ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, June 27, 2007

ဓါတ္ဆီဆို္င္ ( ၅ ) ဆို္င္

က
မာၻေပၚတြင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ (၅) ဆိုင္ရွိသည္ဟူေသာ သီအိုရီအဆို တခုရွိပါသည္။ ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ က်င့္သံုးေနၾကေသာ စီးပြာေရးပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၫႊန္းဆို၍ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆိုင္က ဂ်ပန္ဓါတ္ဆီဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ဆီတဂါလံကို ( ၅ ) ေဒၚလာေပးရပါသည္။ ထိုဆိုင္တြင္ ယူနီေဖာင္းအက်အန ၀တ္ထား ေသာ၊ လက္အိတ္ျဖဴမ်ား၀တ္ဆင္ထားေသာ လူေလးဦးက သင့္ကိုဆီးႀကိဳလိမ့္မည္။ ထို၀န္ထမ္းေလးဦးသည္ တသက္လံုးအလုပ္အာမခံသည္ဟူေသာ စာခ်ဳပ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔က သင့္ကားကို ဓါတ္ဆီ ျဖည့္ေပးလိမ့္မည္။ အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲေပးလိမ့္မည္။ ကားမွန္မ်ားကိုေဆးေၾကာ သုတ္သင္ေပးလိမ့္ဦးမည္။ သင္ဆိုင္ထဲက ထြက္ခြာ သြားေသာအခါ သင့္ကိုျပံဳး၍လက္ျပႏႈတ္ဆက္ အရုိအေသေပးၾကပါလိမ့္ဦးမည္။

ဒုတိယဆိုင္က အေမရိကန္ဓါတ္ဆီဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ဆီကေတာ့ တဂါလံကို ( ၁ ) ေဒၚလာသာေပးရပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား က ထိုဓါတ္ဆီဆိုင္ သင့္ကိုဆီးႀကိဳမေနပါ။ သင္ကိုယ္တို္င္ ကားမွန္သုတ္ရမည္။ ကိုယ္တိုင္ ကားဘီးေတြ ေလျဖည့္ရမည္။ သင့္ကားထြက္ခြာသြားေသာ ဆိုင္အနီးအနားတြင္သင့္ကားကို အလစ္သုတ္ရန္ေစာင့္ေနေသာ အိုးအိမ္မ့ဲသူလူ ( ၄ ) ဦးကို ေတြ႔ရလိမ့္ဦးမည္။ ဤသည္က အေမရိကန္ဓါတ္ဆီ ဆိုင္အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

