ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, June 27, 2007

အေျပာင္းအလဲကို ေၾကာက္သူမ်ား


ၾကာေသးမီ ျပည္ေထာင္စုေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တခု ျပဳခ့ဲသည္။ ဤေၾကျငာခ်က္က ႀကီးစြာေသာအေျပာင္းအလဲကို ေခၚထားသည္။ တိုင္းျပည္၏ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေနေသာ အေျခအေနကို ေထာက္ထား၍၊ လက္ရွိတပ္မေတာ္ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးပါ။ ဤလႊတ္ေတာ္က လက္ရွိစစ္အစိုးရကို တရားမ၀င္ ( De facto ) အစိုးရ အေနမွ တရား၀င္ၾကားျဖတ္အစိုးရ( De jure ) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းသြားၾကရေအာင္ဟု ဆိုသည္။ ရဲရင့္ေသာအေပးအယူျပဳထားသည္။ ႀကီးႀကီးမားမားေပး၍ ကမ္းလွမ္း ထားသည္။ ဤေၾကျငာခ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္ သေဘာတူသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ စိုးရိမ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ အကယ္၍ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ကို စစ္အစိုးရလက္ခံလိုက္ပါက ႀကီးစြာေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေတာ့မည္။ အခ်ဳိ႔က ဤမွ်ထက္ ဒီ/ခ်ဳပ္က ထပ္၍ စြန္႔စရာမရွိၿပီဟု စိုးရိမ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔က ဤမွ်ဆိုးေနေသာ စစ္အစိုးရ၊ တရား၀င္သာျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ခက္ရခ်ည့္ရဲ႕ဟု စိုးရိမ္ သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း သူတို႔၏အခန္းက႑မည္သို႔ရွိမည္ မေသခ်ာေသာ အေျခအေနကို စိုးရိမ္သည္။ ဟုတ္သည္။ ဤေျခလွမ္းက ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍မရေသာ ေျခလွမ္းလည္းျဖစ္သည္။


ေပၚလို ဖရယ္ရီ ( ၁၉၂၁-ယခု) ကသူေရးသားထားေသာ အဖိအႏွိပ္ခံတို႔ကို သင္ၾကားနည္း (Pedagogy of the Oppressed) စာအုပ္အဖြင့္တြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဤသို႔ဆိုခ့ဲသည္။ လူတို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကိုလိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မွာကို တဖန္ေၾကာက္ေနျပန္သည္ဟု ဆိုသည္။ လူတို႔သည္လြတ္လပ္မွာကိုေၾကာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ယခု ဒီ/ခ်ဳပ္ ေၾကျငာခ်က္ကိစၥတြင္လည္း စစ္အစိုးရဖက္မွ မႀကိဳက္သူ၊ မေျပာင္းလဲခ်င္သူ အမ်ားအျပားရွိႏိုင္ပါသည္။ လိုလားသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ မိမိတို႔အတိုက္အခံအင္အားစုဖက္တြင္ လည္း၊ ေထာက္ခံသူေရာ၊ မေထာက္ခံႏိုင္သူမ်ားပါ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္မ်ားစြာဆက္၍စဥ္းစားစရာမ်ားေပၚလာခ့ဲရပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ကေရာ အေျပာင္းအလဲကို ေၾကာက္ၾကပါသလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ုားတြင္ “ထိုင္ေနလွ်င္အေကာင္းသား
ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္သည္မ်ားစြာ ဒုကၡေပးေၾကာင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္းက သူ၏“ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ သင့္ဘ၀ ေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲဘူးပါသည္။

အလားတူ က်ေနာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္လည္း ေအာက္ပါေျပာစကားမ်ားကို မၾကာခဏ ၾကားရေလ့ရွိပါသည္။ “က်ေနာ္က ေတာ့ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာတယ္။ မေျပာင္းဘူး။ လက္ရွိအတို္င္းပဲရပ္ခံတယ္။ ရန္သူကဘယ္ေလာက္ေတာင့္ခံႏိုင္မလဲ။ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္ေတာင့္ခံႏိုင္မလဲ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူအမ်ားလည္း ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္ထင္သည္။ အလားတူ တခုခုလႈပ္ရွားမည္ၾကံလွ်င္ “သြားမလုပ္န႔ဲ၊ ပိုဖိအားေပးလာလိမ့္မယ္။” ဆိုေသာ အေျပာမ်ဳိးလည္း ၾကားဖူးေပ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအားျမႇင့္အဖြဲ႔ သံရုံးစီးစဥ္ကာလက “ဒုကၡပါပဲ။ သူတို႔လုပ္တာနဲ႔ေေတာ့ ငါတို႔ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထဲမွာေနရတာ က်ပ္ေတာ့မွာပဲ။” စသျဖင့္ေျပာသံမ်ားၾကားခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔၏အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ကိုေထာက္ခံလို၍ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ တခုခုျဖစ္လာတိုင္း မိမိတို႔ေနေရး၊ စားေရးကိုေရွ႕တန္းတင္ စဥ္းစားလာကာ ဘာမွ မလုပ္ပဲ၊ ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲေနလိုေသာ အေတြးအေခၚမ်ားမိမိတို႔ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာကြာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔က ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲအေျခ အေနကို ထိန္းလိုပါက ရန္သူနအဖအစိုးရက ပို၍ ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲအေျခအေနကို ထိန္းလိုသူျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ ေသနတ္ရွိသည္။ တပ္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိႏို္င္ငံေတာ္အာဏာကိုပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူျဖစ္ပါသည္။

