ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, September 15, 2007

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေစတနာ


ခုတေလာ နားၾကားပ်င္းကပ္ေနရေသာ စာလံုးတစ္လံုးရွိသည္။ ျမန္မာ့အသံ၊ စစ္အစိုးရ ရုပ္သံ၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အျမဲတေစ ေဖာ္ျပေနၾကေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေစတနာ” ဟူေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ လမ္းသစ္၊ တံတားသစ္မ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ ျဖစ္သည္။ စကားလံုးကိုယ္၌က တင္စီးလွသည္။ ေရေျမ့သခင္ မင္းတရားႀကီး ဆန္လွသည္။ ေရွးပေဒႆရာဇ္ ေခတ္ကလို က်န္သူမ်ားက ဤေစတနာကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ရွင္သန္ေနရမည့္ပံု ေပၚေနသည္။ ေစတနာကို ျပည္သူအမ်ားက သိ၍၊ ေက်းဇူးတင္ၾကရသည္။ ေက်းဇူးတင္လွ်င္ ဘုရင္မင္းတရားထံက ပို၍ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရၿခိမ့္မည္။ ေစတနာကို မသိပါက၊ ေက်းဇူးမတင္ပါက၊ မင္းျပစ္ဒဏ္ပင္ အတိတ္ကာလက သင့္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ေက်းေတာ္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး မ်ားက၊ မိမိ၏ဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရမည့္၊ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရမည့္ဟန္ ေပၚေနသည္။ အထက္ကလာသည့္ သေဘာေပၚေနသည္။

ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားအဖို႔ တိုင္းျပည္ကို ေစတနာထားေၾကာင္း ျပသလိုျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ သေဘာအရကိုက၊ မွားေနေၾကာင္း မိမိေထာက္ျပလိုသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ တရားကိုယ္သေဘာအရ မွားေနပါ သည္။ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စစ္အစိုးရက (န၀တ) မွ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အမည္ထဲတြင္ ‘ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး’ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ တိုင္းျပည္ ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္၍ေနသည္ဟု သူတို႔က ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ‘ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး’ ဟူေသာ စကား လံုးတိုင္းလည္း၊ မေကာင္းလွပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသေဘာတရား၏ကိုယ္၌က၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျငင္းခံုမႈမ်ား

‘ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ’ဟူေသာ စကားလံုးသည္၊ အေရးႀကီးေသာအယူအဆ တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ (၂၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလမွ စေရတြက္လွ်င္ပင္၊ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာလံုးသည္ပင္၊ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာ Development မွ တိုက္ရိုက္ျပန္ဆိုထားသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ပံုရပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ တမၻာလံုးဆိုင္ရာလက္ခံထားေသာ အယူအဆတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ ဤေ၀ါဟာရက ၾကား၍လည္း ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔ေသာပညာရွင္မ်ားက ျပန္၍ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္လာၾကပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္ မွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အယူအဆသာျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းမွ လာေသာ အယူအဆသာ ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔က ဆိုၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ စစ္ဒဏ္ခံရသည့္ ဥေရာပကို ကူရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မာရွယ္ စီမံကိန္းေနာက္ပိုင္းမွ ထြန္းကားလာေသာ စကားရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအယူအဆကိုယ္၌က အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ေ၀ဖန္လာၾကပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟူေသာ သေဘာတရားတြင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ပံုမွန္တိုးတက္ေနသည့္သဖြယ္ ယူဆထားၾကၿပီး၊ အစဥ္အလိုက္ ေလွခါးသဖြယ္ တိုးတက္မႈဟု ျမင္ေနၾကပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆိုသည္မွာ ဂရပ္ပံုျပမ်ဥ္းတက္သကဲ့သို႔၊ အေပၚသို႔ တက္သည့္ပံုစံကို ျမင္ၾကၿပီး၊ အျခားသူ၏ ေျခသြားလွမ္းအတိုင္း လိုက္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ျမင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားဟု ဆိုရာ၌၊ တစ္ဦးက တစ္ဦးကို အစဥ္မွီခိုေနရေသာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို မတြက္ဆခဲ့ၾကဘဲ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာ အျခားသူတစ္ဦးလုပ္သကဲ့သို႔ လိုက္မီႏိုင္ေသာကိစၥအျဖစ္ ယူဆေနခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟုဆိုလွ်င္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာ ျမင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟုဆိုလွ်င္၊ အာဏာ ႏွင့္ ဥစၥာဓနစုေဆာင္းမိလာမႈ၊ ႂကြယ္၀လာမႈကို ျမင္ၾကပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လုပ္ေပးရမည့္ တာ၀န္ဟုျမင္ ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ပို၍ဆိုးခဲ့ပါသည္။ (၁၉၆၀-၇၀) ခုႏွစ္မ်ား ကာလတေလ်ာက္လံုးတြင္ ဤ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အယူအဆက အစိုးရမ်ားကို လႊမ္းမိုးထားခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရမ်ားက အရင္းအျမစ္၊ သြင္းအားစုမ်ားကို စီစဥ္ခန္႔ခြဲသံုးစြဲရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၅၀-၆၀-၇၀ ခုႏွစ္မ်ား တေလ်ာက္လံုးတြင္ တတိယကမၻာႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အႀကီးအက်ယ္ ျခစားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားတိုးတက္မလာဘဲ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကသည္။ ေသာမတ္စ္ဖရီးမင္းကပင္ သူ၏ “လက္ဇပ္ကားႏွင့္ သံလြင္ပင္” (Lexus and Olive Tree) စာအုပ္ တြင္ပင္ ဤဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားကို အစိုးရလူႀကီးမင္း အသီးသီးက ျခစားခိုး၀ွက္ခဲ့ၾကပံုကို ဟာသတပုဒ္ျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ ပါေသးသည္။

