ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, August 14, 2007

ျမန္မာျပည္ကဇာတ္စနစ္

အိ
ႏိၵယႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္း လူလူခ်င္း ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ ခဲြျခားတဲ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ဥပေဒအရ
တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈအတြင္းက ဇာတ္စနစ္သည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ပေပ်ာက္မသြားပါ။ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း ထိုအရိုးစြဲအယူအဆသည္ သိသိသာသာပင္ က်န္ရိွေနေသးသည္။ ဘရာမင္ေခၚ ျဗဟၼဏမ်ဳိးႏြယ္သည္ ဇာတ္အျမင့္ဆံုး အတန္းအစားျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္မွာမွ ရွတၴိရ၊ ဗစ္ရွရ၊ ဆုဒရ စသည္ျဖင့္ ဇာတ္အဆင့္မ်ား အစဥ္လုိက္ တန္းစီေနသည္။ ထိုေလးမ်ဳိးထဲတြင္ ဆုဒရသည္ ဇာတ္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဆုဒရ ဇာတ္မ်ဳိးႏြယ္သည္ လူမႈေရးအရ အႏွိမ္ခံရဆံုးဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဆုဒရဇာတ္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား ထက္နိမ့္က်သည့္ အျပင္ ဘယ္ဇာတ္အမ်ဳိးထဲမွာမွ အၾကံဳးမ၀င္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားရိွေနေသးသည္။ ထိုသူမ်ားကား ဒါးလစ္ဟု ေခၚသည့္လူတန္းစားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါးလစ္မ်ားသည္ဆုဒရဇာတ္နိမ့္မ်ားထက္ ပို၍ အႏိွမ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။


ဒါးလစ္မ်ားသည္ လူမႈေရးအရ ဘာဇာတ္ဘာတန္းမွ မ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံခံရသည္။ ဆင္းရဲလုိက္သည္မွာလည္း မြဲ ျပာက်ေနသည့္ လူအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ သူမ်ားမလုပ္လိုေသာ အလုပ္ဆိုး အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္၍အသက္ေမြး ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ကုန္းေကာက္စရာ မရိွေအာင္ ဆင္းရဲသူမ်ား ျဖစ္သည့္ၾကားမွ သူတို႔ထက္ ဇာတ္ျမင့္သည္ဟုဆိုသူ မ်ား၏ ရန္လိုအၾကမ္းဖက္ျခင္းကိုလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဒါးလစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓမၼက်င့္ခံေနရ ဆဲျဖစ္သလို ဒါးလစ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း ရက္စက္စြာ ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္။

နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ လူအခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေကာက္ခံရရိွထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၁ မွ၂၀၀၅ခုႏွစ္ အတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရေသာ၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ၊ အႏုိင္က်င့္ ခ်ဳိးေဖါက္ခံရေသာ ဒါးလစ္မ်ား၏ အမႈေပါင္းမွာ (၅၈, ၀၀၀) ေက်ာ္ရိွေနသည္။ အိႏိၵယ အစိုးရမွ ျပဳစုထားေသာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္အတြင္းမွ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား အရ မိနစ္ (၂၀) တုိင္းတြင္ ဒါးလစ္ တေယာက္မဟုတ္တေယာက္သည္ ဇာတ္ျမင့္အုပ္စုမ်ား၏ ေစာ္ကားျခင္း (သို႔မဟုတ္) သတ္ ျဖတ္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ အိႏိၵယသည့္ကမၻာ႔အႀကီးဆုံုး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈ နယ္ပယ္အတြင္း၌ ရိွေနေသာ လူလူျခင္း ဇာတ္ခြဲျခားေသာ အရိုးစြဲအယူအဆမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ေပါင္းစံုကို ဆက္လက္ေပၚ ေပါက္ေနေစသည္။ ဒါးလစ္တို႔သည္ လူမႈေရး၊ စီးပါြးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး အစရိွသည္တို႔တြင္ ဘာအခြင့္အေရးကိုမွ ေလာက္ေလာက္လားလား ခံစားရသူမ်ား မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း လူလူခ်င္း အဆင့္အတန္းခြဲျခားေသာ ဇာတ္စနစ္ရိွ-မရိွ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ ဇာတ္စနစ္မရိွပါဟု ျငင္းေကာင္းျငင္းဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တန္း ျပန္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ဇာတ္စနစ္ တည္ရိွက်င့္သံုးေနေၾကာင္းကုိ နာက်ည္းဖြယ္၊ ခါးသည္းဖြယ္ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာျပည္ကဇာတ္စနစ္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဇာတ္စနစ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းမရိွေသးေပ။ ေခတ္သစ္ဇာတ္စနစ္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ မည္သူေတြက ထိုဇာတ္စနစ္ကို ဖန္တီးေနသနည္း။ မည္သူေတြက ဇာတ္ျမင့္၊ ဇာတ္နိမ့္ေတြျဖစ္၍ မည္သူေတြက ဒါးလစ္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေနပါသနည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အပါအ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အမ်ဳိးအေဆြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ဘရာမင္ ဇာတ္ျမင့္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးမွ တဆင့္ ဗိုလ္ကေလးမ်ားအထိ ကေတာ့ ဒုတိယဇာတ္ျမင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ အၾကပ္တပ္သားမ်ားကေတာ့ တတိယအဆင့္ ဇာတ္မ်ဳိးႏြယ္ထဲတြင္ အက်ဳံး၀င္ေနသည္ကို လည္း ေတြ႔ရ၍ စတုတၴဇာတ္နိမ့္ကို ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကေတာ့ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံ့ဖြတ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ဖို႔ ေနေနသာသာ စစ္ထဲသို႔ ရဲေဘာ္အျဖစ္ပင္ မ၀င္ဖူးေသာ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔တလႊားမွ ျပည္သူတို႔ကား ဒါးလစ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ကြင္းကနဲ ကြက္ကနဲ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ျမန္မာျပည္က ေခတ္သစ္ဇာတ္စနစ္သည္ ႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္သာ သက္တမ္းရိွေသးသည္။ စစ္တပ္ကို မ႑ိဳင္ျပဳထားသည့္ သက္ႏုဇာတ္စနစ္ဟု သမုတ္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာဒါးလစ္တို႔ကား အိႏိၵယဒါးလစ္တို႔ႏွင့္ ဘာမွမျခား။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ ဘာမွ် ခံစားခြင့္မရိွ။ ျမန္မာျပည္သား ဒါးလစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ အဖမ္းခံရ သလို အက်ဥ္းက်ေနသူလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနသည္။ စီးပြါေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းေပ့ဆိုသည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကို စစ္ဗိုလ္ဇာတ္ျမင့္တို႔ႏွင့္ သူတို႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ေမာင္ပုိင္စီးထားသည္။ က်န္သည့္ အရိုးအရင္းကို သူ႔ထက္ ဇာတ္နိမ့္သူမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားေပးသည္။ ျမန္မာျပည္သား ဒါးလစ္တို႔ကား အနားပင္ သီခြင့္မရိွ။ ပညာေရး တြင္လည္း ဇာတ္ျမင့္၊ ဇာတ္လတ္တို႔၏ သားသမီးမ်ားက ထိပ္ဆံုးကေန၍ အခြင့္ေရးယူထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အဆင့္ ျမင့္ ပညာမ်ား သင္ၾကားခြင့္ရေနေသာ သူမ်ားမွာ ထိုသူတို႔၏ သားသမီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္ျပည္သား ဒါးလစ္ကေလး မ်ားကား ပညာတပိုင္းတစျဖင့္ ေက်ာင္းခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြါ၍ မိသားစုဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရရာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒါးလစ္အမ်ားစုမွာ ေရာဂါဘယဒဏ္မ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္တည္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ဆင္းရဲလြန္းသည့္ အတြက္ အစာအဟာရ ေကာင္းမြန္စြာ မစားႏုိင္ၾက၊ ဖ်ားနာ၍လည္း ေဆးမကုႏုိင္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သား ဒါးလစ္မ်ား အရြယ္မတိုင္ခင္ ေသမင္း၏ဆင့္ေခၚမႈကို ခံေနၾကရသည္။