လူတို႔သည္ မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို ေၾကာက္ရပါသနည္း။ အေျဖမ်ဳိးစံု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တခါက ပံုျပင္ တပုဒ္တြင္ဖတ္ရသည္။ ဗုဒၶ၀င္ ဇာတကထဲကျဖစ္မည္ထင္သည္။ အတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့။

“တရံေရာအခါက ရဟန္းႏွစ္ပါးခရီးအတူသြားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေကာက္ရုိးႏွစ္ထံုးကို အတူတကြ သယ္ေဆာင္သြားၾက ေလသည္။ ေနရာသို႔ေရာက္ေသာအခါ ျမက္ႏွစ္ထံုးကို ေတြ႔ၾကရျပန္၏။ ရဟန္းတပါးက ေကာက္ရုိးထံုးကိုခ်၍ ျမက္ထံုးကို သယ္၏။ က်န္ရဟန္းတပါးကေတာ့ ယခုေကာက္ရုိးထံုးသည္ ခရီးေ၀းစြာ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ မစြန္႔ပစ္လိုဟုဆိုကာ ေကာက္ရုိးထံုးကိုပင္သယ္ေလ၏။ ဆက္လက္၍ ခရီးဆက္ၾကျပန္သည္။ တေနရာသို႔ေရာက္လက္ေသာ္ ၀ါဂြမ္းထံုးမ်ားကိုေတြ႔ရ ျပန္ေလ၏။ ထိုအခါရဟန္းတပါးက ျမက္ထံုးကိုခ်၍ ၀ါဂြမ္းထံုးကိုဆက္လက္သယ္ေဆာင္၏။ ေကာက္ရုိးသယ္လာေသာ ရဟန္းကမူ ခရီးေ၀းမွ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲၿပီ။ သယ္ခ့ဲေသာ ေကာက္ရုိးထံုးကိုလည္း သံေယာစဥ္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုကာ ေကာက္ရုိး ထံုးကိုပင္ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ျပန္၏။“ ဤရဟန္းႏွစ္ပါးပံုျပင္သည္ က်ေနာ္တို႔အတြက္မ်ားစြာေသာ စဥ္းစားစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပး၏။

က်ေနာ္တို႔ အစဥ္အဆက္လမ္းေဟာင္းအတို္င္း ေတြးေခၚခ့ဲၾကသည္။ အစဥ္အလာအတိုင္း ေလွ်ာက္ခ့ဲၾကသည္။ သယ္ေဆာင္ လာခ့ဲေသာ အေတြးအေခၚေတာင္းကို သံေယာစဥ္တြယ္ေနၾကသည္။ အေတြးအေခၚသစ္အတြက္ စမ္းသပ္လုပ္ကို္င္ရန္ အတြက္ မ၀ံ့မရဲရွိ လြန္းၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူအမ်ားလက္ခံၿပီးေသာ ပံုစံခြက္အတြင္း၌ ေနထို္င္ရျခင္းက သက္ေတာင့္ သက္သာရွိၿပီး၊ အမ်ားက ထူးျခားေ၀ဖန္ျခင္းလည္း မခံရႏို္င္ပါ။ အေတြးအေခၚအသစ္တရပ္၊ လုပ္ရပ္အသစ္တခု၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈအသစ္တခုကို လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ မေသခ်ာ။ ထိုလုပ္ရပ္အသစ္အေနျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမျပဳ လုပ္ရေသး၊ မွားသြားႏိုင္သည္ဟု အလြယ္ပင္ေတြးၾကသည္။ ေကာက္ရုိးထံုးကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေနေသာရဟန္း က့ဲသို႔ သြားလိုၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲဲျပဳလိုသူကို “ေသခ်င္တ့ဲက်ား ေတာေျပာင္း” ဟူ၍က့ဲရဲ႔ ႐ႈံ႔ခ်ၾကေသးသည္။

