ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, September 5, 2007

အားေကာင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

ႏုိင္
ငံတခုသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ္လည္း အားေကာင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္တည္လာေစရန္ မေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပါက အရာရာတြင္ သူမ်ားထက္ ေနာက္က်ေနေလ့ ရိွသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ အားေကာင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခု ေပၚေပါက္လာေစဖို႔အတြက္ ဆိုပါက ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ သက္၀င္ေနရန္လည္း မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ လြတ္လပ္တုိင္းလည္း အားေကာင္းမလာ။ သို႔ေသာ္ အားေကာင္းလာေစဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈ လိုအပ္သည္။

ဤပံုကို မိတ္ေဆြတဦးမွ ေက်းဇူးျပဳပါသည္။

၁၉ ရာစုကုန္ခါနီး တ၀ိုက္တြင္ အယ္ဆာေဗဒိုႏုိင္ငံ၌ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမမ်ားအား ေကာ္ဖီစိုက္ရန္ အတြက္ စပိန္ေသြးပါသည့္အုပ္စိုးသူ လူျဖဴမ်ားက သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာခြဲျခမ္းမႈ မညီမွ်သည္က ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈဆီ သို႔ တျဖည္းျဖည္း ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ တ၀ိုက္သည္ စီးပြားေရး ေကာင္းခဲ့သည့္ကာလ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိႏိွပ္ျခင္း၊ မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး စနစ္မရိွျခင္း တို႔က ျပည္တြင္းစစ္ကို ဦးတည္၍ သြားေတာ့သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ (၁၂) ႏွစ္ကာလ အတြင္း အယ္ဆာေဗဒိုႏုိင္ငံသား ခြန္ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ (၇၅, ၀၀၀) ေက်ာ္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ သူပုန္တို႔ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ သူပုန္တို႔ဖက္မွလည္း ပါလီမန္တြင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က အယ္ဆာေဗဒိုႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ပညာရွင္မ်ားက ေအာင္ျမင္ေသာ အေျခအေနအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုး၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေလာက္မွစ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေဖါက္ကားေရာင္း ၀ယ္မႈမွ အစ၊ လူသတ္မႈမ်ား အလယ္၊ လူျပန္ေပးဆြဲမႈ အဆံုး ရာဇ၀တ္မႈမ်ဳိးစံု က်ဴးလြန္မႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပား လာခဲ့ သည္။ အရြယ္ေရာက္သူ ေယာက္က်ားေလး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လူဆိုးဂိုဏ္းတခုခုတြင္ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း အစိုးရအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျခစားမႈမ်ားကလည္း ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းေအာင္ အထိ ျဖစ္လာေနသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အာဏာရအစိုးရသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ လူသတ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔၍ အတုိက္ခံေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို တိတ္တဆိတ္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္လာခဲ့သည္။

ျပန္ေကာက္ရပါက အယ္ဆာေဗဒိုႏုိင္ငံသည္ အာဏာရွင္အုပ္စိုးသည့္ စနစ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္သြားေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလမ်ားမွစ၍ ပါတီစံုေခတ္သို႔ ေရာက္သည္အထိ ထိုစဥ္ကအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ လစ္လွ်ဴရႈ႔ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ လက္ရိွကာလတြင္ ဤကဲ့ သို႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၿပိဳပ်က္ေနသည့္ အေျခေနဆိုးမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ အျမင့္ႏုိင္ငံေရး (ံငါ့ ၥသူငအငခ်) ကိုသာ အထူးအာရံုစုိက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရရိွလာခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္ဟုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အယ္ဆာေဗဒိုသည္ လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ေအာင္ ခ်ီတက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ေပ်ာ္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အားေကာင္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ဘဲ လမ္းခုလပ္၌ ေသာင္တင္ေနသည့္ သေဘၤာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာ။

အလားတူ အေတြ႔အၾကံဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္လည္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသား လူမဲတို႔သည္ ဖိႏိွပ္ေသာ လူျဖဴအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီကို အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးတို႔ကို တန္းတူ ဦးစားေပး မျမႇင့္တင္ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေလ်ာ့ရည္း ၿပိဳဆင္းလာခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံသားေလးဦးတြင္ တဦးသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရသည္။ ခိုးဆိုးတိုက္ခိုက္လု ယက္မႈမ်ား ကလည္း မိနစ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ပြားေနသည္။ သည့္အျပင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကလည္း ေလးမိနစ္လွ်င္ တႀကိမ္ ျဖစ္ပြားေန သည္။ လူအမ်ားစုမွာ ကေန႔အထိ ပညာေကာင္းေကာင္း မသင္ႏုိင္ၾက။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္း ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္အဖရိက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အားေကာင္းမလာေသး။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ မူလတရားခံမွာ ဖိႏိွပ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္တို႔ ဖိႏိွပ္မႈေအာက္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ မလြယ္ကူ။ ဒါကိုလည္း မျငင္းပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိလူထုကို သည္လို ၿပိဳဆင္းေနေသာအေျခအေနေအာက္ မေရာက္ဖို႔ကလည္း ႀကိဳးပမ္းရန္လိုသည္။ သည္ထက္ ပိုတုိးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေစဦးေတာ့ လက္ရိွေကာင္းမြန္ေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၿပိဳက်သည့္ အထဲပါမသြားရန္ က်ားကန္ေပးဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေနသူမ်ား ရိွသလို၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခား နယ္ပယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မေမ့ေလွ်ာ့သင့္ေပ။ အဘယ္္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုနယ္ပယ္မ်ားသည့္ တေန႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာမည့္ မိမိ၏ႏုိင္ငံေရး အင္အားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ၊ အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။

လတ္တေလာ အေရးႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိစၥတခုတည္းကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္ အေၾကာင္းဆက္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ႔ျခင္းသည္ ေနာင္တုိင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္သည့္ အခါတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳဆင္းသြားခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ အုိးကြဲအစမ်ားကို ျပန္လည္ ဆက္စပ္ယူသလို ခက္ခဲလွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ရက္စက္မႈ ကန္းကုန္ေအာင္ ဖိႏွိပ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ားေအာက္တြင္ ဘာအလုပ္ကိုပဲ လုပ္လုပ္ မလြယ္ကူပါ။ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ လူမႈေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရးကိစၥ သက္သက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အျမဲ ရန္ရွာခံေနရသည္။ ယုတ္စြအဆံုး စီးပြားေရးတခုတည္းသာ လုပ္ေနေသာသူမ်ားေတာင္မွ မထင္လွ်င္ မထင္သလို ရန္ရွာခံရသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရံႈးရသည္။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဘယ္ဖက္ကို ၾကည့္ၾကည့္ အေမွာင္လႊမ္းေနသည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ၊ သူ႔ေထာင့္ႏွင့္သူ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္ ရိွသည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားက ဆက္လုပ္ဖို႔လိုသည္။ သည္ခရီးကေတာ့ မနီးပါ။ အနာဂါတ္တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္တည္လာမည့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ တနည္းဆိုေသာ္ ၿပိဳက်မသြားေစေရးအတြက္ မျဖစ္မေန သည္ခရီးကို ဆက္ၾကရမည္။

ေနာင္လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာမည့္ ကာလမွာ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး အခုကတည္းက ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ ရိွရိွ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္း အၾကံျပဳ လုိက္ရေပသည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၄ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.