ေတာင္ေပၚေန ျမန္ျပည္သား ဒါးလစ္မ်ား၏ အေျခအေနက ပို၍ ဆိုးေသးသည္။ ဒါးလစ္ေက်းရြာမ်ား အဖ်က္ခံရသည္။ အေရႊ႔ခံရသည္။ ေတာင္ေပၚသား ဒါးလစ္မ်ား ေပၚတာလည္း လိုက္ရသည္။ ဇာတ္ျမင့္ စစ္တပ္၏ ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို လည္း ခံရသည္။ သူတို႔ထက္ ဇာတ္ျမင့္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းခံေနရေသာ ေတာင္ေပၚသူ ဒါးလစ္မ်ားမွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ရိွေနသည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚမွ ဒါးလစ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ မူလရပ္ရြာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔ခြါ၍ အိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈေနရသည္မွာလည္း မနည္းလွ။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ဇာတ္စနစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည့္ အတြက္ လူမႈနယ္ပယ္တြင္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေသး။ အိႏိၵယ ဒါးလစ္တို႔ကား လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ ဖိႏွိပ္ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ အကာကြယ္ ေပးထားေသးသည္။ ျမန္မာဒါးလစ္မ်ားကား ဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးခံရဖို႔ ဆိုတာ ေ၀းစြ၊ ျမန္မာဇာတ္ျမင့္ အစိုးရ၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုပင္ ခံေနရသည္။

စိတ္မခုိင္သူ ျမန္မာဒါးလစ္အခ်ဳိ႕သည္ ဒါးလစ္ဘ၀မွ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ၾကံ့ဖြတ္အသင္းသို႔ ၀င္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ သူတို႔သည္ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ စတုတၴဇာတ္နိမ့္ ေနရာတြင္ ေနရာရၾကသည္။ ဇာတ္နိမ့္ သည္ ဆိုေပမဲ့ ဘာဘဲေျပာေျပာ ဒါးလစ္ဘ၀ကေတာ့ လြတ္သြားသည္။ ဒါးလစ္မ်ားထက္လည္း နည္းနည္းအဆင့္ျမင့္ သြားသည္။ ဒါ့အျပင္ ယခင္ကဘ၀တူ ဒါးလစ္မ်ားကို အႏုိင္က်င့္ဖို႔ လုိင္စင္လည္း ရလာသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္ေပၚသား ဒါးလစ္မ်ားႏွင့္ ေျမျပန္႔သား ဒါးလစ္မ်ားကေတာ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အသင္းႀကီးသို႔ ၀င္ျခင္းျဖင့္ ဇာတ္နိမ့္ဘ၀ကို ခံယူလိုက္ၾက သည္။ ဘယ္သူကပဲ ေ၀ဖန္ေ၀ဖန္ ဒါးလစ္ဘ၀က လြတ္စတမ္းဆိုသည့္ အခ်က္က သူတို႔အတြက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္တံုေလာ။

ဇာတ္ျမင့္ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားကလည္း သူတို႔၏ ဇာတ္ျမင့္အဆင့္အတန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အသက္လြန္ ေနသည့္တုိင္ စစ္တပ္ထဲက မထြက္ေသး။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သားေျမးမ်ားအား စစ္ထဲသြင္း၍ ေရႊခေရပြင့္မ်ား တပ္ဆင္ေပး ေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘယ္တံုးကမွ် မရိွခဲ့ေသာ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္စနစ္ သက္ဇိုးရွည္ေရးႏွင့္ ဒါးလစ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ ကြ်န္ျပဳေရးအတြက္ သူတို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ သည္စနစ္ဆိုးႀကီး အျမစ္တြယ္မသြားေစဖို႔ သက္တမ္း ႏုေနစဥ္အတြင္း ဆြဲျဖဳတ္ပစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေနာင္တြင္ အိႏိၵယမွာ ရိွေနသည့္ ဇာတ္စနစ္လို ျဖစ္မလာဖူးလို႔ မည္သူမွ မေျပာႏုိင္။ ဒါးလစ္အေပါင္းတို႔ ညီၫြတ္ၾကေလာ့။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၁ ရက္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

1 comment:

YeKyawAungMDY said...

ျမန္မာျပည္က ဇာတ္စနစ္ ဖတ္ၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒါးလစ္ျဖစ္ေနပါလားဆိုတဲ့ အသိက ပိုၿပီးေတာ့ နာႀကီးစိတ္ခိုင္မာလာတယ္လို႔ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.