ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, August 11, 2007

ကမၻာႀကီးအတြက္ အနာဂၢတိ ေဟာစာတမ္းတခု


အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကို လူအမ်ားကႀကိဳ၍တြက္ခ်က္ၾကသည္။ မိမိ၏အေနအထားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳ၍ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားရွိလာသည္။ ေရွ႔ျဖစ္ေဟာဆရာမ်ားရွိလာသည္။ ယၾတာေခ်ၾက သည္။ ဖုန္းေရႊနည္းမ်ားကို လုပ္လာၾကသည္။ ဤသို႔လူတဦးခ်င္း၏ အနာဂတ္ကို တြက္ခ်က္ေပးသူမ်ားမွသည္၊ သိပၸံနည္းက် ကမၻာတခုလံုး၏ လားရာတိမ္းၫႊတ္ခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္ေလ့လာေသာ အနာဂတ္ ၀ါဒီပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ အနာဂတ္ကိုေလ့လာေသာ ပညာရပ္ဌာနမ်ား (Future Studies) လည္း၊ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။


ျမန္မာစာဖတ္ပုရိသတ္မ်ားအတြက္ဆိုလ်င္ေတာ့ အယ္လ္ဗင္ေတာ္ဖလာတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကို မစိမ္းလွ။ လူသိမ်ားၾကသည္။ သူတို႔က “အနာဂတ္ေသြးလန္႔မႈ” (Future Shock) ဟူေသာစာအုပ္ေရးဖူးသည္။ ဤစာအုပ္တြင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳ၍တင္ျပဘူးသည္။ ျမန္မာစာေရးဆရာ အခ်ဳိ႔ကလည္း အက်ဥ္းဘာသာျပန္ခဲ့ဘူးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဆရာျမသန္းတင့္ကလည္း ဂၽြန္ ႏိုင္စ္ဘစ္ႏွင့္ ပက္ထရစ္ရွာ အဘာဒင္း (John Naisbitt and Patricia Aburdene) တို႔ေရးသားေသာ (၂၀၀၀) ခုႏွစ္၊ ကမၻာ၏လားရာႀကီးမ်ား (Mega-trends 2000: Ten New Directions for 1990s) အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ဘူးသည္။ ယခုလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ အစီရင္ခံစာ တခုကို မိတ္ဆက္ေပးလိုသည္။

(၂၀၂၀) စီမံခ်က္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးေကာင္စီ(National Intelligence Council) ဟူေသာ အဖြဲ႔တခုရွိသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔တြင္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာလားရာမ်ားကိုႀကိဳတင္တြက္ဆေသာစီမံခ်က္ရွိသည္။ သူတို႔ကကမၻာတလႊားရွိ သုေတသနဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳခန္႔မွန္းသည္။ ဖိုးကပ္စ္လုပ္သည္ ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ မူ၀ါဒေရးရာအရ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ေျခမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရသို႔အၾကံျပဳတင္ျပသည္။ အေမရိကန္က ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ စစ္အင္အား၊ ဓနအင္အား၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ သံတမာန္ေရးရာ၊ ေထာက္လွမ္းေရးရာ စသည္အားလံုးကို ေရွ႔ေျပးေနေအာင္ႀကိဳ၍ ျပင္ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေဖာ္ျပမည့္အစီရင္ခံစာသည္ ဤအဖြဲ႔မွေန၍ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္အတြက္ ႀကိဳ၍ ခန္႔မွန္းထားေသာ ကမၻာႀကီး၏အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေျမပံုထုတ္ျခင္း (Mapping of the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project) ဟူေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

