ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, June 27, 2007

ဒီမိုကေရစီလႈိင္း၊ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး

လြန္
ခ့ဲေသာမၾကာေသးမီ ကာလမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရက အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔ (အန္ဂ်ီအို) မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ပို၍ တင္းၾကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္လာခ့ဲကည္။ ဤမွ်သာမကေသး၊ ျပည္တြင္း၌ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာ သာေရးနာေရးအသင္းမ်ားကိုပါ ပို၍ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္လာခ့ဲသည္။ ဤရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ (ေအအိုင္ဒီအက္စ္) တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေပးေနေသာ ဂလိုဘယ္ဖန္းဒ္အဖြဲ႕ ထြက္ခြာသြားခ့ဲသည္။ နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (ျပင္သစ္) ထြက္ခြာခ့ဲရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (အိုင္အာစီ) ၏ ေထာင္မ်ားအတြင္းအေျခအေန စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ရပ္တန္႔ေနရသည္။ ႏို္င္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္လ္အို) ၏ ရန္ကုန္ရုံးသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားခံေနရသည္။ အင္တာနက္ ကဖီးမ်ားကိုလည္း လိုင္စင္စည္းၾကပ္မႈ ပို၍ တင္းက်ပ္လာခ့ဲသည္။ ထိုထက္ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားကို ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ႏိွပ္ကြပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက လံုျခဳံေရးအရာရွိမ်ားက ကိုသက္ႏုိင္ဦးကို မေျပာေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လူမဆန္စြာ အေသရုိက္သတ္ခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကို လူမိုက္အခ်ဳိ႕က ထိုးႀကိတ္ရန္စခ့ဲၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခ်ဳပ္ရက္သက္တမ္းထပ္မံတိုးခ့ဲဲျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး ရွမ္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႔မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိုျမင့္သန္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အသက္ဆံုးရႈံးေစခ့ဲျပန္သည္။ ဤအေျခအေနအားလံုးကို ျခံဳ၍ၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာကိုဦးတည္ေနသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေနသည္။ အခြင့္အေရးမ်ား ပို၍ပိတ္ပင္ခံလာရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတခုတည္းကြက္၍ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္လွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။

ရုရွႏုိင္ငံတြင္လည္း လြန္ခ့ဲေသာဇန္၀ါရီလက သမတပူတင္က အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒတခုကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ ျပန္ခ့ဲသည္။ ဤဥပေဒအရ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရံပံုေငြရရွိမႈမ်ား ကို အစိုးရအားႀကိဳတင္တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲေသးသည္။ ရုရွ တႏုိင္ငံသာမဟုတ္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနခ့ဲသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးစကာလမွေန၍ တရိပ္ရိပ္တိုးတက္လာခ့ဲေသာ၊ ခ်ဲ႕႕ထြင္စည္ပင္လာခ့ဲေသာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ေနာက္ျပန္ဆုပ္ရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္လာေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဤသို႔အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈကို ျပန္၍ ႏွိမ္ႏွင္းေနသည္မွာ လူထုမ်ားကေ႐ြးေေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးမ်ား ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ လာရသည္မွာ အေမရိကန္သမတဘုရွ္က ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု အဓိကထားေျပာလာခ့ဲေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနခ့ဲသည္မွာ ပို၍အ့ံၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ဒီေရလႈိင္း ( ၃ ) ခု

