ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, July 1, 2007

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ


ေန႔ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနအား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ စီးပြားေရးနာလံထတိုးတက္မႈက ပထမအဆင့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသံႀကီးတမန္ႀကီး အသိုင္း အ၀ိုင္းက ဆိုၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း တြန္းအား ျဖစ္ေစသည္။ ဤအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတို႔ကို နမူနာထား၍ ၾကည့္ပါေလာ့ဟူ၍လည္း ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနအား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ စီးပြားေရးနာလံထတိုးတက္မႈက ပထမအဆင့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသံႀကီးတမန္ႀကီး အသိုင္း အ၀ိုင္းက ဆိုၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း တြန္းအား ျဖစ္ေစသည္။ ဤအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတို႔ကို နမူနာထား၍ ၾကည့္ပါေလာ့ဟူ၍လည္း ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ နာမည္ႀကီး အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်က္ဖရီဆက္ႏွင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ထိုအယူအဆကို ေထာက္ခံသည္။ အထက္ပါ သီအိုရီသည္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မွန္ေကာင္းမွန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အတြက္ေကာ မွန္ႏိုင္ပါ့မလားဟု တဖက္က စဥ္းစားမိျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္တပ္က အသြင္အမ်ဳိးစံုျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။ သူတို႔ကို ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္လံုး လံုး အခ်ိန္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္ သူတို႔မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ မြဲသထက္သာမြဲလာ သည္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရး ယူရန္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု ယိုးစြပ္ခံရသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူ ျခင္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားစတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိပါေသးသည္။ ဒါကလည္း လံုးလံုးပိတ္ဆို႔ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရွိထားၿပီးသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္ထားႏိုင္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မျပဳလုပ္ရန္ အတြက္သာဟု ေယဘုယ်ေျပာႏိုင္ သည္။ ထိုသို႔ ယိုးစြပ္လာျခင္းသည္ မခိုင္လံု။ သူတို႔အားျပန္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းကေတာ့ ဤလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအတြင္း သူတို႔ဘယ္မွာသြားအိပ္ေနၾကသနည္း ဆိုတာပဲ ျဖစ္သည္။

စီေမာ လစ္ပ္ဆက္ဆိုေသာလူမႈေဗဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တဦး၏ သီအိုရီကလည္း ဒီမိုကေရစီမဖြံ႔ၿဖိဳးေသးခင္ ကာလအတြင္း စီးပြားေရးအရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမင့္မားလာေစ၍ တိုင္းျပည္ အတြင္း လူလတ္တန္းစားပညာတတ္မ်ား တိုးပြားလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္လာေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ ပိုမိုလြတ္လပ္တိုး တက္လာသည္ဟုလည္း ထပ္ဆင့္ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသီအိုရီသည္ အေနာက္တိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္၍ မွန္ကန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔လက္ရွိကာလ၌ က်န္သည့္ကမၻာ့ေဒသအတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ မွန္-မမွန္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတာကိုေတာ့ သူ႔အေနျဖင့္ အာမမခံႏိုင္ဟု လစ္ပ္ဆက္က တိတိ လင္းလင္း ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးမေကာင္း၊ လူ႔သက္တမ္းတိုလာသည္။ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တန္းသည္ ၅၈ ႏွစ္သာရွိ သည္ဟု ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တန္းသည္ အႏွစ္ (၇၀) ဟု ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားက ဆိုထားသည္။ ပညာေရးတြင္ လည္း ျမန္မာတို႔အလြန္အမင္းနိမ့္က်လာေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆယ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းသည္ နံပါတ္ (၈) ေနရာသာ ရွိေတာ့သည္။ သူ႔ေအာက္တြင္ လာအိုႏွင့္ ကမ္ေဘာဒီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ သာ က်န္ေတာ့သည္။ ကမၻာႏွင့္ယဥ္ေဘာင္တန္းဖို႔ဆိုတာကိုေတာ့ ေမ့ထားလိုက္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ စီးပြားေရး လည္း ေကာင္းမလာ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလည္း ဆိုး၀ါးစြာ နိမ့္က်လာေနသည္။ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္တဦးျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ အမာတရာစန္က ဤသို႔ျငင္းခုန္ထားသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဘာျဖင့္တိုင္းတာပါသလဲ။ လူသားတို႔၏က်န္းမာျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္းသည္ လက္ဦးဆံုးအေရးႀကီးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟု သူကဆိုထားပါသည္။ စီးပြားေရးမေကာင္းေသာကာလမွာပင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနေသး ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခ်ဥ္းကပ္ထားသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားဆိုသည္ကား တျခားမဟုတ္။ မလြတ္လပ္သည္မ်ား ပေပ်ာက္ေစ၍ လြတ္လပ္ျခင္းဟု ဆိုသည့္ တံခါးမ်ားကို တလႊာခ်င္း တခ်ပ္ခ်င္း ဖြင့္လွစ္ရန္သာလိုသည္ဟု ဆိုျခင္းပင္။ လြတ္လပ္မႈဆိုသည့္ေကာင္းကင္ေအာက္၌ ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သူတို႔လိုအပ္သည္မ်ား လြတ္လပ္စြာ တင္ျပႏိုင္သည္။ စုရံုးႏိုင္သည္။ ဆည္းပူးႏိုင္သည္။ သင္ယူႏိုင္သည္။ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ အမာတရာ စန္၏ သီအိုရီအလိုအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၌သာ မူလအေျခခံသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထိုအယူအဆမွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ျပရန္အတြက္ ဥပမာတခုအျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ကရယ္လာျပည္နယ္ကို ျမင္ႏိုင္သည္။ ကရယ္လာျပည္နယ္သည္ လူဦးေရသန္း (၃၀) ခန္႔ ရွိသည္။ စီးပြားေရး မေကာင္း။ ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္တခုသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမတိုးတက္ပဲ အိုင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) မကေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္သား အမ်ားအျပားသည္ ေရနံထြက္ေသာပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ကရယ္လာျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းသည္ အႏွစ္ (၇၀) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားျပည္နယ္မ်ားရွိ လူမ်ား၏ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ အႏွစ္ (၆၀) ခန္႔သာ ရွိသည္။ အိႏၵိယရွိ ျပည္နယ္မ်ားထဲတြင္ ပညာတတ္ဦးေရ၊ စာတတ္သူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ဇာတ္စနစ္ႏွင့္ အျခားေရွးရိုးစြဲ အာူအဆမ်ားႀကီးစိုးေနေသးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ကရယ္လာျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလို အခြဲျခားမခံရ။ လယ္ယာျခံေျမမွအစ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကို ေစာေၾကာဖို႔လိုသည္။

