ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, August 26, 2007

ေတာင္အာဖရိက ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈလက္စြဲ (စာအုပ္ေဒါင္းလုပ္)


ဒီ
စာတမ္းေလးကို က်ေနာ္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြက ျပန္ထားတာၾကာပါၿပီ။ အမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်ႏိုင္ ေအာင္ ျပန္တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႔ လက္ပါးေစ စြမ္းအားအစုတ္ ပလုတ္ရွင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ အၾကမ္းမဖက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ တစံုတရာ အက်ဳိးျဖစ္ေစမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဒီစာတမ္းေတြကို (၁၉၈၀) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စာေစာင္ျဖစ္တဲ့ အမ္ဆီဘန္ဇီ (Umsebenzi) မွာလည္း အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ မူရင္းကိုေတာ့ ဒီေနရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာလိုေတာ့ ေအာက္ပါအခန္းေတြကို ခြဲၿပီး ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေနအတြက္ ေတာင္အာဖရိက လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္ အျဖစ္ ျပန္လည္စုစည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

မာတိကာ

၁။ နိဒါန္း
၂။ လ်ဳိ႔၀ွက္ကြန္ယက္တခု တည္ေဆာက္ျခင္း။
၃။ လ်ဳိ႔၀ွက္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒသအခ်ဳိ႔
၄။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။
၅။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းနာမ်ား
၆။ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၇။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းေၾကာင္း (The check Route)
၈။ အကူအညီျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာလမ္းေၾကာင္းကို သံုးျခင္း
၉။ ကားျဖင့္ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၁၀။ ေနာက္ေယာင္ခံမႈကို အၿမီးျဖတ္ျခင္း (မ်က္ေျချဖတ္ျခင္း)။
၁၁။ လ်ဳိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
၁၂။ လူပုဂၢဳိလ္ခ်င္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား
၁၃။ အေရးေပၚႏွင့္ စစ္ေဆးမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၄။ မသိေသာသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၅။ လူပုဂၢဳိလ္အရ မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား
၁၆။ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပသေကၤတမ်ား
၁၇။ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၈။ မေရႊ႔မေျပာင္း တည္ျမဲေနေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား၊ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၉။ အေရးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုေက်ာ္လႊားနည္းမ်ား
၂၀။ အေရးနိမ့္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေသာေနရာေဒသေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာမူကိုေတာ့ က်ေနာ္ ဒီေနရာမွာ အပ္လုပ္ လုပ္ထားပါတယ္။ သြားယူႏိုင္ပါတယ္၊
http://www.mediafire.com/?34gx2mfgsjm

ေအာင္သူၿငိမ္း

1 comment:

YeKyawAungMDY said...

Thanks for the books!

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.