ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, May 11, 2007

လြတ္လပ္ေသာနိဗၺာန္

စိတ္က မေၾကာက္ဘဲ ေခါင္းကိုမတ္စြာ
ထားႏိုင္ေသာ အရပ္၌လည္းေကာင္း၊

ပညာသည္ လြတ္လပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

ကမၻာကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးစံုနံရံမ်ားျဖင့္
ေတာက္စိတ္ပိုင္းျခားမႈ မရွိရာ၌ လည္းေကာင္း၊

စကားသည္ နက္ရိႈင္းေသာသစၥာတြင္းမွလာေသာ
အရပ္၌လည္းေကာင္း၊

မနားမေနေသာ အားထုတ္မႈသည္
နိဗၺာန္သို႔ လက္လွမ္းေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊

ဆင္ျခင္မႈ ေခ်ာင္းေရသန္႔သည္၊
အက်င့္ေဆြးသဲကႏၱာရတြင္ ခရီးလမ္းစမေပ်ာက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

စိတ္ကို အစဥ္ပ်ံ႔ျပဴးေသာ ေတြးဆျပဳလုပ္မႈတို႔သို႔
အရွင္ ... ေရွ႔ေဆာင္ရာ၌လည္းေကာင္း၊

ထိုလြတ္လပ္ေသာနိဗၺာန္၌
တပည့္ေတာ္၏တိုင္းျပည္သည္
ႏိုးၾကားႏိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။ ။

ရာ၀ိျႏၵာ နတ္တဂိုး
ဂီတဥၥလီ အမွတ္ (၃၅) မွ

ဒီကဗ်ာေလးကို ေတြ႔လို႔ႀကိဳက္တာနဲ႔ ေတးထားတာၾကာပါၿပီ။ အခု အမ်ားဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.