ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, August 13, 2007

ေရသာခိုေလွၾကံဳစီး၊ ဖရီးရိုက္ဒါ

စီး
ပြားေရးပညာတြင္ စကားရပ္တခု ရွိပါသည္။ ၎မွာ (Free Rider) ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလို ဘာသာျပန္မည္ဆိုလ်င္ ေရသာခို ေလွၾကံဳစီးဟု ဘာသာျပန္၍ ရမည္ထင္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ကိစၥတခုခုအတြက္ က်ဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ မျပဳဘဲ၊ အရင္းအႏွီး မထည့္၀င္ဘဲ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရသူဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဥပမာေပးရလ်င္- လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ တအိမ္ တေယာက္ လုပ္အားေပးေခၚမည္ဆိုပါစို႔။ လုပ္အားေပးသူလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ေရသာခိုေနသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းၿပီးစီးသြားေသာအခါ လမ္းေဖာက္စဥ္က မပါေသာေၾကာင့္ မေလွ်ာက္ရဟု တားျမစ္၍မရႏိုင္ပါ။ အျခား ဤလမ္းေပၚေလွ်ာက္ေသာ၊ ခရီးသြားၾကေသာသူမ်ားကလည္း ဤအက်ဳိးေက်းဇူးကို ခံစားခြင့္ရၾကပါသည္။ ထို႔အတူ လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ဳိးတြင္ မီးရႈးမီးပန္း ေဖာက္သည္ဆိုပါစို႔။ လူအမ်ားက ထိုမီးပန္းအလွကို ပိုက္ဆံမကုန္ဘဲ ခံစားၾကည့္ရႈ ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို ပိုက္ဆံမထည့္၀င္ထားေသာေၾကာင့္ မခံစားရဟု တားျမစ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဤသူမ်ားကို စီးပြားေရး ဘာသာရပ္စကားအားျဖင့္ ဖရီးရိုက္ဒါဟု ေခၚပါသည္။

ဖရီးရိုက္ဒါလို ျပႆနာမ်ဳိးက အထူးသျဖင့္ (Public Goods) ဟုေခၚေသာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး အတြက္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိး၌ ပို၍ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးလုပ္ငန္း (Public Goods) ဟုဆိုရာ၌ လကၡဏာ (၃) ရပ္ျဖင့္ ျပည့္စံုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတခ်က္မွာ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖည့္ဆီးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယတခ်က္မွာ ဤလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေပၚ အထေျမာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္ကာလက မပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို မခံစားရဟု ခ်န္လွပ္ထား၍ မရပါ။ တတိယတခ်က္မွာ ဤအမ်ားေကာင္းက်ဳိးကို လူမည္မွ် စားသံုး စားသံုး ကုန္ခမ္းသြားသည္ဟူ၍ မရွိဆိုေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ မီးပန္းအလွကို လူတေထာင္သာ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကုန္သြားသည္ ဟူ၍မရွိ။ လူတသန္း ၾကည့္ရႈခံစားလ်င္လည္း အလားတူျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးကို ဆိုပါသည္။)

ဤအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပါယ္တြင္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္ မ်ားသည္ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး (Public Goods) ဆိုေသာ စံလကၡဏာ သတ္မွတ္ခ်က္ (၃) ခုျဖင့္ ျပည့္စံုေနပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ ေရသာခို ေလွၾကံဳစီးေနသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ေတာင္မွ ေဘးတြင္ ဘာမ်မလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနသူမ်ားရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလ်င္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲတြင္ (Free Rider) မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္သူကနည္း၊ ဖရီးရိုက္ဒါက မ်ားေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားသည္ အမ်ားကစုေပါင္းက်ဳိးစားမွ အေကာင္ အထည္ေပၚမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ မပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား (ေနာက္ဆံုးဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဖိႏွိပ္ခဲ့သူမ်ားကိုေတာင္) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိလာပါက မခံစားရဟု တားျမစ္ရန္ မျဖစ္စေကာင္းပါ။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လူမည္မ်ခံစား၊ ခံစား ကုန္ခမ္းသြားသည္ဟူေသာ သေဘာမရွိပါ။ ဤေနရာတြင္ ျပႆနာရွိလာသည္က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေရသာခို ေလွၾကံဳစီးေနသူမ်ား ေပ်ာက္သြားေအာင္၊ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ အမ်ားက ဤအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဟူေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာကို လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား စဥ္းစားရမည့္ ေပၚလစီျပႆနာ ျဖစ္လာပါသည္။

ဤျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈတခုတည္းတြင္မွ ၾကံဳရေသာျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈ အသီးသီးတြင္လည္း ၾကံဳခဲ့ၾကရဖူးပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေနာ့သ္၀က္စတင္းတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံတြဲဖက္ ေပါေမာကၡ ဒဲန္းနစ္ ေခ်ာင္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးေသာ လူမႈအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ (Civil Rights Movement) ကို အေျခခံ၍ စာတမ္းတေစာင္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ သူ၏ စာတမ္းတြင္ ဤျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ လူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားစဥ္ကာလက လူအမ်ား လမ္းမေပၚထြက္လာရန္ စည္းရံုးရေသာ ျပႆနာရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူမဲမ်ား လူျဖဴမ်ား ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား မ၀ယ္ယူေရး သပိတ္တြင္ ေရရွည္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရး ျပႆနာ ရွိခဲ့ပါသည္။ သပိတ္တခု ျဖစ္လာပါကလည္း လူအမ်ား ဆက္လက္ပါ၀င္ေနေစရန္ မည္သို႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၾကမည္ နည္းဟူေသာ ျပႆနာ ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပႆနာလည္း ရွိပါသည္။

အလားတူ တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္လည္း ဤျပႆနာရွိပါသည္။ တပ္ေပါင္းစုတြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုႏွင့္ တခု အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း မတူၾကပါ။ တပ္ေပါင္းစုမွဆံုးျဖတ္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ အဖြဲ႔ငယ္တခုအတြက္ တိုက္ရိုက္အက်ဳိးရွိခ်င္မွ ရွိပါလိမ့္မည္။ အလားတူ တိုက္ပြဲတခု၊ လႈပ္ရွားမႈတခု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အဖြဲ႔တခုႏွင့္တခု ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရပံုျခင္း မတူၾကပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာအဖြဲ႔မ်ားက မိမိရရွိလာမည့္ အက်ဳိးထက္၊ မိမိေပးဆပ္ရမည့္ အရင္းအႏွီး မည္မွ်ရွိမည္ကို တြက္ဆတတ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းတခုတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွး ေနတတ္ပါသည္။ အခါမ်ားစြာတြင္ ဖရီးရိုက္ဒါသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေလ့ ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းမ်ားလည္း မေအာင္ျမင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း အထမေျမာက္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လုပ္အားေပး သူထြက္လာႏိုးႏိုး၊ ကိုယ္ထြက္လာႏိုးႏိုး အားလံုးက ေမွ်ာ္ေနၾကမည္ ဆိုပါက လမ္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (ရလ်င္ရ၊ မရလ်င္အကုန္မရ) (ျဖစ္လ်င္ျဖစ္-မျဖစ္လွ်င္ အကုန္မျဖစ္) (All or Nothing) ဟူေသာ သေဘာတရား ရွိတတ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဒဲန္နစ္ေခ်ာင္ကေတာ့ အေနာက္တိုင္း လစ္ဘရယ္၀ါဒ အယူအဆအရ လက္ခံေသာ လူဆိုသည္မွာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္တတ္သူ (Human beings are rational actors.) ဟူေသာ အယူအဆကို အေျခခံ၍ ရွင္းပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူအမ်ားသည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံ၍ လႈပ္ရွားတတ္ေသာ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ မိမိအက်ဳိးစီးပြားရွိလွ်င္ လႈပ္ရွားမည္၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြား မရွိလွ်င္ မလႈပ္ရွားဟူေသာ သေဘာအေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡေခ်ာင္က သူေလ့လာခဲ့ရာတြင္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္မ်ားအတြင္းမွ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြင္းမွ မထြက္ခြါ၊ မစြန္႔ခြါသြားၾကျခင္းမွာ သူတို႔၏လူမႈေရးအရ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ အာဏာ၊ အသိ
အမွတ္ျပဳခံရမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူအမ်ားအေနျဖင့္ ဤပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ သက္သက္ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ တခ်ိန္တြင္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို အေျခခံ၍ သူတို႔၏ ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေခ်ာင္က ရွင္းျပရာ၌ လူအမ်ားအေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေပးဆပ္ရမည့္တန္ဖိုးႏွင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ဳ္ိးအျမတ္ကို ခ်ိန္ဆေလ့ရွိၾကပါသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ကနည္း၊ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ တန္ဖိုးက မ်ားမည္ဆိုလွ်င္ ခ်ဳိ၍ ေနလိုက္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားက မိမိအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သက္သက္ေစ့ေဆာ္မႈျဖင့္ လႈပ္ရွားၾကသည္ ဟူေသာ အယူအဆတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေခ်ာင္က ေဆြးေႏြးျပပါသည္။

