ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, June 27, 2007

လယ္ေတာထဲကက်ားမ်ား

ျမန္
မာႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ ယခုအထိ လယ္ယာျခံေျမအေပၚ အမီွျပဳၿပီး ရပ္တည္ေနရေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသား မ်ားသည္လည္း လယ္သမားအမ်ားစုျဖစ္သလို လယ္ယာေျမထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးၾကသူ မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမက႑သည္ တိုးတက္မလာေသး။ ထို႔ထက္ဆိုရပါမူ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္ပါးလာ သည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမထြက္ကုန္ကို အေျချပဳ၍ မွီတင္းေနထိုင္ရေသာလူမ်ားစု၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည္တို႔ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေလွ်ာက်ထိုးဆင္းသြားၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းမွာ ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ ေနာက္ျပန္သြား စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၏ အက်ဳိးဆက္ ေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ ေနာက္ျပန္သြား စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္တခုတည္းေအာက္မွာ သာရွိေနသည္ မဟုတ္။ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ မရွိသင့္ေသာ ျပင္ပစြက္ဖက္မႈမ်ား၊ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား အစရွိ သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စပါးအမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွာမွ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႔ဖက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း လယ္သမားမ်ားဘယ္လို အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ကြက္ကြက္ကင္းကင္း ျမင္ႏိုင္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွစ၍ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ စစ္တပ္က တပ္မေတာ္မိသားစုရန္ပံုေငြအတြက္ဟု ဆိုကာ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ က်ားပိုက္မ်ား (ေဒသအေခၚ) ေနရာအႏွံ႔ေထာင္၍ ငါးပုဇြန္မ်ား ဖမ္းဆီးလာခဲ့သည္။ ထို က်ားပိုက္မ်ားကို ေရေကာင္းသည့္ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းအထိ ေထာင္ထားတတ္သည္။

ထို႔အတြက္ စိုက္ခ်ိန္မွာ စိုက္ပ်ဳိး၍မရ။ က်ားပိုက္မ်ား အထက္ဖက္တြင္ရွိေသာ လယ္မ်ား ေရေမာက္လာေသာ ေၾကာင့္ (ေရလႊမ္းခံရ) ေရက်သည္အထိ လယ္စိုက္ရန္ ေစာင့္ေနၾကရသည္။ က်ားပိုက္မ်ားေထာင္ထားေသာ ေအာက္ဖက္ လယ္မ်ားအတြက္လည္း ေရအလာနည္းသြားေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ အထက္ပိုင္းမွေရႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ႏုန္းေျမမ်ား သဘာ၀အတိုင္း ရရွိေနရာမွ တစတစေလွ်ာ့နည္းလာသည္။ တခါ က်ားပိုက္မ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ဖက္မွ၀င္လာသည့္ေရေနာက္ႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ႏုန္းေျမမ်ား တက္လာသည္ကို တားထားသလိုျဖစ္ ေနသည္။ ထိုေရခ်ဳိေရငံစပ္ ႏုန္းေျမမ်ားသည္ လယ္ေျမမ်ားကို သဘာ၀အတိုင္း ေျမၾသဇာေကာင္းေစသည္။ က်ား ပိုက္မ်ားခံထားေသာေၾကာင့္ ထိုပင္လယ္ေရေနာက္ႏုန္းမ်ား တက္မလာႏိုင္ေတာ့။ က၀ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမဧကစုစုေပါင္း (၂၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနသည္။ ဤပမာဏသည္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ က်န္သည့္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားကို ထည့္မတြက္ရေသး။ ထို႔အတူ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွာရွိေနသည့္ လယ္သမားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းခံရ ျခင္း အစရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္မတြက္ထားေသး။