သူတို႔က ညာဏ္ႀကီးရွင္ ပီသသည္။ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးကို စူးစမ္းသည္။ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္မွေန၍၊ နည္းပညာ၊ ဘာသာေရး၊ လူဦးေရအေျပာင္းအလဲ အခ်က္အလက္အားလံုးကို စူးစမ္းသည္။ လံုðခံေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းမလြတ္ေစရ။ ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ကမၻာႀကီး၏ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ညီလာခံ၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားက်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ပညာရွင္မ်ားစြာႏွင့္ တိုင္ပင္အၾကံယူသည္။ ဥပမာ- ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ အနာဂတ္လားရာကိုသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရွဲလ္ႏိုင္ငံတကာေရနံ ကုမၸဏီ၏ (Scenario Project) စီမံခ်က္မွ ဦးေဆာင္သူမ်ားပါ၀င္သကဲ့သို႔၊ ကုလသမဂၢ၏ ေထာင္စုႏွစ္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မွ ဦးေဆာင္ ေနသူမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ရန္းဒ္ (RAND) သုေတသန ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဂိုလ္းမန္းဆက္ခ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စသည္တို႔မွ ပညာရွင္မ်ား ပါၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအယ္လ္ဗင္ေတာ္ဖလာ၏ ကုမၸဏီပင္ ဤအစီရင္ခံစာေရးရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ သကၠရာဇ္ (၂၀၂၀) ဆိုလ်င္ ေ၀းသည္ဟုယူဆႏိုင္ေသာ္ လည္း သူတို႔ကဤမ်ႀကိဳ၍တြက္ဆၾကသည္။ အမွန္တြင္ကား ခုပင္လ်င္ (၂၀၀၆) အတြင္း ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္၍၊ ေနာက္ထပ္ (၁၄) ႏွစ္သာက်န္ေတာ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တိမ္းၫႊတ္မႈ (၄) ခု
သူတုိ႔၏အနာဂတ္လားရာ မ်ားအေပၚေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ သူတို႔က ကမၻာႀကီးတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာတိမ္းၫႊတ္မႈ (Scenario) (၈) ခ်က္ကိုေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေဆြးေႏြးကာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည့္တိမ္းၫႊတ္ခ်က္ (Scenario) (၄) ခုကို သေဘာညီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ကို (Scenario) ေလးခုအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသည္။
• ဒါးဗိုစ့္ကမၻာ။ ဒါးဗို႔စ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပက်ရာဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ေရခဲႏွင္းစီးအပန္းေျဖ စခန္းòမိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးအလားအလာတိမ္းၫႊတ္ခ်က္မ်ားကို ဤဖိုရမ္တြင္ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဆိုလို သည့္အဓိပၸါယ္မွာ လာမည့္ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ကမၻာစီးပြားေရးဆက္လက္တိ္ုးတက္ေန မည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းမ်က္ႏွာမဟုတ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္ျပည္တို႔ ဤဖိုရမ္ တြင္ ပါ၀င္လာၾကမည္ဟု သံုးသပ္ထားပါသည္။
• ကမၻာႀကီးတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ေသာအေနအထား ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲဦးေဆာင္ထားႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအျခားအင္အားစုမ်ားပိုမိုပါ၀င္မႈ ရွိေသာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္တခု ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔က ဤအလားအလာကို(Pax Americana) ဟု အမည္ေပးပါသည္။
• အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအင္အားစုမ်ားက ႀကီးထြားလာ၍၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပါယ္အတြင္းၾသဇာလႊမ္းလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနကိုလည္း တြက္ဆၾကပါသည္။ ဤသို႔ဆိုပါက အေနာက္ကမၻာကလက္ခံထားေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အေျခခံမ်ား၊ ကမၻာ့စနစ္ကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု တြက္ဆၾကပါသည္။ သူတို႔က ဤအလားအလာကို (A New Caliphite) ဟု အမည္ေပးပါသည္။
• ထို႔အျပင္ လူအမ်ားေသေၾကေစႏိုင္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာၿပီးေနာက္၊ လူအမ်ား၏ ဘ၀အတြင္းပို၍၀င္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ေထာက္လွမ္းခံလာရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကိုလည္း တြက္ဆေဖာ္ျပၾကပါသည္။ တခ်ိန္က စာေရးဆရာ ေဂ်ာ့ခ်္အို၀ဲလ္ေရးေသာ ကမၻာမ်ဳိးျဖစ္လာႏိုင္ေျခလည္း ခ်န္လွပ္မထားခဲ့ပါ။ သူတို႔က ဤအလားအလာကို အေၾကာက္တရားစက္၀န္း (Cycle of Fear) ဟု အမည္ေပးပါသည္။ ဤအလားအလာမ်ားက အကုန္ျဖစ္လာမည္ ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေျခတြက္ဆခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို စာတန္းတြင္အေသး စိတ္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

အာရွအတက္
အာရွႏွင့္ပါတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္ အမ်ားအျပားကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တြက္ဆခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ အကုန္ေဖာ္ျပႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႔အခ်က္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုပါ သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ-

• ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ ရပ္တန္႔ရန္အေၾကာင္းမရွိ၊ ဆက္သြားလိမ့္မည္။ ကမၻာႀကီးတြင္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္ေနၾကေသာ သတင္း၊ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ လူအမ်ားကူးလူးသြား လာမႈမ်ား ပို၍ဆက္လက္ႀကီးထြားလာရန္သာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သကၠရာဇ္ (၂၀၂၀) ရွိ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း တြင္ အေနာက္တိုင္းမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အျပင္ အျခားမ်က္ႏွာမ်ား (ယခုတိုးတက္လာေနေသာ တရုတ္။ အိႏၵိယ၏ မ်က္ ႏွာသြင္ျပင္မ်ားပါ ပါ၀င္လာလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။)
• အကယ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဤအတိုင္းဆက္လက္ ဖြံ႔òဖိးတိုးတက္ေနပါက သကၠရာဇ္ (၂၀၂၀) တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ်ီအဲန္ပီ) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွလြဲ၍၊ အျခားေသာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ သြားပါလိမ့္မည္။ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးစီးပြားေရးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္က ဒုတိယ၊ ဂ်ာမဏီက တတိယလိုက္ေနပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ဂ်ပန္ကို ေက်ာ္လြန္၍ကမၻာ၏ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးျဖစ္ လာပါလိမ့္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဤႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္တိုးတက္ေနပါက (၂၀၂၀) တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္၊ ဥေရာပတႏိုင္ငံခ်င္းႏွင့္ အရြယ္တူျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊ (၂၀၅၀) တြင္ ဥေရာပသမဂၢတခုလံုးႏွင့္ အရြယ္တူျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။)
• (၂၀၂၀) တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံလူဦးေရက သန္းေပါင္း (၁၄၀၀) ရွိလာႏိုင္ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံက သန္းေပါင္း (၁၃၀၀) ရွိလာႏိုင္ ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံရွိလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို မမွီႏိုင္ေသးေသာ္လည္း၊ တိုးတက္လာေနေသာ လူဦးေရပမာဏ၊ ႀကီးထြားလာေသာစီးပြားေရးပမာဏ၊ ဓနအင္အား၊ နည္းပညာ၊ စစ္အင္အား တို႔ျဖင့္ ကမၻာ၏ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ာကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာေစႏိုင္သည္ဟု တြက္ဆထားၾကပါသည္။ ဤသို႔ဆို လ်င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးစနစ္တြင္ပါ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာႏိုင္ေခ် ရွ္ိေနပါသည္။ ဤသို႔ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယဖြံ႔òဖိး လာမႈအေျခအေနကို (၁၉) ရာစုတြင္ ဂ်ာမဏီ၏တက္လာပံုမ်ဳိး၊ (၂၀) ရာစုဆန္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တက္လာပံုမ်ဳိးႏွင့္ တင္စားခိုင္းႏိႈင္းတင္ျပထားပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္၏အခန္းက႑သည္ တရုတ္ႏွင့္ အတူ တိုးတက္ႏိုင္ေသာအေနအထား၊ သို႔မဟုတ္ ခ်ိန္ခြင္လ်ာမ်ေစရန္ သံုးႏိုင္ေသာအေနအထားအျဖစ္လည္း တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျခင္းျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲႀကီးမ်ဳိးသည္ လာမည့္ (၁၅) ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလြန္နည္းသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
• ဤသို႔တက္လာသည္ႏွင့္အမ် အျခားျဖစ္လာႏိုင္ေသာစိမ္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခန္႔မွန္းထားပါေသးသည္။ တခု မွာ စီးပြားေရးတက္လာသည္ႏွင့္အမ် ေလာင္စာစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကလည္း အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
• ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္သည့္အင္အားစုမ်ား၏ အေရးပါေသာအခန္းကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏အခန္းက႑မွာ အေရးပါေသာက႑ကရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစြန္း ေရာက္မူဆလင္အင္အားစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသည္လည္းျပႆနာတခုဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္ဟု သံုးသပ္ထားပါသည္။ အားေပ်ာ့ခ်္ိနဲ႔ေသာအစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရးမတိုးတက္ေသာအေျခအေန၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ၊ မ်ားျပားလာ ေသာ လူငယ္ထုမ်ား၏ မေၾကနပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး၏အခ်ဳိ႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မတည္ၿငိမ္မုန္တိုင္းထန္လိမ့္ ဦးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာသည္လည္း ပင္မၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမႈမ်ား၊ အေၾကာက္တရားမ်ား ျဖင့္ ေနၾကရဖြယ္ရွိပါသည္။
• တတိယဒီမိုကေရစီေရစီးလိႈင္းဟု ေခၚဆိုေနၾကေသာဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈလိႈင္းမ်ား အက်၊ အားေပ်ာ့သြားမည္ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အေၾကာင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ တတိယဒီမိုကေရစီလိႈင္း၏ အားေပ်ာ့သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္သြား ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏တိုးတက္လာေနေသာအေျခအေနတြင္ အာရွပံုစံ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မ်ဳိး ေခတ္စားထြန္းကား လာလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တခ်ိန္က စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားဖြံ႔òဖိးစဥ္က အာရွတန္ဖိုးကို အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္အလားတူ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအတက္တြင္လည္း တရုတ္ပံုစံဖြံ႔òဖိးတိုးတက္ပံု ကို အသားေပးေျပာလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) (ဆိုလိုသည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အေတာ္နည္းပါသည္။ တက္လာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ႏိုင္- မျဖစ္ႏိုင္ဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေမးခြန္းျဖစ္ ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေနပါသည္။ ဗဟိုတြင္ လူငယ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ေနရာေပးလာၿပီး၊ အမ်ားမွာ အေနာက္တိုင္းတြင္ပညာသင္လာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုတြင္ အတိုင္ပင္ခံအၾကံရယူမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔လုပ္လာပါသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား (local elections)ကို တိုးခ်ဲ႔ျပဳလုပ္လာေနပါသည္။ အကယ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားတက္ေနသည္ႏွင့္ အမွ် ဤပံုစံ တျဖည္းျဖည္းႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက မွန္သေယာင္ေျပာဆိုလာႏိုင္သည္။ )

