ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, October 14, 2008

မရိွထာထက္ မသိတာခက္

ၿပီး
ခဲ့သည့္ အပတ္က သတင္းတခု ဖတ္လုိက္ရသည္။ တျခားေတာ့ မဟုတ္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လယ္ေျမဧက ငါးေသာင္းကို ဘဂၤလား ဒက္ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ကန္ထရုိက္ တခုခ်ေပးကာ စုိက္ပ်ဳိးခိုင္းမည္ဆိုေသာ သတင္းပင္။ အဂၤလိပ္ ေခတ္တံုးက ေငြတိုးေခ်းစားသည့္ ခ်စ္တီးကုလားမ်ားကို တင္သြင္းလာသည့္ သေဘာႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။

(နအဖ) စစ္အစိုးရသည္ အၾကံတံုး ဉာဏ္တံုး ရိွလြန္းလွသည္။

လယ္စုိက္သည့္ ကိစၥကိုေတာင္မွ ကိုယ့္ျပည္သူ ကိုယ့္လယ္သမားႏွင့္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီေလာ။ သူတပါး လက္ထဲ ထိုးအပ္၍ လုပ္ခုိင္းရေအာင္ကလည္း အဆင့္ျမင့္ ညဴကလီးယားစက္ရံု ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုလွ်င္ ထားဦးေတာ့။

စစ္တပ္က လုပ္သမွ် လူေတြက မေကာင္းေျပာၾကသည္၊ စစ္တပ္က ေကာင္းတာ လုပ္တာမ်ဳိး ရိွလွ်င္လည္း မခ်ီးက်ဴးၾက၊ အဆိုး ျမင္ေဝဖန္ၾကဟု ဆိုေနေသာ သူမ်ားကိုလည္း သည္ေနရာက ေျပာလိုသည္။ မိမိႏုိင္ငံက လယ္ေကာင္းယာေကာင္း ေတြကို သူမ်ားလက္ထဲ ထိုးအပ္တာ ေကာင္းခ်ီးေပးဖို႔ လိုသလားဟု ေမးလိုသည္။

တဖက္မွာ ျပန္ၾကည့္ပါကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္က အဆုိပါ လယ္ဧက ငါးေသာင္းသည္ ရိုးရာအရ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား ေရွး ကတည္းက ပုိင္ဆုိင္ ထြန္ယက္လာေသာ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလယ္မ်ားကို စစ္အစိုးရက မတရား သိမ္းယူထားခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ဓားမဦးခ် လယ္သမားမ်ား ေျမလက္မဲ့ ျဖစ္ရသည့္ ကိစၥသည္ ဘယ္လိုမွ ဝမ္းသာ ႏုိင္စရာကိစၥ မဟုတ္သလို သူတပါးလက္ေအာက္တြင္ လယ္စာရင္းငွား အခုိင္းအေစမ်ား ျဖစ္ၾကရဦးမည္။ တသက္လုံး မိမိပုိင္ဆုိင္ခဲ့ ေသာ လယ္ယာေျမ ေပၚတြင္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကၽြန္ျပန္ခံရျခင္းကို ေကာင္းသည္ဟု ခ်ီးက်ဴး ရမည္ေလာ။

ကေန႔အထိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို အားထားေနရေသာ၊ အေျခခံဆဲ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတခုတြင္ မိမိ၏ တုိင္းရင္းသား လယ္ သမားမ်ားက လယ္မပုိင္ဘဲ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက ခ်ဳပ္ကုိင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ပို၍ေကာင္းသည္ဟု မည္သည့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ (အမာခံ အရင္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားမွလြဲ၍) ကမွ ေျပာလိမ့္မဟုတ္။ ထို႔အတူ လယ္ေျမကို မီွတင္းေနထုိင္းရေသာ လူမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းကို သယ္ေဆာင္လာဖို႔ ဆိုတာကား အေဝးႀကီး မွာပင္။

စက္မႈထြန္းကား ဖြံ႔ၿဖိဳး၍ ခ်မ္းသာေနေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ သူတို႔လယ္သမားမ်ား သူတို႔ ေျမေပၚ တြင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီလက္ထဲသို႔မွ ထိုးမအပ္။ ၎တို႔ လယ္သမား မ်ားကို ဘ႑ာေရးအရ ကူညီသည္။ ထို႔အျပင္ နည္းပညာအရ အကူအညီမ်ား ေပးေနသလို ေစ်းကြက္ အရလည္း လိုအပ္သလို အကာ အကြယ္မ်ား ေပးထားသည္။

"လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေတာနယ္မ်ားရိွ လယ္ယာအေပၚ မီွတင္းေနထုိင္သူမ်ား အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေတာေန လူတန္းစားမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တစုိက္မတ္မတ္ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ဆိုပါက ေနာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေန မႈကိုပါ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေလွ်ာ့ခ် သြားႏုိင္စြမ္းရိွသည္။"