တတိယဆိုင္က အေနာက္ဥေရာပဓါတ္ဆီဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ဆီကေတာ့ေစ်းမခ်ဳိ။ တဂါလံ ( ၅ ) ေဒၚလာ ေပးရသည္။ ဆိုင္တြင္ တာ၀န္က်၀န္ထမ္း တဦးသာေတြ႔ရသည္။ သူကမျပံဳးမခ်ဳိပဲ သင့္ဓါတ္ဆီျဖည့္ေပးလိမ့္မည္။ အင္ဂ်င္၀ိုင္လဲေပး လိမ့္မည္။ သင့္ကိုလည္းထိုဓါတ္ဆီဆို္င္၀န္ထမ္းက အခ်ိန္္တို္င္းသတိေပးေျပာၾကား ေနလိမ့္ဦးမည္။ သူတာ၀န္မွာ ဓါတ္ဆီ ျဖည့္ေပးရုံ၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္လဲေပးရုံမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားမွန္ သုတ္ေပးရန္ အလုပ္မပါေၾကာင္း၊ သူ႔၏အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ဤသည္ကိုအတိအက်ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တပါတ္ကို ( ၃၅ ) နာရီသာအလုပ္လုပ္ရန္၊ ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ မိနစ္ ( ၉၀ ) အ နားယူရန္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ ေခတၱပိတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ေႏြရာသီ အားလပ္ရက္အျဖစ္ ရက္သတၱ ( ၆ ) ပါတ္သူအနားယူေသးေၾကာင္း ေျပာျပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဓါတ္ဆီဆို္င္
ႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆို္င္ရွိ လမ္းတြင္ သူ၏ဦးေလးႏွင့္ အစ္ကိုတို႔ အလုပ္မလုပ္ပဲနားေနၾကသည္မွာ (၁၀) ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္မလုပ္ပဲေန၍ ေထာက္ပ့ံထားေသာအစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံေၾကးမွာ သူတို႔အလုပ္လုပ္လွ်င္ရမည့္ ၀င္ေငြထက္ ပို၍တြက္ေခ်ကိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တဆိုင္က ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေသာ ဓါတ္ဆီဆိုုင္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္တြင္၀န္ထမ္း ( ၁၅ ) ဦးရွိသည္။ သူတို႔အားလံုးက လည္း၊ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္၏ကားေမာင္း၀င္သြားေသာအခါ သင့္ကိုမည္သူမွ် ဂရုမစိုက္ႏုိင္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာရင္း အနားမရေအာင္ အလုပ္မ်ားေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ဆီကေတာ့ ေစ်းခ်ဳိသည္။ တဂါလံ (၃၅ ) ဆင့္သာေပးရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရကဓါတ္ဆီေစ်းခ်ဳိသာေအာင္ ျဖည့္စြက္ ေထာက္ပ့ံထာေးသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္၀င္သြားေသာအခါ ဓါတ္ဆီဆိုင္ ( ၆ ) ဆိုင္အနက္၊ တဆိုင္သာ တကယ္ဆီရွိသည္။ တကယ္ အလုပ္လုပ္သည္။ က်န္ေသာဆိုင္အမ်ားစုမွာ ပ်က္ေနသည္လည္းရွိသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စက္အစိတ္အပိုင္းကို ဥေရာပမွအလာကိုေစာင့္ေနရ၍ ဓါတ္ဆီတကယ္ျပန္ေရာင္းႏို္င္ရန္ ၾကာလိမ့္ ဦးမည္။ ဓါတ္ဆီဆိုင္ပို္င္ရွင္ကေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြသိမည္မဟုတ္၊ ဥေရာပဇူးရစ္တြင္ေနရင္း တိုင္းျပည္မွ အ
ျမတ္မ်ားကို ထုတ္ယူသြားဖို႔နည္းလမ္းကို စဥ္းစားေနသည္။ သူ၏ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားက ကား၀ပ္ေရွာ့ရုံတြင္ညအိပ္ ညေန ေနၾကသည္ကို သူမသိ။ ဤဓါတ္ဆီဆိုင္တြင္ လာေသာကားမ်ားက ( ၂ ) မ်ဳိးသာရွိသည္။ အေကာင္းစားေနာက္ဆံုးမိုဒယ္ မာစီးဒီးစ္ကားႏွင့္ အေပါစားစကူတာ ဆိုင္ကယ္မ်ား သာျဖစ္သည္။ သည္ၾကားထဲတြင္ အျခားအမ်ဳိးအစားကားမရွိ။ သို႔ေသာ္ဓါတ္ဆီဆိုင္ကေတာ့ အၿမဲတေစ စည္ကားေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ စက္ဘီးတာယာေလျဖည့္သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားအလုပ္႐ႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးဆိုင္ကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဓါတ္ဆီဆို္င္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ဆီတဂါလံကို( ၅၀ ) ဆင့္ဟုေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တြင္ ေရးထားေသာ္လည္း တကယ္ဆိုင္မွာ ဓါတ္ဆီမရွိ။ အေၾကာင္းမွာဆိုင္တြင္အလုပ္လုပ္ေသာ ၀န္ထမ္း ( ၄ ) ဦးက ခိုးကာျပင္ပတြင္ေရာင္းစားလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ေတာ့ ဓါတ္ဆီတဂါလံကို ( ၅ ) ေဒၚလာရွိသည္။ ဤဆို္င္တြင္ အမွန္တကယ္ခန္႔ထားေသာ ၀န္ထမ္း အစစ္မွာ ( ၁ ) ဦးသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္က်န္ေသာ( ၃ ) ဦးမွာဆိုင္ေနာက္ေဖးေစ်းကြက္ကို လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း ရွယ္ရာ ခြဲေ၀ယူရန္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဤ ဓါတ္ဆိုင္ ( ၅ )ဆိုင္အနက္မည္သည့္ဆို္င္ကို သင္ႀကိဳက္ပါသနည္း။ ဤသည္မွာ ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ဤဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို ဥပမာေပးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ မည့္သည့္ဆို္င္ကို ႀကိဳက္သနည္းဟုေမးလွ်င္ အေမရိကန္ပံုစံဓါတ္ဆီဆိုင္ ကို လူႀကိဳက္နည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာအေၾကာင္းရွိပါသည္။ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ မ်ားရွိ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုမႈအာမခံခ်က္၊ အလုပ္အာမခံခ်က္စာခ်ဳပ္ ရွိၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္။ ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္အေပၚအျမင္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္က်င့္သံုးပံုတြင္လည္း မ်ားစြာကြာျခားၾကသည္။ ထိုႏို္င္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑က ေစ်းကြက္အေပၚ၊ လူထုအေပၚလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို သေဘာက်သည္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ေစ်းကြက္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လႊတ္ထားေပးေရးႏွင့္ လူတဦးခ်င္း၏စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးကို အေလးထားသည္။
ေစ်းကြက္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႐ႈံးသူလည္းရွိလိမ့္မည္၊ ႏိုင္သူလည္းရွိလိမ့္မည္။ ဤသို႔ခံယူသည္ ေစ်းကြက္အတြင္းထိထိ ေရာက္ေရာက္ ထက္ျမက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ေန႔တြင္းခ်င္း ေက်ာက္တြင္းေရႊတြင္းေအာင္သလိုသန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ားလည္း ရွိလာသက့ဲသို႔၊ အိမ္ေျခယာမ့ဲလည္း အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္က့ဲသို႔ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္သနည္း။ ဤသည္လည္းစဥ္းစားဖို႔ရွိလာသည္။ ယေန႔စစ္အုပ္စု က ဆိုင္အမိုးခြါေရာင္းေနေသာ ဓါတ္ဆီဆိုုင္မ်ုဳိး မလိုလားဘူးဆိုလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္ပံုစံေတာ့ ရွိရလိမ့္မည္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကရက္မ်ားကေရာ မည္က့ဲသို႔ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္ပါသနည္း။ ပံုစံအသစ္တမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ေစခ်င္သည္ႏွင့္အညီ အသြင္ေျပာင္းၾကဖို႔လိုသည္။

