ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, May 12, 2008

သဘာ၀ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ အတက္အက်


ဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ားကို ယခင္က အလြယ္သေဘာသာ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလ့လာသူ မ်ားက သဘာ၀ကပ္ေဘးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္စပ္ေနပံု၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ က်ေရာက္ပါက ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္စဥ္းစားလာၾကသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခ အေနမ်ားကို သဘာ၀ ကပ္ေဘး (Natural disaster) ထက္၊ ျပႆနာစံု အေရးေပၚ အေျခအေန (Complex emergencies) ဟု ေခၚဆိုသံုးစြဲလာ ၾကသည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီး အေျခအေနကလည္း ဤသို႔ "ျပႆနာစံု အေရးေပၚ အေျခအေန" သို႔ ဆိုက္ေရာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။

အေၾကာင္းက ဤသို႔ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ား က်ေရာက္အၿပီးတြင္ လူသားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆက္ဆံ ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေနမႈမ်ား ပ်က္စီးသြားသည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဟု ေျပာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပင္ ယခင္ကလို ရိုးရိုးစဥ္းစား၍ မရေတာ့ပါ။ လူမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရႈံးကုန္ၾကသည္။ လူသားအင္အား၊ လယ္ယာေျမ၊ ကၽြဲ/ႏြား၊ ေရ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း စသျဖင့္ ပ်က္စီးလာသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ "ေရကနည္းလာၿပီး ဆင္လည္း ေသာက္မည္၊ ျခေသၤ့လည္းေသာက္မည္" ျဖစ္လာေသာအခါ အရင္းအျမစ္ခြဲျခမ္းေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာ သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိန္းခ်ဳပ္လိုသူက ထိန္းခ်ဳပ္လိုလာသည္။ ထိုမွ်မကပါ။ အျခားေနာက္ခံ အေၾကာင္း မ်ားကလည္း ပတ္သက္ေနေသးသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ မကၠရို စီးပြားေရး အေျခခံကိုက ခ်ိနဲ႔အား နည္းေနသည္။ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားသင့္ခံရသည့္အခါ ဆင္းရဲသူမ်ားက ပို၍ ဆတိုးဒဏ္ခံၾကရသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ သူ၊ ကေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ကပ္ေဘးဒဏ္ကို ပို၍ မမွ်မတ ခံစားနစ္နာၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံ ျပႆနာပါ ရွိေနေသးသည္။ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မူလကတည္းက ႏွိပ္ကြပ္ထားသည္။ အစိုးရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက ေက်းလက္တြင္ ပို၍ ျပင္းထန္ဆိုးရြားသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပး ပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ခံေနရ ၿပီး၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာ အကူ အညီကို စစ္အစိုးရက တဖန္ ျပန္၍ ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ ဤသို႔ လူမႈေရးအကူအညီမ်ားကို စစ္အစိုးရက ၾကန္႔ၾကာေစရန္ ပိတ္ဆို႔ ေနမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားက တိုး၍ သက္ေရာက္လာျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ၊ ယႏၱယား၊ ဗ်ဴရိုကေရစီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက အားနည္းခ်က္အျပည့္။ ဤသို႔ ျခစားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို "ေငြသာေပးလိုက္၊ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားကို သူတို႔သာ ခန္႔ခြဲမည္" ဟူ၍ ကေတာ့ မည္သူကမွ လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ ပါ။ ဤသည္က တစံုလံု ျခံဳငံုၾကည့္သည့္အခါ ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာစံု အေရးေပၚ အေျခအေန (comples emergencies) ျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ သဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ား သင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ပဋိပကၡမ်ားက ေျပလည္ တိုးတက္လာသည္ ရွိသကဲ့သို႔၊ တုိး၍ ဆိုးရြားသြားရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ တုံ႔ျပန္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤသို႔ ေလ့လာမႈ မ်ားကို ဆူနာမီလိႈင္းဒဏ္ သင့္ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ အာရံုထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆူနာမီလိႈင္းက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ အာေခ်းကၽြန္းကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုးထဲမွ အေကာင္း အျဖစ္ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာခဲ့သည္။ ဆူနာမီလိႈင္း၏ ႀကီးမားေသာ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လူမ်ား ထိတ္လန္႔ခဲ့ၾကရ သည္။ ဤလိႈင္းကပင္ ႏိုင္ငံေရးေျမအေနအထားကိုလည္း ေရႊ႔ေစခဲ့ၿပီး၊ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ အာေခ်းသူပုန္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး/ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေရး ျဖစ္လာေစခဲ့ ရသည္။ လူထုမ်ားကလည္း ဤအေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို တခန္းရပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရဖက္ကေရာ၊ သူပုန္ဖက္ကပါ ေရွ႔တိုးေျခလွမ္းမ်ား အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အာရံုစိုက္မႈႏွင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင္ေျပ ေစေရးကို ပို၍ တြန္းပို႔ေပးခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရကလည္း အာေခ်းကၽြန္းသာမက၊ အင္ဒိုနီးရွားတႏိုင္ငံလံုးတြင္ပါ ဒီမို ကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုး၍ လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိထားလာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ဆူနာမီက သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကံၾကမၼာကိုမူ တမ်ဳိးဖန္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာသည္လည္း ဆူနာမီသင့္၍ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ လူအမ်ားစု၏ သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနၾကသည္ဟု ထိုအခ်ိန္ က ျပဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူပုန္မ်ားကေရာ၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားမေထာင္ခဲ့ၾက။ အကူအညီမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္သာ မဲေနခဲ့ၾကသည္။ သီရီလကၤာတြင္ေတာ့ အကူအညီမ်ားက ပို၍ သေဘာထားတင္းမာစရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မျဖစ္ေစခဲ့။ ဆူနာမီ မတိုင္မီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေန၍ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဆူနာမီ ၿပီးခါမွ တိုက္ပြဲမ်ားက ပိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူအေသ အေပ်ာက္မွာ မဆိုစေလာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆူနာမီၿပီးခါမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လူေသႏႈန္း ၃၀၀ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ လူအေသအေပ်ာက္ ၄,၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကလည္း ဒုကၡေပးပါသည္။ ၂၀၀၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ကက္ရွမီးယားေဒသ၌ ငလွ်င္ႀကီးလႈပ္ခဲ့သည္။ မူလက ႏိုင္ငံေရးအရ တင္းမာခဲ့ၾကသည့္ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ၾကား ဆက္ဆံ ေရးက တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဖန္လာခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ ယာယီတဲမ်ား ကူညီခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ လူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အိႏၵိယက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကူ၍ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အဆိုျပဳေသာ္လည္း၊ အေျခအေနက ဤအထိ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ပါကစၥတန္က အိႏၵိယေလယာဥ္မ်ား သူ႔ႏိုင္ငံထဲ မပ်ံ၀ဲေစလိုသလို၊ အိႏၵိယကလည္း သူ႔ရဟတ္ယာဥ္မ်ားခ်ည္း လႊတ္၍ ပါကစၥတန္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေစရမည့္ အေရးအထိ သေဘာထား မေပ်ာ့ ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးက တိုးတက္လာၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ပမာဏ ၆-ဆအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ဆိုက္ကလုန္းနာဂစ္ကေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္နည္း။
ပညာရွင္မ်ားက သဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သက္တန္႔ေရာင္ျခည္ကို ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။ ဤအေျခအေနကို စစ္အစိုးရက ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္လွ်င္ သူတို႔အတြက္ေရာ၊ ျပည္သူအတြက္ပါ၊ ႏိုင္ငံတခုလံုး အတြက္ပါ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က အေနာက္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အဖက္မလုပ္ ဖိအားေပး ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားၾကသည္။ ယခုေတာ့ ဤႏိုင္ငံမ်ားက လူမႈေရးကပ္ေဘးေၾကာင့္ ကူညီဖို႔အေရး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရး ကမ္းလွမ္းေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မ်က္ႏွာစာသစ္ ဖြင့္ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တည္ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လွ်င္ ေရရွည္ သင့္ျမတ္ေျပလည္ေရးအထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေကာင္း ေမာင္းသန္ျဖစ္ လာေစရန္လည္း လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမို ကေရစီ အေျပာင္း အလဲမ်ားအထိပါ တက္လွမ္းႏိုင္ပါေသးသည္။ အဆိုးထဲမွ အေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနက ဆန္႔က်င္ဖက္ အေနအထားသို႔ သြားေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ တကာ မွ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ သဘာ၀ကပ္ေဘးဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မူလကတိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ လက္ေအာက္ခံ ပဋိပကၡမ်ားက ထႂကြေနရာယူလာၾကသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ရွားပါးလာသည့္ အရင္း အျမစ္မ်ားကို လုၾက မည္။ ရရွိလာသည့္ အကူအညီကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။ စသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္မခံ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ တည္ဆဲစနစ္ ပ်က္သြားႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားက ပိုေခါင္းေထာင္ ထႂကြလာမည္... စသျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနက တာရွည္ေမ်ာ၍ ပ်က္ကိန္းဆိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိေနပါ ေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသာ ေရွ႔ဆက္တြန္းေနသည္။ ကပ္ေဘးဒုကၡ၏ အတိမ္ အနက္ကို ေလွ်ာ့ ေပါ့တြက္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ဆႏၵခံယူပြဲကို ေရႊ႔ဆိုင္းထား ပါရန္ ၀ိုင္း၀န္း တိုက္တြန္းၾကသည့္တိုင္ ေခါင္းမာမာႏွင့္ ဆက္လုပ္ခဲ့သည္။ မဲလိမ္ညာမႈမ်ားရွိသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အက်ပ္ ကိုင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကလည္း တက္လာေနသည္။ ဤအေျခအေနက မေကာင္းလွပါ။ အစိုးရအေပၚ ပို၍ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစႏိုင္ၿပီး၊ ကပ္ေဘးဒုကၡ ေျပလည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးရွိလာေစ ႏိုင္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ဤသို႔ မဲခိုးညစ္ပတ္ေနသည္ကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေန၍ ရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ၊ တင္းမာ မႈမ်ားက ပို၍ တိုးလာႏိုင္သည္။ ပိုဆိုသည္က စစ္တပ္က အကူအညီေပးမႈမ်ားကို နာမည္ေကာင္း မဂၤလာ ၀င္ယူေနၾကရာ အပ်က္သေဘာအထိ ေဆာင္လာေစခဲ့သည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ေပးလာသည့္ အခြင့္ေကာင္းကို အမိအရယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္လွမ္းရန္မွာ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ သေဘာထားမွန္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ တာ၀န္ရွိေနသည္။ အတုိက္အခံ အင္အား စုမ်ားဖက္မွလည္း ဤကပ္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားၾက ၿပီး ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသိဉာဏ္တထြာတမိုက္သာရွိသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစု၊ လူနည္းစုက ဖီလာဆန္႔က်င္ျပဳ ေနၾက ေသးသည္။ လက္ရွိအေျခအေနကို မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ စစ္အစိုးရတို႔က မည္သို႔ မည္ပံု တုံ႔ျပန္ၾကပါမည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အလားအလာသည္ ဤတုံျပန္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေနပါေတာ့ သည္။

ေအာင္သူၿငိမ္း
ေမလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

အကိုးအကား
1. Report from Seminar "Beyond Disasters: Creating Opportunities for Peace", Wilson Center Event, Environmental Change and Security Program, June 28, 2007.

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.