သူေရးသည့္ ပံုျပင္ကေလးက ဤသို႔ဆိုသည္။
“တခါက ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေ၀းမ်ား တက္ၾကရင္း၊ အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံတခုမွ အစိုးရ၀န္ႀကီးတေယာက္ႏွင့္ အာရွတိုက္ ႏိုင္ငံတခုမွ အစိုးရ၀န္ႀကီးတေယာက္တို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ တခါတြင္ အာဖရိကတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက အာရွတိုက္ရွိ ၀န္ႀကီးထံသို႔ လာလည္ပါသည္။ ထိုအာရွ၀န္ႀကီး၏ စံအိမ္က ခမ္းနားလြန္းေသာေၾကာင့္ လခမည္မွ်ရသနည္းဟု ဖြင့္ဟေမးရသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ အာရွတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက ျပဴတင္းေပါက္အျပင္သို႔ ၾကည့္လိုက္ရန္ ၫႊန္ျပပါသည္။ ကုန္းေက်ာ္တံတားတစင္းမွ လြဲ၍ ထူးထူးျခားျခား ဘာမွ် မရွိပါ။ ထို႔ေနာက္ အာရွတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက ၂၀% (20 percent) ဟု ေျပာပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဤ တံတားေဆာက္မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားထဲမွ ၂၀% ကို သူအိပ္ထဲ ထည့္လိုက္သည္ကို ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္တႀကိမ္ တြင္ အာရွတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက အာဖရိကတိုက္မွ ၀န္ႀကီးထံသို႔ သြားျပန္လည္ပါသည္။ ထိုအခါ အာဖရိကတိုက္မွ ၀န္ႀကီး၏ အိမ္ေတာ္ကလည္း နန္းေတာ္ႀကီးတမွ် ႀကီးမားေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုအခါ အာရွတိုက္မွ ၀န္ႀကီးကလည္း မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ရပါေတာ့သည္။

... သူငယ္ခ်င္းရယ္။ အိမ္ႀကီးက ဒီေလာက္ေကာင္းေနတာ ဘယ္ေလာက္လခ ၀င္ေငြလို႔လဲ.. ဟုေမးသည္။
အာဖရိကတိုက္မွ ၀န္ႀကီးကလည္း ... သူငယ္ခ်င္း... ျပဴတင္းေပါက္ အျပင္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ.. ဟု ဆိုလာပါသည္။ ျပဴတင္း အျပင္တြင္ ထူးထူးျခားျခား ဘာမွ် မရွိ။ အာရွတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက နားမလည္ႏိုင္ေတာ့၍ ျပန္ေမးပါသည္။
ထိုအခါ အာဖရိကတိုက္မွ ၀န္ႀကီးက ၁၀၀% (100 percent) ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ တံတားေဆာက္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ ဆည္ေဆာက္မည့္ ေငြအားလံုး သူ႔အိပ္ထဲ ထည့္လိုက္ပံုရပါသည္။”

ဤသို႔ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားက ေႂကြးတင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလည္း ျဖစ္မလာ။ လူမ်ားကလည္း ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္လာခဲ့ၾကရပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာရွင္ေဟာင္း မားကို႔စ္လက္ထက္က အေႂကြးမ်ား တင္က်န္ရစ္ေနဆဲ၊ လက္ရွိ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူမ်ားက ေက်ာကုန္းခံ ဆပ္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားစြာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ လွ်င္ ၎တို႔ႏွစ္ခုမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ဆင္းရဲမႈမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္လာမည္ဟု ေယဘုယ်ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေပၚေပါက္ လာတိုင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္သည္ မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႀကီးတြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။