လူဆိုသည္က ထူးဆန္းပါသည္။ တခါတရံ အခ်ဳိ႔ေသာအေရးႀကီးသည္ဟုထင္မွတ္ယံုၾကည္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေပးဆပ္ရမည့္တန္ဖိုး မည္မွ်မ်ားမ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားတတ္ေသာ သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူကိုယ္တိုင္က ပါ၀င္ခ်င္၍ ျဖစ္ပါ သည္။ သမိုင္း၀င္မည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးတြင္လူအမ်ားက ပါ၀င္လာေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ (၁၉၈၈) ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိးႏွင့္ (၁၉၉၄) မာနာပေလာတိုက္ပြဲ ကာလမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားက အႏၱရာယ္ရွိမွန္း သိလွ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ မာနာပေလာ ခုခံစစ္တိုက္ပြဲ ကာလကလည္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ အမ်ားအျပား စစ္ကူေစလႊတ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားမဟုတ္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကာလ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တင္စားႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ဖရီးရိုက္ဒါေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေခ်ာင္က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ တပ္ေပါင္းစု ကဲ့သို႔ေသာ၊ အဖြဲ႔အမ်ားအျပားႏွင့္ လႈပ္ရွားေသာကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ငယ္အသီးသီး၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ စဥ္းစားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ဦးတည္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးကို၊ ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းတာႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္က်ေသာ၊ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ငယ္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလက ဗီယက္နမ္ေျပာက္က်ားမ်ားက မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲဦးတည္ခ်က္ကို အဆင့္ငယ္မ်ား ခြဲျခမ္း၍ တာ၀န္ခြဲေ၀ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူအမ်ားက ေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာၿပီး၊ မိမိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမႈ အတြက္လည္း တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ေခ်ာင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဆုလာဒ္မ်ားသည္လည္း မ်ားစြာထိေရာက္ပါသည္။ ဤသည္မွာ လူအမ်ားအတြက္ သီးသန္႔မက္လံုးတခု ျဖစ္ေစပါသည္။ ဆုေပးရာ၌ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္း၊ လူမႈေရးအရ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တခုခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ လူအမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရမႈအတြက္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ တြန္းအား ျဖစ္လာေစပါသည္။ ထိုအျပင္ လူအမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ဳိ႔က အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္တတ္ရာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈလည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအျပင္ လူအမ်ားက မိမိတို႔အသံကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရေစရန္ အငယ္စားႏွင့္ အႀကီးစား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ညီလာခံမ်ား) လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္လႈပ္ရွားမႈ၏ စံထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ethos) ကို မည္သို႔ထိန္းသိမ္းၾကမည္ ဆိုေသာ ကိစၥလည္း ရွိပါေသးသည္။

ယေန႔မိမိတို႔ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုတြင္ေရာ ဖရီးရိုက္ဒါ မ်ားေနပါသလား။ မ်ားလြန္းလ်င္ ဘာအလုပ္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ လူအမ်ားပါ၀င္ လႈပ္ရွားလာေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ စဥ္းစားရန္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
အကိုးအကား
Dennis Chong, Collective Action the Civil Rights Movement, University of Chicago Press, Chicago, 1991.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.