ပါေမာကၡဆင္ျမဴရယ္ ဟန္တင္တန္က “တတိယလႈိင္း” ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားမႈကို လႈိင္းမ်ားႏွယ္တင္စား ၍ လႈိင္း (၃) ခုဟု ခြဲျခားေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ပထမလႈိင္းမွာ ( ၁၈၂၈-၁၉၂၆) ကာလျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာကာလျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၃) ခုေက်ာ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖြံ႔ၿဖိဳး ခ့ဲသည္ဟု ေလ့လာေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ဒုတိယလႈိုင္းမွာ ( ၁၉၄၃-၁၉၆၂) ဟုသတ္မွတ္ၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးခါစ ႏိုင္ငံအမ်ား အျပားလြတ္လပ္လာၾကေသာကာလျဖစ္သည္။ ဤလႈိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေပါုင္း (၅၂) ခု ဒီမိုကေရစီျဖစ္ လြတ္လပ္လာခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ တတိယလႈိင္းမွာ (၁၉၇၄) တြင္ ေပၚတူကီမွ စတင္လာခ့ဲေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိကတလြား ႏိုင္ငံေပါင္း (၆၅) ခု ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီး ကာလလည္းျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေပၚေရးအယူအဆႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက လြတ္လပ္ေသာလူမႈအသို္င္းအ၀ုိုင္းကို အလြယ္တကူး ကူးေျပာင္းလာႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ ဤလႈိင္း(၃) ခုၾကားကာလ တြင္ပင္ ဒီမိုကေရစီေရစီးလိႈ္င္း ေျပာင္ျပန္ျဖစ္ရေသာကာလမ်ား ရွိခ့ဲပံုကိုလည္း ဟန္တင္တန္ကေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အ
ေရး စသည့္တို႔ဆိုသည္မွာ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း လက္ခံထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သဖြယ္ျဖစ္လာရသည္။ ေနာက္ဆံုး ယံုသည္-မယံုသည္ထား၊ (နအဖ) စစ္အစိုးရသည္ပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ခ်ီတက္ေနပါသည္ဟု ေျပာလာရသည္။ သို႔ေသာ္ (၂၀၀၅ ) ခုႏွစ္ ေရာက္လာရေသာအခါ တတိယလႈိင္းအားေပ်ာ့လာၿပီ၊ ဒီေရက်လာၿပီေလာဟု သံုးသပ္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိ လာခ့ဲသည္။

သမတဘုရွ္က သူ၏ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမိန္႔ခြန္းတြင္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေသာေရးကိစၥႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ ကိစၥကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေရးမႈ၀ါဒအျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာခ့ဲသည္။ အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ရပ္တည္သြားမည္ဟု သူ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္ (Freedom Agenda) ေၾကညာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေၾကညာခါမွ ႏုိင္ငံအမ်ားကပို၍ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ဟူသည္မွာ အေနာက္တိုင္းအယူအဆသြတ္သြင္းမႈသဖြယ္ ေျပာဆိုလာၾကသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ က်ဳးေက်ာ္စြက္ဖက္ေရး ၀ါဒအတြက္ မ်က္ႏွာဖုံးဟု ျမင္လာၾကသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ကမာၻႀကီး၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ခ်န္ပီယံ၊ မီး႐ႈးတန္ေဆာင္သဖြယ္ ျမႇင့္တင္ေႂကြးေၾကာ္ေနခါမွ၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ျဖစ္ေနေသာ သူ၏ ကိုယ္တိုင္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ ဒီမုိကေရစီဲျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အယံုအၾကည္ နည္းေနရသည္္္။ သမတဘုရွ္၏ “လြတ္ေျမာက္ေရး အာဂ်င္ဒါ”ကို ႏို္င္ငံအမ်ားက “အစိုးရမ်ား ျဖဳတ္ခ်ေျပာင္းလဲေရး” (Regime change) အတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးတင္လာသည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္။

“အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား”