ဒုတိယျငင္းခ်က္မွာ ယေန႔ကာလတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအယူအဆမွာ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္တက္လာေရး သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ ေတာ့။ စီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ေတာ့။ ပို၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆိုလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူ ေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမွာလဲ၊ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲဟု ေမးလာၾကပါသည္။

“အျခားနည္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ”အေၾကာင္း လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာ၊ ဒက္ဟမ္းမားရိႈးေဖာင္ေဒးရွင္းကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုလွ်င္၊ ေအာက္ပါစံမ်ား ရွိရလိမ့္မည္ဟု ေစာဒကတက္ပါသည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ လူအားလံုး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုဖူလံုေစရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ ေဒသခံ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မိမိဘာသာဖူလံုေရး ရွိရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟေဗဒအရ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ အေျခခံက်က် ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
 ထိုမ်မကလည္း ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကပါေသးသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ လူတိုင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွိမွ ျဖစ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ (သာမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိရံုမ်ႏွင့္ပင္ မလံုေလာက္ပါ။)
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုလွ်င္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ ျပဳရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုလွ်င္ ေရရွည္အျမင္ကို ထည့္ေျပာရပါမည္။ ႀကိဳ၍ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးတတ္မႈသေဘာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုလွ်င္ တန္းတူညီမ်ေရးႏွင့္ တရားမ်တမႈကို ေရွ႔တန္းတင္ရပါလိမ့္မည္။
 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုလွ်င္ ရုပ္၀တၳဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ား အစား၊ ဤျပႆနာအတြက္ ေဒသတြင္းျဖစ္ အေသးစား အေျဖမ်ားကို ရွာၾကံဆၾကရပါလိမ့္မည္၊ ဟု သူတို႔က ဆိုၾကပါသည္။

ေႏွာင္းပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအယူအဆေက်ာင္းမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူသည္မွာ လိမ္လည္ထားေသာ စကားလံုးသာျဖစ္သည္၊ က်ဆံုးခဲ့ၿပီ ဟုပင္ ေဖာ္ျပေနၾကပါေတာ့သည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္သည့္ The Wave မဂၢဇင္းတြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအေၾကာင္း ရွင္းျပထားၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အယူအဆကို တကမၻာလံုးကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည့္ တေစၦတေကာင္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္ဒုကၡေပးေနမည့္ တေစၦဟုပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁၉၃၀) ခုႏွစ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ႂကြယ္၀ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ အာရွတိုက္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က်ဆံုးခန္း ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု အန္နီ ဘြတ္သ္က ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုတိုင္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ ေရာဂါထူေျပာမႈမ်ား ၾကံဳေနၾကရေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ ျဖစ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံက သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း လူအမ်ားက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၾကရပါသည္။ လက္ညိႇဳးၫႊန္ရာ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက သူအကုန္သိ၊ သူအကုန္တတ္ ဆႏၵစြဲျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကပါသည္။ ေက်းဇူးတင္သူမ်ားက ဆုလဒ္ခံစားရ၍ ေက်းဇူးမတင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ေဒါသ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မၾကာေသးမီက ေလာင္စာဆီေစ်းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ေစတနာျဖင့္ အနည္းငယ္တိုးခဲ့ပါသည္။ (၅-ဆ) ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း ေလာင္စာဆီေစ်းကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ေစတနာျဖင့္ (၈ ဆ) တိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤေစတနာကို နားမလည္၍ ဆႏၵျပၾကသူမ်ားကို အေတာ္ေဒါသျဖစ္ပံုရသည္။ ဤေစတနာ နားမလည္ေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဓါတ္တိုင္တြင္ ႀကိဳးတုတ္၍ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားက ေစတနာျဖင့္ (၄) ဆခန္႔ တိုးဦးမည္ဟု ဆိုေနျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ရင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ တပ္မေတာ္ေျချမန္၊ ေျခလွ်င္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အျခား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ဌာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားမွာ မီတာခ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ၊ အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေစတနာကို နားလည္ေက်းဇူးတင္သည့္ လူတခ်ဳိ႕ကိုျဖင့္ ၁၀၀% အိပ္ထဲထည့္ခြင့္ ျပဳထားသည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားသည့္ ေစတနာဟုပင္ ဆိုရပါေတာ့မည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.