ဗုဒၶ ကလည္း ေဟာဖူးသည္။ ဘ၀ဆိုသည္မွာ သံသရာရဟတ္ျခားသဖြယ္ အဖန္ဖန္လည္ေနၾကရသည္။ လူတို႔အေနျဖင့္ က်င္လည္ေနေသာ သံသရာ၌ေနထိုင္ရသည့္တိုင္။ လြတ္တမ္းကိုမရွာလို။ သံသရာထဲက ဒုကၡထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသည္ဟု ေဟာဖူးပါသည္။ အျခားဘာသာမ်ားတြင္လည္း အလားတူေဟာေျပာခ်က္မ်ဳိး ရွိပါလိမ့္မည္။

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသား ေတြးေခၚပညာရွင္ ေပၚလိုဖရယ္လီကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပပါသည္။ လူအမ်ားသည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ပိုင္းျခားထားေသာ အသို္င္းအ၀ိုင္းအတြင္း၌ ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ ဤလူေဘာင္ကို လြမ္းမိုးခြင့္ရွိသူမ်ား (တနည္းအားျဖင့္) ဖိႏွိပ္ေနသူမ်ားက လူအမ်ားကို ေဘာင္ခတ္ပို္င္းျခားမႈအတြင္း ဇြတ္သြတ္သြင္းၾကၿပီး၊ ဤေဘာင္မ်ားကို လည္း ေက်ာ္လႊားခြင့္ မျပဳပါ။ သူတို႔၏အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူအမ်ား ဤေဘာင္မ်ားအတြင္း၌ ေနထိုင္၍ေပ်ာ္ေနေစျခင္းမွာ ထင္မွတ္မွားခ်က္ (Myth) မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးထားတတ္ၾကပါသည္။

ထိုအျပင္ ဖရယ္ရီက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဖိႏွိပ္ခံအမ်ားစုမွာ၊ ဖိႏိွပ္သူမ်ားကို ကာလၾကာရွည္ေအာင္မွီခိုေနထိုင္လာၾကရ သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တေန႔ မိုးလင္းခ်ိန္တြင္ ရုတ္တရက္ ဖိႏွိပ္သူမရွိေတာ့ဖူး ဆိုပါစို႔။ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမွန္း မသိပင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါေသးသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ လူအမ်ားက စဥ္းစားလာၾကသည္မွာ ဤစနစ္အတြင္း၌ပင္ တဆင့္ျမင့္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္ကိုေျပာင္းလဲပစ္ေရး မဟုတ္ပါ။ ေပၚလိုဖရယ္လီက လူအမ်ား၏ မသိစိတ္အတြင္း အဇၥ်တၱစိတ္၌ ဖိႏွိပ္သူကိုပင္ ျပန္၍ေမြးျမဴထားျပန္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူေျပာင္းလဲလိုေသာ အေျခအေနမွာ သူက ဖိႏွိပ္သူျပန္ျဖစ္လိုေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားကို ကၽြန္ဘ၀၊ ဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္္ေျမာက္ေစေရးမဟုတ္ပါ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း မလြတ္ေျမာက္လိုပါ။ အေၾကာင္းမွာ သူ၏ အတြင္းတြင္ ေမြးထားေသာ ဖိႏွိပ္သူ၏ပံုရိပ္ကိုပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဘာင္ခတ္ခ်ည္တုတ္ခံေနရေသာအေျခအေနတြင္ လူအမ်ားကဖနမ္းစားထားသလို ခံစားေပ်ာ္ေမြ႔ေနပါသည္။ ၾကံဳေတြ႔ ရသည့္အျဖစ္၊ အေျခအေနကို ကံအက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ သဘာ၀တရားဟု ယူဆေနပါသည္။ အျခားအေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္ပါသလားဟု ေမးခြန္း မထုတ္ေတာ့ပါ။ ျဖစ္ေနသည့္အတိုင္းသာ လက္ခံ၍ေနလိုက္ပါေတာ့သည္။ ထိုသူမ်ား၏ အသိစိတ္အတြင္း၌လည္း ထင္မွတ္မွားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္မွာကိုေၾကာက္ျခင္း၊ ဘာသိဘာသာ အမႈမ့ဲ အမွတ္မ့ဲေနျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲကို သံသယျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အသားက်၍ ေနပါေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တေန႔လုပ္မွတေန႔စားရေသာ ဆင္းရဲသူျပည္သူတဦးကို ေမးၾကည့္ပါ။ ဤအေျခအေနမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ပါေတာ့လားဟု ေမးၾကည့္ပါ။