“အေရာင္ေတာ္လွန္လွန္ေရးမ်ား” ဟုေခၚေသာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလူထုအုံႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ လာရသည္။ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဆိုသည္က သူတို႔ႏို္င္ငံမ်ား၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမ်ားတြင္ အေရာင္တူညီ သေကၤတျပဳ ၀တ္ဆင္ၾကရမွ ေခၚဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။ ( ၂၀၀၃ ) ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံတြင္ ႏွင္းဆီေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ကာ၊ လူထုအုံႂကြ၍ သမတရွီဗာနာေဇျဖဳတ္ခ်ခံခ့ဲရသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ရွာခါ့ရွ္ဗီလီက သမတျဖစ္လာခ့ဲသည္။ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံံ၌ လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြေပါက္ကြဲျပန္္္သည္။ ယူကရိန္းအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ယူရွင္ကို က သမတျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ယခုႏွစ္မတ္လတြင္လည္း ခိုက္ဇက္စတန္ႏုိင္ငံ (Kyrgyzstam) တြင္ သမတ အာခါယက္ဖ္ကို ျပည္ပထြက္ေျပးေစရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခ့ဲေသာ သံပုရာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ခ့ဲေသးသည္။ ဥဇဘက္ကစၥတန္တြင္ လူထုအံုႂကြမႈ မ်ားကို အစိုးရကရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း ယခင္ဆိုဗီယက္ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားတြင္ အေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပ့ံကူညီခ့ဲသလို၊ ကက္စပီယံပင္လယ္ရွိ ေရနံတင္ေနေသာ သေဘာၤ မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္မ်ားကိုပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ထားခ့ဲသည္။ ဤသို႔ အေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚမ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရင္းက သူ႔ဖာသာသူခိုင္လံုသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုႏုိင္ငံအမ်ား၌ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိလာေသာ္ လည္း၊ ဒီမိုကေရစီက အျမစ္မတြယ္ေသး။ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစီးမ်ားက မခိုင္မာေသး။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္းလာၿပီဆိုေသာ္လည္း၊ လူတစုက ခ်ယ္လွယ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာ စနစ္ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရမ်ားကလည္း သံလက္သီးစနစ္ျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾက ဆဲျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ သူတို႔၏အစိုးရမ်ားကို မေၾကနပ္ပုန္ကန္ထႂကြၾကသည္။ အစိုးရမ်ားျပဳတ္က်ကုန္ ၾကရသည္။ ဤလူထုအံုႂကြမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား ရွိခ့ဲသည္ကလည္း အမွန္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ျဖစ္လာ ေနေသာအခင္းအက်င္းတြင္ ယခင္စစ္ေအးအနာေဟာင္းက ျပန္ထလာခ့ဲသည္။ ရုရွကို ၀ိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ေရး အတြက္၊ အေမရိကန္ လိုလားေသာအစိုးရမ်ားကို တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကိုအေၾကာင္းျပ၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆင္လာသည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။

မၾကာေသးမီ ေမလက တရုပ္နုိင္ငံသမတဟူဂ်င္ေတာင္က တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ တင္သြင္းလာခ့ဲသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအမည္ကို“ ေသနတ္ယမ္းခိုး မပါပဲ ျပည့္သူ႔စစ္ဆင္ႏႊဲျခင္း။ တရုပ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတို႔က အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲလာမည့္အေရးကို တားဆီးေရးႏွင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုက အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲလာမည့္အေရးကို ေခ်မႈန္းၾက”
( Fighting the People's War Without Gunsmoke- Stop the U.S and Europe From Starting a Color Revolution in Countries Surrounding China and Crush U.S Attempts to Start a Color Revolution in China. ) ဟု အမည္ေပးထား သည္။ ဤအစီရင္ခံစာေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္္၊ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ( အဲန္ဂ်ီအို ) မ်ားကိုတင္းက်ပ္ရန္ စသည့္ အတြင္းစည္း အမိန္႔မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ ဤအစီအရင္ခံစာကို အျခားေသာႏို္င္ငံမ်ား၏ အစိုးရထံသို႔လည္း ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ တရုပ္ႏုိင္ငံ၏ ထိစပ္အိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ေနသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထံသို႔လည္း ျဖန္႔ေ၀ခ့ဲသည္ဟု ယံုၾကည္ေနရသည္။