ထိုျပည္နယ္သားမ်ားသည္ အေတာ္ေစာေစာကာလကပင္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္မတူ လြတ္လပ္စြာစုရံုးေျပာဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားရခဲ့ၾက၍ ျဖစ္သည္။ ဆီဗယ္ ဆိုစိုက္တီး (civil society) ေခၚ လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေစာႀကီးကတည္းက ရွိခဲ့သည္ကလည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ဟုဆိုရမည္။ မိမိလူ႔ အဖြဲ႔အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသလို ကိုယ္တိုင္လည္း လြတ္လပ္စြာ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကရယ္ယာကို အဆက္ဆက္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားေလးစား ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား အားေကာင္းခ်က္ပင္။

ယေန႔ ျမန္မာျပည္တြင္ လူငယ္ေတြေက်ာင္းထြက္၍ ရရာအလုပ္၀င္လုပ္ေနၾကသည္က ပိုမ်ားလာသည္။ အိတ္ခ်္ အိုင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားစသည့္ ေရာဂါမ်ားက က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားပင္ မွန္းဆရခက္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ သည္ၾကားထဲ ဖက္ေပါင္းစံုမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသားတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔အတြက္ ျပန္ေကာက္ရပါက ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ အလိုအပ္ဆံုးအရာကား လြတ္လပ္ျခင္းဆိုသည့္ တံခါးမ်ားကိုတခ်ပ္ၿပီးတခ်ပ္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ပထမဆံုးအေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔ လိုအပ္ေနသည့္အရာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားတို႔ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရံုသာမက အျမန္ဆံုးလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ခိုင္ခန္႔ဖို႔က အရင္အေရးႀကီးသည္။ ပညာတတ္ေသာ၊ က်န္းမာေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔ကသာ စီးပြားေရးေကာင္း လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ လူႏံုမ်ား၊ ဂီလာနမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဂ်ပန္လို၊ ကိုရီးယားလို၊ ထိုင္၀မ္လို စီးပြားေရးအရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေစာင့္ရဦးမည္ဆိုပါကလည္း ၎တို႔ကဲ့သို႔ တိုးတက္လာမည္ဟု ဘယ္သူကမွ် ဘယ္သူ႔ကို အာမမခံႏိုင္။ ၾကာလွ်င္ အခြံခ်ည္းပဲ က်န္ရစ္ေတာ့မည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္တခုအတြက္ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုသည့္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရန္မွာလြယ္သည္ဟု မဆိုလို။ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၾကရန္ လိုသည္။ ပါေမာကၡအမာတရာစန္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးသိပၸံဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ သူ၏ အယူအဆျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းသည္သာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို အေနာက္တိုင္းမွ ပညာရွင္မ်ားအၾကား မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ႏိုင္တယ္စသျဖင့္ အျငင္းပြားေနရသည့္အတြက္ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔ေနာက္က်ၿပီးမွ ထိုစီးပြားေရးႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္က အကယ္၍ က်ႏုပ္တို႔လူသာမန္မ်ား ဤအခ်က္ကို ကိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ပါက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသာ ပထမဟု ကိုင္စြဲထားေသာ ပညာရွင္မ်ားေအာက္တြင္ အမႈန္႔ျဖစ္ရံုသာ ရွိေတာ့မည္။ အမာတရာစန္လို ပညာရွင္မ်ဳိးသည္ပင္လွ်င္ သူ႔အယူအဆကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲေနသည့္အတြက္ ႏိုဘယ္ဆုကိုေနာက္က်ၿပီးမွ ရခဲ့သည္။ ေနာက္က်ၿပီးမွ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ မူလဘူတျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို အမ်ားလက္ခံလာရသည္ မဟုတ္ေလာ။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၇ ရက္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.