က်ားပိုက္မ်ား မေထာင္ခင္ႏွစ္မ်ားက ထိုေဒသအတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအဆိုအရ လယ္ဧကတြင္အနည္းဆံုး စပါးတင္း (၆၀) ခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ က်ားပိုက္မ်ား ႏွိပ္စက္ေသာဒဏ္ေၾကာင့္ လယ္တဧကတြင္ စပါးတင္း (၂၀) ခန္႔သာ ထြက္ေတာ့သည္။ စပါးစိုက္ခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဖက္မွေထာင္ထားေသာ က်ားပိုက္မ်ား ေၾကာင့္ အထက္ဖက္မွလယ္မ်ားတြင္ ေရကခါးလယ္မွ် တင္က်န္ေနသည္။ ထို႔အတြက္ေရက်သည္အထိ ေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကရျပန္သည္။ လယ္သမ်ားအဖို႔ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္းအထိ စပါးစိုက္၍ မရဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

က်ားပိုက္မ်ားေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုဧရိယာအတြင္းရွိ လယ္မ်ားမွာ ေရနက္ကြင္း စိုက္ခင္းမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရျပန္သည္။ မူလက ေရနက္ကြင္းစိုက္ခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ပ်က္စီးကာ ေရနက္ကြင္းတြင္ သာ စိုက္၍ရေသာ စပါးမ်ဳိးကိုသာ စိုက္ႏိုင္ေတာ့သည္။ ဆန္ေကာင္းစိုက္ရန္အတြက္ အခြင့္အလန္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထို႔အတြက္ နဂိုရ္ဆန္ေကာင္းစိုက္ေသာလယ္မ်ား မူလအေျခအေနမွ ပ်က္ယြင္းျခင္းကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးလာေနသည့္ ဆိုးက်ဳိးကိုလည္း လယ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျပန္သည္။

ယခင္က စပါးရာသီကုန္သည့္အခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ား ပဲစိုက္၍ အပို၀င္ေငြ ထပ္မံရွာေဖြႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ က်ားပိုက္မ်ားေထာင္ထားသည့္ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ခ်ိန္လည္း ေနာက္က်ကာ ပဲစိုက္ဖို႔လည္း အခ်ိန္ မရေတာ့။ လယ္သမားတို႔အဖို႔ အပို၀င္ေငြ မရွာႏိုင္ေတာ့။ နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္းလမ်ားမွာ စပါး စိုက္ပ်ဳိးရသည့္ ကာလတေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္၊ ျပာသိုလမ်ားတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စပါး ၿပီးသည္ႏွင့္ ပဲစိုက္ရန္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ရသည္။ သို႔မွသာ တန္ခူးလဆန္းေလာက္တြင္ ပဲရိတ္သိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထိုအခ်ိန္ဇယားမ်ား က်ားပိုက္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ လယ္အခ်ိဳ႕မွာလည္း က်ားပိုက္မ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာခမ္းေျခာက္ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေနရ၍ စပါးသိပ္မထြက္ေတာ့။ သည္အထဲမွာ ပဲပိုးက်သည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါက လယ္သမားတဦးသည္ အေႂကြးေငြ (၃၀၀,၀၀၀) ခန္႔တင္၍ အတိုးကိုလည္း တလ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ေနၾကရေတာ့ သည္။

ႏြားအပါအ၀င္ ထြန္ယက္ကရိယာမ်ား အစံုအလင္ပုိင္ေသာ လယ္သမားဆိုသည္မွာ သည္ေခတ္တြင္ရွားသည္။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ တခုမဟုတ္တခု ငွားရမ္း၍ ထြန္ယက္ရသည္။ လယ္ထြန္စက္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) လက္တြန္းလယ္ ထြန္စက္ ကိုယ္ပိုင္ရွိဖို႔ ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ပမာသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရထံမွ မည္သည့္အကူအညီမွ်လည္း မရ။ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မ်ဳိးစပါး စသည္တို႔ကိုလည္း ကိုယ့္ဘာသာ လိုက္လံရွာေဖြ၀ယ္ယူရသည္။ ကုန္သည္ဆီမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ပိုက္ဆံမေလာက္ပါက အေႂကြးႏွင့္ ၀ယ္ရသည္။ အတိုးမွာ တစ္ရာလွ်င္ တစ္ဆယ္တိုးျဖစ္သည္။ အေႂကြးကင္းသည့္ လယ္သမားဆို သည္မွာ ရွားလွသည္။ ကုန္သည္ထံမွ မ်ဳိးစပါး၀ယ္ယူရာတြင္လည္း (၁၀) တင္းယူပါက၊ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ တင္း (၂၀) ျပန္ဆပ္ရသည္။ မဆပ္ႏိုင္ပါက ရဲျဖင့္လာဖမ္းျခင္းကိုလည္း ခံရသည္။ ကုန္သည္မ်ားထံမွ အေႂကြးယူရာ တြင္ ေရွးယခင္က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈျဖင့္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုေခတ္တြင္ ကုန္သည္မွ အေႂကြးယူ သည့္ ကိစၥအ၀၀ကို စာခ်ဳပ္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားျဖင့္သာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ေဆာင္ရြက္သည္။

