ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, July 9, 2007

အဲန္ဂ်ီအို (NGO)

ကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လႈ႔ံေဆာ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ကမာၻ႔အေရးတြင္ပို၍ ပို၍အေရးပါလာေန သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ သူတို႔ေႂကြးေၾကာ္ထားသက့ဲသို႔ လံုး၀အစိုးရမ်ားႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾက။ အားလံုးသည္လည္းေကာင္းက်ဳိးသက္ သက္ကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ သူေတာ္စင္မ်ားမဟုတ္ၾက။

လူငယ္တဦးသည္ သူ၏ျဖစ္ၿပီးေရာ ရုိက္ႏွိပ္ထားသည့္ လိပ္စာကပ္ျပားကိုဧည့္သည္ မ်ားထံသို႔ အလုအယက္လိုက္ေဝငွေန သည္။ သူ၏အမည္ေအာက္တြင္ စာလံုးသံုးလံုး အဂၤလိပ္လိုရုိက္ႏွိပ္ထားသည္။ အဲန္ဂ်ီအို (N G O) ။ ခင္ဗ်ားက ဘာလုပ္တာ လဲ။ ဧည့္သည္တဦးကေမးလိုက္သည္။

က်ေနာ့္အဲန္ဂ်ီအိုက ဘာလုပ္တာလဲ။ သူတို႔ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ။ ၿပီးတ့ဲအခါက်ေနာ္ အဲဒီစီမံခ်က္ကို (Project) ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္တယ္။ သူကေျဖသည္။ တခ်ိန္က အေဟာင္းအျမင္းမ်ားကို လွဴေပးကမ္းသည့္ လွဴရွင္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမွေန၍ ယေန႔အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုျဖစ္လာ ေနသည္။ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံသည္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ နိဗၺာန္သဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ရုိက္၀င္ေရာက္ေရးမွာ မလြယ္ကူ၊ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အျပင္လူမ်ားအေနျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသူ နယ္ေျမခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေန၍ သူတို႔ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကသည္။ “ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီေန႔ အဲန္ဂ်ီအိုေတြျဖစ္လာၾကတယ္။ ” ကုလသမဂၢ အရာထမ္းတဦးက သက္ျပင္းခ်ရင္းေျပာသည္။
ဆိုမာလီယာႏို္င္ငံတခုတြင္ သက္သက္မဟုတ္ေပ။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျပင္းထန္ရာ ကမာၻေဒသမ်ားသို႔ ၾကားၿပီဆိုသည္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္အဆိုင္ သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္သြားၾကသည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ ေရလြမ္းမိုးမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) အစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာအထိ ပ်ားရည္အိုးေတြ႔သက့ဲသို႔ အစုအျပံဳလိုက္ေရာက္လာၾကသည္။ လြန္ခ့ဲေသာေဆာင္းရာသီက အယ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ တီရာနာၿမိဳ႕သို႔ ကိုဆိုဗိုဒုကၡ သည္မ်ားကို ကူညီရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေရာက္လာၾက သည္။ ထိုမွ်သာမကေသး၊ ကိုဆိုဗိုေဒသတြင္းတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ အိမ္ယာမ်ားျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္အ ေျခခ်ေရး၊ ရုပ္ဝတၱဳႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ားအကူအညီ႔ေပးေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ ရွိေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာ္ေ၀းကမ္းေျခမွ ပင္လယ္ေ၀လငါးဖမ္းသေဘာၤမ်ားကိုဆန္႔က်င္ေနသူ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ ခ်ီယာပါေဒသရွိသူပုန္ မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ား စသျဖင့္ အက်ယ္အျပန္႔ ရွိေနၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္မႈိမ်ားက့ဲသို႔ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ၁၉၉၅ ကုလသမဂၢ၏ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ (UN report on Global Governance) အရ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၉,၀၀၀ ရွိေန ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွာလည္း အလွ်င္အျမန္ပြားမ်ားေနသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္တခုအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတခုအတြင္းမွာပင္ (၂ သန္း) ရွိေန သည္။ အမ်ားစုမွာ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမက်ဆံုးမီက အဲန္ဂ်ီအိုမရွိခ့ဲေသာ ရုရွားႏိုင္ငံမွာပင္ (၆၅,၀၀၀) ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ေပၚေပါက္ ေနသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံမွာပင္ ႏွစ္စဥ္ အဲန္ဂ်ီအို (၂၄၀) တိုးတက္ေပၚေပါက္ေနသည္။