အာဏာရွင္မ်ား ျပန္ခ်ၿပီ။

အာဏာရွင္အစိုးရအမ်ားက အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္္း ဖြင့္ခ်တိုက္ခိုက္လာသည္။ အေမရိကန္ ေသြးထိုးခ်က္ဟု စြပ္စြဲလာၾကသည္။ ဥဇဘက္သမတ အစၥလမ္က ကာရီေမာ့ဖ္က ႏိုင္ငံအတြင္းေဖာင္ရြက္ေနေသာ အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ စီမံခ်က္အားလံုးကို ပိတ္ပစ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္း အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကို တင္းက်ပ္ခ့ဲသည္။ ဥဇဘက္ကစၥတန္တြင္ရွိေနေသာ အဲန္ဂ်ီအို (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ အထဲပါသြား သည္။ ဘယ္လာရုစ္ႏို္င္ငံတြင္လည္း သမတ အလက္ဇန္ဒါ လူကာရွင္ကိုက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပည္ပကူညီမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ခ့ဲၿပီး၊ ႏိူင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း ႏွိပ္ကြပ္လာသည္။ ( ၂၀၀၃ ) ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္းတြင္ ႏို္င္ငံရပ္ျခားမွလာေပးေသာ ႏို္င္ငံအစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ (၂၀၀၅ ) ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ျပည္တြင္းရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာ သံရုံး မ်ားဆက္ဆံလိုပါက အစိုးရကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား သတိေပးရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္လာခ့ဲသည္။ တာဂ်စ္ကစၥတန္တြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ားက ယူကရိန္းႏွင့္ ခရုိင္ဇက္လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေမရိကန္ေသြးထိုးမႈ အျဖစ္ စြပ္စြဲခ့ဲၿပီး၊ ဘယ္လာရုစ္သမတ က ၾကံ့ၾကံ့ခံႏွိပ္ကြပ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အနီးရွိ ကာဇက္စတန္ႏို္င္ငံတြင္မူ သမတ နာဆူလတန္နာဇာ ဘာယက္ဖ္က အလားတူ ႏို္င္ငံရပ္ျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကာဇက္ႏို္င္ငံေရးအဖြဲ႕႕အစည္းမ်ား ဆက္စပ္ ထိေတြ႔မႈကို ဥပေဒမ်ား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထုတ္ျပန္တားဆီးခ့ဲသည္။

အလားတူ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမႈမ်ားက အာဖရိကတိုက္ပြဲတြင္လည္း ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ဇင္ဘာေဘြသမတ ေရာဘတ္မူဂါဘီက၊ အေနာက္ႏို္င္ငံ အဲန္ဂ်ီအို အမ်ားအျပားကို ႏွင္ထုတ္ခ့ဲၿပီး၊ ျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ႏို္င္ငံျခားမွ အေထာက္အပံ့ မရယူနို္င္ေအာင္ တားျမစ္ခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္းရွိ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကို အေနာက္တိုင္းကိုလိုနီသခင္ႀကီးမ်ား၏ လက္ကိုင္ဒုတ္အျဖစ္ အစိုးရကို မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ့ဲသည္။ ( ၂၀၀၄ )ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဇင္ဘာေဘြပါလီမန္က၊ ျပည္တြင္း အဲန္ဂ်ီအို မ်ား၊ ျပည္ပႏို္င္ငံမ်ားထံမွ အကူအညီမရယူေစရန္ ဥပေဒျပဌာန္းပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ အီတီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံကလည္း အိုင္အာအို္င္၊ အဲန္ဒီအို္င္၊ အိုင္အက္ဖ္အီးအက္စ္ စေသာ အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႔မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတို္င္မီ ေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မီးလီးစ္ ဇာနာ၀ီက “ႏွင္းဆီေတာ္လွန္ေရးတို႔၊ အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတို႔ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ အီသီရုိးပီးယား ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ဘာအေရာင္ေတာ္လွန္မွ မျဖစ္ေစရဘူး” ဟုပင္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာခ့ဲေသးသည္။ အီရီထရီးယားတြင္လည္း၊ လူမအေရးေပၚကူညီေတာက္ပ့ံေရးကိစၥမ်ားကလြဲ၍၊ ျပည္တြင္း အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက ျပည္ပအကူအညီရယူခြင့္မရွိဟု ျပဌာန္းပိတ္ပင္ခ့ဲေသးျပန္သည္။