က်ားပိုက္တခုစီမွ ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ၀င္ေငြမွာ ပိုက္အႀကီးအေသးကို လိုက္၍ သိန္း (၅၀) မွ သိန္း (၁၂၀) အထိရွိ သည္။ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းအတြင္းရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းတြင္ ေထာင္ထားေသာက်ားပိုက္ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ ဆိုသည္ကို မည္သူမွ်မသိ။ က်ားပိုက္ပိုင္ရွင္ အာဏာပိုင္စစ္က်ားတို႔သာ သိေပလိမ့္မည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားအၾကား စိတ္အားထက္သန္ေသာ ေပၚလစီကေတာ့ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာသည္ကို အားက်တာလည္း ပါသည္။ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ကိုသာ ေဇာင္းေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ခဲ့လြန္းသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အား လ်စ္လွ်ဴရႈသလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိမိတိုင္းျပည္သည္ သဘာ၀အရ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေမ့ေလွ်ာ့ေန ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိထားလာမိ ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ လယ္ယာက႑ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ အိႏၵိယလယ္သမားမ်ား အတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးလာခဲ့သည္။ (Bring science to us.) က်ဳပ္တို႔အတြက္ သိပၸံပညာ ယူ ေဆာင္လာေလာ့ ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း (Green Revolution) ျမစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအမည္ျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႔အၾကား လယ္သမားမ်ား မနစ္နာေစရန္ အကာအကြယ္ေပးလာခဲ့သည္။ သည္လိုဆိုလိုက္၍ အိႏၵိယတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ ဘက္စံုေကာင္းသြားၿပီဟု မဆိုလို။ အားသာခ်က္မ်ား ရွိလာသလို အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ျခံဳ၍ ဆိုလိုက္ပါက သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ေပၚလစီအားနည္းမႈသာ ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားအေပၚတမင္ ဗိုလ္က် ဖိႏွိပ္ေနျခင္းမဟုတ္။

ျမန္မာျပည္က လယ္သမားမ်ားကား အစိုးရ၏တိုက္ရိုက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ ေခတ္မီကရိယာ ဘာအကူအညီမွလည္း မရ။ ထုတ္ေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ ေခ်းေငြ ဆိုသည္ကလည္း ဟိုလူခပ္လာသည့္ေရ၊ ဟိုလူဖင္ေဆးတာနဲပဲကုန္ ဆိုသလို ျဖစ္ေနသည္။ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အၾကား ထိန္းညိႇေပးႏိုင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ေ၀လာေ၀း။

အာရွတိုက္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတာ ေနာက္က်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကာလတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေနေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ေမ့မထားဘဲ ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို သင္ခန္းစာ ယူသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ပထမဦးစားေပး လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကား လယ္သမားမ်ား၏နစ္နာခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ သိရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တင္ျပႏိုင္ေစရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားအသံကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ လြတ္လပ္သည့္ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွသာ သိႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

လူႀကီးေတြကို ခံမေျပာနဲ႔၊ ခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္ လိမ္မာရင္မင္းဖို႔ခ်ည္းပဲ ဆိုေသာ လမ္းၫႊန္ေပၚလစီသည္ မိသားစု တစုအတြင္း၌ အလုပ္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တိုင္းျပည္တခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂ ရက္၊ မတ္လ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.