သို႔ေသာ္ သတိခ်ပ္ရန္မွာ ယေန႔အေျခအေနတြင္မူ ဓါတ္ဆီဆိုင္အားလံုးကို အေမရိကန္ပံုစံျဖစ္လာေစရန္ အတင္းတြန္းပို႔ခံ လာရေသာ အေျခအေနျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တြန္းပို႔ ေနသူမွာ “ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း” ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္တြန္းပို႔ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူက ဦးေဆာင္ကမကထဲျပဳ၍ တြန္းပို႔ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္ဓါတ္ဆီဆိုင္ပံုစံျဖစ္ရန္ အျပင္းအထန္ က်ဳိးစားေနၾကရသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းမွ ေဘးထြက္ကာ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမွဓါတ္ဆီဆိုင္ေတြလို ေနမည္လား။ ဤသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းထဲ၀င္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အေမရိကန္ပံုစံဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ အတင္းျပင္ရေတာ့မည္။ ျပင္ခိုင္းေတာ့မည္။ လူမႈျပႆနာအမ်ားအျပားၾကံဳရမည္။ ႂကြယ္၀သူေတြလည္း ရွိလာမည္။ မမွ်တမႈေတြလည္း ရွိလိမ့္မည္။ အနာခံ၍ ျဖတ္ၾကရမည္။ ဒီနာက်င္မႈကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာျဖတ္ၿပီး၊ ခ်မ္းသာသုခရမွာလဲ။ အေျဖလည္းမရွိ။ မစဥ္းစားပဲ ေန၍မရ။ ဆက္၍စဥ္းစားရေတာ့မည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

အကိုးအကား
“ The Lexus and Olive tree”, Thomas L. Friedman, April 2000, Anchor books.


No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.