သူကထိုစားေနရေသာ တေန႔လုပ္စာ လြတ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္၍ေနပါသည္။ အလားတူ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခ်ဳိ႔တ့ဲစြာေနထိုင္ရ ေသာ ျပည္သူတဦးကလည္း ဤအေျခအေနထက္ပို၍ ပ်က္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ပိုေနၿမဲ-က်ား ေနၿမဲ စိတ္ဓါတ္မွာ ပို၍ပို၍ခိုင္မာ အျမစ္တြယ္လာရပါေတာ့သည္။

ေပၚလို ဖရယ္ရီက ဤေဘာင္ခတ္ခ်ည္တုတ္ခံေနရေသာ အေျခအေနမွာလြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းအတြက္ အဆင့္(၃) ဆင့္ ကိုေဆြးေႏြးပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ထင္မွတ္မွားခ်က္မ်ားကို လက္ခံေနေသာအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဆင့္မွာ စုန္းကေ၀ေမွာ္မ်ားကိုလက္ခံေနသည္ႏွင့္ ဘာမွ်မထူး လူအမ်ားက “ဘာေၾကာင့္လဲ” ဟူ၍ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းမထုတ္၊ ႏႈတ္ဆိတ္၍ ေျပာသမွ်နာခံ၊ အေျခအေနကို ေပးသည့္အတို္င္း လက္ခံေနေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ထိုးထြင္းေသာအသိကိုရလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျပႆနာကိုမိမိတဦးတည္းသာ သတိျပဳမိလာပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိပုဂၢလိကျပႆနာကိုသာ အေလးမူ မိလာေသာအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ျပႆနာ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ-ငယ္သည္ျဖစ္ေစ တိုက္ဆို္င္မႈအျဖစ္သာ သေဘာထားေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအဆင့္မွာေတာ့ ျပႆႏွာမ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းတိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပဲ လူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ လႈမူေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရႈျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမွသာ လူအမ်ားက အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံလာၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကန္႔သတ္ထားေသာေဘာင္ကို ေက်ာ္၍ စဥ္းစားျခင္းျပဳေတာ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။

က်ေနာ္တို႔အေနျဖင့္ ေပၚလိုဖရယ္ရီ ေဖာ္ျပသက့ဲသို႔လြတ္လပ္မည္ကို ေၾကာက္ေနပါသလား။ ျပန္၍စဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ အတြင္းစိတ္၌ ဖိႏွိပ္သူေသးေသးေလးကို ျပန္၍ ေမြးထားပါသလား။ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။

တိုးတက္ေသာ အယူအဆမ်ားကို လက္ခံရန္အတြက္ေၾကာက္ေနစရာမလိုပါ။ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲအတြက္လည္း အသင့္ျပင္ ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေခတ္ႏွင့္အမွ် အေျခအေနက ေျပာင္းေနသည္။ မိမိက ေရွ႕ေျပးႏိုင္လွ်င္ မိမိပိုႀကီး ေသာ ေ၀စုကိုရမည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလကအလွ်င္အျမန္ ေခတ္ေျပာင္းေနေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ မရေတာ့ပါ။

လက္ဦးမႈရွိစြာ အေတြးအေခၚကိုပါေျပာင္းဖို႔လိုပါသည္။ ပိုေနၿမဲ-က်ာေးနၿမဲအတို္င္းစဥ္းစားေနလွ်င္ ဆက္လက္တိုးတက္ ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္ေနပါလိမ့္ဥိးမည္။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစလိုလွ်င္ စြန္႔၍လုပ္ရန္လည္း လိုပါလိမ့္ဦးမည္။ ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲ အေျခအေနပ်က္သြားရုံသြားျဖင့္ မိမိတို႔ ဘာမွ်မဆံုးရႈံးႏိုင္။ အတြင္းစိတ္မွာ ဖိႏွိပ္သူေသးေသးေလးေမြးထားသည္ကို ျပန္၍ဖ်က္ဆီးရန္လိုပါလိမ့္ဦးမည္။ မိမိသည္သာ သခင္အျဖစ္ ေမြးျမဴ ပ်ဳိးေထာင္ရပါလိမ့္ဦးမည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ားက ဆီးႀကိဳေနလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးက်ေနာ္ထပ္၍ ေျပာလိုပါသည္။ က်ေနာ္တို႔က ပိုေနၿမဲ-က်ာေးနၿမဲအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းမည္ ဆိုပါက စစ္အစိုးရ က ပိုေနၿမဲ-က်ာေးနၿမဲကို ပို၍ထိန္းလိုသူျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.