လက္တင္အေမရိကတြင္လည္း အလားတူ၊ ဗင္နီဇြဲလားသမတ ဟူဂိုေခ်းဗက္စ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ႈံခ်ေျပာဆိုခ့ဲၿပီး၊ သူ၏ေရနံေရာင္းရေငြမ်ားကို ဘိုလစ္ဗီးယား၊ အီေကြေဒါ၊ ပီ႐ူးႏို္င္ငံမ်ားရွိ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရးႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားသို႔ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္။ ဘိုလစ္ဗီးယားေတာ္လွန္ေရး က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ခ်ဲ႔ထြင္ေရးဟု ေႂကြးေၾကာ္လာခ့ဲသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးရွိ ႏို္င္ငံေပါင္း ( ၅၀ ) ေက်ာ္သို႔၊ ဒီမိုကေရစီ စီမံခ်က္မ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ( ၁၀၀၀ ) ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ္လည္း၊ ဤအစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားက သံသယရွိလာေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရးဟု တလြဲျမင္လာၾကသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္က်ဴးေက်ာ္ခ့ဲေသာ အီရတ္စစ္ပြဲ ႏွင့္ယွဥ္၍၊ စစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေရးႏွင့္ တြဲ၍ျမင္လာျခင္းပင္။ အီရတ္စစ္ပြဲ တြင္ မၿပီးႏိုင္၊ မစီးႏုိင္ ေျခကၽြံ နစ္ေနရသည္ႏွင့္ အမွ် “လြတ္ေျမာက္ ေရးအာဂ်င္ဒါ” ကို လူအမ်ားသံသယရွိလာသည္။ စစ္ပြဲ အတြင္းေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသတင္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား၊ ဂြါတာနာမို အက်ဥ္းစခန္း၏ တရား
၀င္မႈ-မ၀င္မႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္၊ အေမရိကန္၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမီး႐ႈးတန္ေဆာင္ဟူေသာ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္လာခ့ဲရသည္။ ေျပာတမ်ဳိး-လုပ္တမ်ဳိးဟု စြပ္စြဲလာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈက ဒီမိုကေရစီ ဒီေရတတိယလႈိင္းအစပိုင္းတြင္ အေစာဆုံးျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ အေရွ႕ဥေရာပႏို္င္ငံ မ်ားထက္ေစာစီးစြာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး။ ေအာင္ပြဲ မခံႏိုင္ေသး။ အခုေတာ့ ဒီေရအီေနေသာ ကာလထဲသို႔ တို္င္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ အေမရီကန္ႏိုင္ငံျခာေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာရို္က္စ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဏာရွင္စနစ္၏ ေရွ႕တန္း ခံကတုတ္စခန္းႏို္င္ငံတခု (Outpost of tyranny) ဟုေျပာဆိုခ့ဲေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးလက္ေတြ႔ အကူအညီမ်ားက ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား ျဖစ္မလာေသး။ ေလသာမ်ားေနေသးသည္။ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကက်ေန သည္။ ေအစီယံႏုိင္ငံမ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈမရွိ၊ မတက္မႂကြ။ တရုပ္ႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္မခံႏိုင္ဟု ဆိုလာေနသည္။ အိႏိၵယကလည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ေျပလည္ေရးကိုသာ ၾကည့္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရးထက္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေလာင္စာကို ပို၍အေလးထား ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဤႏို္င္ငံမ်ားက ေဒသတြင္း အေမရိကန္ေျခမရႈပ္လာႏိုင္ေစေရးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းလိုေနၾကသည္။ မခက္ပါလား။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ရသင့္သည္မွာ ၾကာၿပီ။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ၊ တာ၀န္သိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ စသည္ ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားသင့္သည္မွာ ၾကာလွၿပီျဖစ္သည္။ လူသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနသင့္ေနၿပီး၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား နာက်င္ရမႈမ်ား၊ မိဘတကြဲသားတကြဲဘ၀မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ေစသင့္ၿပီ။ ဤဆႏၵမ်ားကို အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၊ အေမရိကန္ ေသြးထိုးမႈဟု စြပ္စြဲလာခ့ဲလွ်င္ ခက္ရေခ်ဦးေတာ့မည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ဧရာ၀တီ အြန္လိုင္း ( ဇြန္ ၂၀၀၆ )

အကိုးအကား

1. Reuetrs, Prevented from working, the French section of MSF leaves Myanmar,
March 30, 2006.
2. Thomas Carothers, The Backlash against Democracy Promotion,
3. Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century, 1993, University of Okalahoma Press.
4. Xinhua, Political advisory system can help China avoid “color revolution”: advisor,
China People's Daily, March 10, 2006.
5. Cheng Yuyang, The Chinese Communist Party pulls Out all the Stops
to Block a “ Color Revolution” in China, Open Magazine, Hong Kong, july 14, 2005.


No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.