အမ်ားစုေသာအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ငါးသိုင္းေပါက္ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႔ၽၽမွာမူ ဧရာမေ၀လငါးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔တြင္ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍၀င္ေငြရွိေနၾကၿပီး ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္စီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကူညီသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ အကူအညီလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ေထာက္ပ့ံ ေပးၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ အေၾကာင္းတခုအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား (Campaigners) ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားက အေရးႀကီးသည္ ယူဆယံုၾကည္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ၾကသည္။ ပုရိႆတ္မ်ားက ေယဘူယ်အားျဖင့္သူတို႔ကို ပရဟိတ၀ါဒီမ်ား၊ အေတြးအေခၚေရးေရွ႕တန္းတင္သူမ်ား၊ လြတ္လပ္မွီခို ကင္းသူမ်ားအျဖစ္ တပံုစံတည္း ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGOs) ဟူေသာေခါင္းစဥ္အတိုင္း၊ သူတို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ကိုက္ညီ၊ မညီဆိုသည္မွာ မ်ားစြာဆန္းစစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ရုပ္ေသးရုပ္မ်ားေလာ။

အစိုးရႏွင့္ မသတ္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ( Non-Governmental Organizations ) ဟူေသာစာတမ္းကို ကုလသမဂၢ စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာ ကာလမွာပင္ေဖာ္ျပ၍ စတင္အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ဤအဓိပၸါယ္အရဆို လွ်င္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္သူတို႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနကာ ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္။

သူတို႔သည္အစိုးရမ်ားမွမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ အစိုးရမ်ားမွ မေဆာင္႐ြက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ပ်က္ကြက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေနၾကသည္။ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ကိစၥအားလံုးသည္လည္း သန္႔စင္သည္ဟု မဆိုသာေပ။

အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္၍ ပထမဦးဆုံးၾကည့္ၾကပါစို႔ ။ အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္လာေန ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပ့ံလႊဲေျပာင္းေပးေရး (Aid Transfer) ကိစၥ မ်ားသည္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ျဖတ္၍ စီးဆင္းေသာ ပမာဏသည္တေန႔ထက္တေန႔တျခား ႀကီးမားလာေနသည္။ အေမရိကန္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ ယခင္ ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမႈးတာ၀န္ယူခ့ဲသူ ကာရုိးလ္ လင္ကာစတာ (Carol Lancaster) က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးေရး ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးပါဆံုး မ႑ိဳင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လာေနသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (World Food Program) ၏ အယ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံကို ကူညီခ့ဲေသာ စားနပ္ရိကၡာအမ်ားစုသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ၊ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွတဆင့္ျဖတ္သန္းစီးဆင္းခ့ဲၾကသည္။
ဥေရာပသမဂၢမွ ကူညီေနေသာ ေထာက္ပ့ံေရး (relief) အကူအညီမ်ားအေနျဖင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ျဖတ္သန္း
စီးဆင္းေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ( ၄၇ ) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ( ၆၇ ) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးတက္ခ့ဲသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၏ အဆိုအရ အစိုးရမ်ားထံမွ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲေငြသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ထက္မ်ား သည္ ဟုပင္ ဆိုခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမ်ားသည္ထိုေငြမ်ားကိုလိုလိုလားလားပင္ ေထာက္ပ့ံခ့ဲၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ( Oxfam ) အဖြဲ႔၏ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၀င္ေငြမွာ ေပါင္စတာလင္ ( ၉၈ သန္း ) ( ေဒၚလာအားျဖင့္ ၁၆၂ သန္း) ရွိခ့ဲသည္။ ထို၀င္ေငြမ်ားအနက္ ေလးပုံတပံု ( ေပါင္စတာလင္ ၂၄ ဒႆမ ၁ သန္း ) ကိုၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပး ခ့ဲၾကသည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ (World Vision) အဖြဲ႔ အေနျဖင့္လည္း ပုဂၢလိကမ်ားမွေထာက္ပ့ံေသာ ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုးခရစ္ယာန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေထာက္ပ့ံေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးခရစ္ယာန္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူအဖြဲ႔အျဖစ္ တိုးတက္လာေနေသာ အဖြဲ႔ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ပင္ အေမရိကန္အစိုးရထံမွ ေဒၚလာ( ၅၅ သန္း) တန္အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား လက္ခံရရွိခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကိုဆြတ္ခူး
ႏိုင္ခ့ဲေသာ နယ္ျခားမ့ဲဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) သည္သူ၏ ၀င္ေငြ (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုအစိုးရမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိေနသည္။