"က်ေနာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာႏုိင္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အတုိင္းအတာတြင္ ေတာေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကို တစတစ ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၿမိဳ႔ေန လူတန္းစား၏ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကိုပါ အဆင့္တခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္ခဲ့တာ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႔ေနလူတန္းစား တခုတည္း၏ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တခုတည္းကိုသာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းသည္ ေတာေနလူတန္းစား လယ္သမားမ်ား၏ ဆင္းရဲျခင္းကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့ေလာ ေတြ႔ရိွရသည္။"

အထက္ပါ စကားစုမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ သူမ်ားကေတာ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ အက္ရွ္ေလ ႏွင့္ မက္စ္ဝဲ ဆိုသူတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္သည္ ခ်မ္းသာၿပီး စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ မဆိုလိုပါ။ လယ္ယာေျမကို အာထားေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဓိက ဆိုလိုရင္းသာ ျဖစ္သည္။

ထိုပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ ကင္ညာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဘိုလစ္ဗီးယား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာေၾကာင့္ ေတာနယ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္ တုိးတက္ျမွင့္မားလာျခင္းသည္ ဆင္းရဲတြင္း၌ ေနထုိင္ေနရေသာ ေတာေန လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီအား ဆယ္မေပးႏုိင္ရန္ အလားအလာ ရိွေသာ ျဖစ္စဥ္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္တဦးျဖစ္ေသာ ေဒနင္းဂ်ားကလည္း ဤသို႔ ဆိုထား ျပန္သည္။

"လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို မီွခုိေနရေသာ လူတန္းစားအတြက္ ၎တို႔ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရိွေနသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚ မီွတည္၍ လိုအပ္ပါက လိုအပ္သလို ေျမယာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လယ္ယာ မပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္လာရန္အတြက္ ျပန္လည္ေဝခ်မ္း ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား လက္ထဲသို႔ ေျမယာမ်ား ထိုးအပ္လုိက္သည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္းယွဥ္၍ ၾကည့္ႏုိင္သည္။) ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး မ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ျပင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ပုိင္္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူ မ်ားစု မနစ္နာေစရဘဲ ျပဌာန္းႏုိင္မွသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ တိုးတက္ တည္ၿငိမ္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္ တည္ၿငိမ္ ပါမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။"

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ထပ္မံတင္ျပပါမည္။ ႏုိင္ငံတခုတြင္ လူအမ်ားအစု ဆင္းရဲေမြေတ ေနပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ ခ်ဖို႔လိုသည္။ ထိုလူအမ်ားစုသည္ လယ္ယာကုိင္းကၽြန္း ျခံေျမ အေပၚ မီွတင္း ေနထုိင္ရသည့္ သူမ်ားျဖစ္ပါက လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အရင္လိုသည္ဟု ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစု ဆင္းရဲတြင္း နက္ျခင္းေအာက္၌ ေရရွည္ေနထုိင္ရျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္တြင္းရိွ အျခားက႑မ်ားကိုပါ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔မလြယ္။ တိုးတက္လာဖို႔ အတြက္ ကာယကံရွင္မ်ားကို ေထာင့္စံုမွ ကူညီေပးရမည္။ လယ္ယာေျမ တိုးတက္ေအာင္ဟု ဆိုကာ တပါးသူ လက္ထဲသို႔ ေျမမ်ားထိုးအပ္ ျခင္းကို ဆိုလုိသည္မဟုတ္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွေသာ ႏုိင္ငံတခုမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ခက္ေနသည္။ ဘာေျပာ ေျပာ ဘာလုပ္လုပ္ ေနရာတကာ စစ္အျမင္ စစ္ရႈ႔ေထာင့္မွ ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ ခက္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လယ္ေျမမ်ား ဘဂၤလားဒက္ရွ္ လက္ထဲသို႔ အပ္သည္မွာ ပထမဆံုးကိစၥ မဟုတ္သလို ေနာက္ဆံုးကိစၥလည္း မဟုတ္ပါ။ အျခား ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဒါမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေနၾကရသည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ မရိွသည့္ အတြက္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲကိုလည္း တုိက္ရမည္။ ထို႔အတူ ဆံုးရံႈးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ထိုေျမယာမ်ား ျပန္လည္ ပုိင္ဆုိင္ဖို႔အတြက္လည္း တခ်ိန္တည္း တုိက္ပြဲဝင္ရမည္။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသာမက အားေကာင္း ေသာ လယ္သမား၊ ယာသမား၊ ျခံသမားမ်ား တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းဖို႔ အထူး လိုအပ္ေနသည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၃ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

အက္ရွ္ေလႏွင့္ မက္စ္ဝဲ၊ ေဒနင္းဂ်ား တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအား အက်ယ္ေလ့လာ လိုသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ၫႊန္း။

Ashley,C and Maxwell, S, 2001 "Rethinking Rural Development", Development Policy Review (December 2001).

Deininger, K, 2001 "Negotiated Land Reform as One Way of Land Access: Initial Expression from Columbia, Brazil and South Africa", in A de Janvry et al, eds, Access to Land, Rural Poverty and Public Action. UNU/WIDER and Oxford University Press.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.