ျမန္မာ (၂၀၂၀) ။ မိုးႀကီးခ်ဳပ္ဦးမည္ေလာ။

ဤသို႔တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႔òဖိးတက္လာမည့္အေျခအေနတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း မိမိ၏အဆင့္ ေနရာအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ ေအဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေအဆီယံေမ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ (၂၀၂၀) ဟူေသာ စာတမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားဘူးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းကလည္း လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးသေဘာတူညီမႈ (အက္ဖ္တီ ေအ) စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈမ်ား၊ မိမိ၏ ကၽမ္းက်င္ေသာက႑ကို အားေကာင္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနၾက ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းရပ္၀ွန္းေဒသ၏ ပင္မ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဖက္ရွင္òမိ႔ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ေနပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဇန္းက အာရွ၏ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဗဟိုခ်က္မျဖစ္လာႏိုင္ေသာအေျခ အေနတြင္၊ လက္ရွိဗိုလ္ျဖစ္ေသာ တိုက်ဳိ၊ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္တ္ို႔ကလည္း ျပင္ဆင္လာေနရပါသည္။ စကၤာပူက အာရွ၏ အႏုပညာေစ်းကြက္ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေရာ ဤအေျခအေနတြင္ မည္သို႔ျပင္ဆင္မည္ဆိုသည္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ျခင္း သည္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ဆိုရံုမ်ျဖင့္ စီးပြားျဖစ္လာမည္ေတာ့ မထင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီအလားအလာ အတြက္လည္း အေတာ္စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။ သကၠရာဇ္ (၂၀၂၀) ဆိုလ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အသက္ (၇၅) ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ႏိုင္ထားသည္မွာ (၂၀၂၀) ဆိုလ်င္ အႏွစ္ (၃၀) ရွိပါေတာ့မည္။

(၂၀၀၀) ခုႏွစ္အဆန္းပိုင္းက ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန္႔ဦးစီးေသာ ေထာက္လွမ္းေရး၏ ဗဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဌာန က ၂၁-ရာစုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္ေသာအလားအလာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ ဆယ္မီနာမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကံဳရႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား၊ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဘူးပါသည္။ ဤဆယ္မီနာမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားကို ယခုတိုင္ မျမင္ရေသးပါ။ ပ်ဥ္းမနားသို႔ òမိ႔ေတာ္ေျပာင္းေရးသည္ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပါေသာကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) တြင္လည္း တပ္မေတာ္အင္အားရွိေရးကိုသာ ထပ္ခါ ထပ္ခါ အေလးေပးေျပာေနပါေသးသည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမည္ ေႂကြးေၾကာ္ေနပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၂၀၂၀) သည္ ဤပံုအတိုင္းသြားပါက၊ မိုးႀကီးခ်ဳပ္ေသာအေျခအေနႏွင့္ မၾကံဳရပါေစႏွင့္ဟုသာ ဆုေတာင္းေနရ ပါေတာ့မည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ဧရာ၀တီအြန္လိုင္း (ေမ ၂၀၀၆)

အကိုးအကား
1. National Intelligence Council (US), Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project, December 2004, Government Printing Office (GPO), Pittsburg.
2. The Office of the Strategic Studies (Ministry of Defence--Myanmar) and Information and Resource Centre (Singapore), Conference Report of Myanamr in the 21st Century, 28-29 March, 2000. Yangon.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.