ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, December 9, 2007

က်က်မ္း အဆက္...

တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးတာက တက္က်မ္း၊ အဲဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္က က်က်မ္း။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.