လူထုအေနျဖင့္ ပို၍ႏွေမ်ာတြန္႔တိုမႈမ်ားလာေသာ္လည္း အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ဆက္လက္ ေပးကမ္းေနခ့ဲသည္။ ယေန႔လူငယ္၊ ပညာတတ္ခ်မ္းသာသူမ်ားကလည္း သူတို႔၏မိဘမ်ားလက္ထက္ကႏွင့္ မတူပဲ ၎တို႔ ၀င္ေငြ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသို႔ကူညီလာသည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္မ်ားစြာ တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားၾကသည္။ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ား သည္ သူတို႔၏အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားလက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ စီးဆင္းေစခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရမ်ားလက္ထဲျဖတ္မႈက နည္းသထက္နည္းလာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအကူအညီအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ (၇၁၁ သန္း) ရွိခ့ဲရာ၊ အမ်ားစုမွာအသိအမွတ္ျပဳထာေးသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) မွတဆင့္ ျဖတ္သန္းေထာက္ပ့ံခ့ဲၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွေထာက္ပ့ံေပးသူမ်ားကလည္း ႏွစ္ ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ကူညီေရးအေထာက္အကူမ်ားသည္ အဲန္ဂ်ီအို မ်ားမွတဆင့္ ျဖတ္သန္းေထာက္ပ့ံသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ ၎တို႔၏ယူဆခ်က္တြင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အစိုးထက္စာလွ်င္ ပို၍လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး၊ အစိုးရမ်ားထက္လည္း ပို၍ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည္ဟုလည္း ျမင္ၾကသည္။

အလားတူု ကမာၻကုလသမဂၢအေနျဖင့္လည္း အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ( UNDP ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအသစ္က မၾကာေသးမီကေျပာဆိုခ့ဲရာတြင္ သူတို႔ဌာနအေနျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) က့ဲသို႔ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေနသူ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွာ ယခုအခါ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားလတ္တေလာ ကာလတြင္ထူးထူးျခားျခားတိုးတက္လာေနသည္။ ဤအတြက္အေျခခံအ ေၾကာင္းအရင္းတရပ္မွာမွာလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းမွာ ပရဟိတ၀ါဒသက္သက္ျဖင့္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း ေၾကာင့္မဟုတ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး
( Privitization ) အေျခခံေပၚတြင္ေထာက္ပ့ံခ့ဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အစိုးရ
မ်ား၏ စီမံကိန္းကန္ထရုိက္တာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ အစိုးရမ်ားကအကူအညီမ်ားကို အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွတ ဆင့္ျဖတ္သန္းေပးလိုၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အစိုးမ်ားထက္စာလွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခေစ်း ခ်ဳိသည္။ ပို၍ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ပို၍လက္တန္ရွည္ၾကသည္။

အလားတူပင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ဆန္ေပး၊ ေစာင္ေ၀အဆင့္မ်ဳိးထက္ပို၍ အသံုးက်ေၾကာင္း အစိုးရမ်ားက ျမင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းမ်ားကိုျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက ဤကိစၥမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပလာၾက သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ားေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (International Crisis Group )၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သက္ေသခံအဖြဲ႔ (Global Witness) စသျဖင့္အမည္ခံထားၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ စစ္ျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားအေပၚေဖာ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အေသးစိတ္က်ေသာ ျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာအၾကံေပးခ်က္မ်ား တန္ဖိုးရွိ စြာေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္လည္း အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏အခန္းက႑ပို၍ ေရွ႕ေရာက္ လာသည္။ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသက္ေသခံအဖြ႔ဲ (Global Witness) အဖြဲ႔ကို ေထာက္ပံ့ ေပးထားသူမွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္ မွာ အ့ံၾသစရာမဟုတ္ေပ။

ဤအစီအရင္ခံစာမ်ားကို အစိုးရမ်ားျဖစ္ေစ၊ သံတမာန္မ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခာအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားျဖစ္ေစ၊ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ လူထုမ်ားပင္ ျဖစ္ေစမည္သူမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္သာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာသံရုံးမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားေလ်ာ့ခ်လာေနေသာအခ်ိန္၊ တၿပိဳင္နက္မွာပင္ ႏိုင္ငံတကာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အေတာမသတ္ က်ယ္ျပန္႔လာေနေသာအခ်ိန္တြင္၊ အစိုးရမ်ားသည္ မလႊဲမေရွာင္သာ အျခားပုဂၢလိက သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ကို အသံုးျပဳလာၾကရသည္။ အေမွာင္လႊမ္းေသာ အျခားကမာၻ တျခမ္း၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသနည္း ဆိုသည္ကို တခါတရံ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသိႏိုင္သူမ်ားမရွိၾကေပ။

လူအခြင့္အေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုႀကီးမ်ားစြာအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ ထိုအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးစီးပြားနယ္ပယ္တခု ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီး (Amnesty International) စသည္ျဖင့္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီးဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၂ ခုတြင္ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း တသန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရဖိႏိွပ္ခံရမႈမ်ား၊ မေလ်ာ္မကန္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနမႈမ်ား အတြက္ လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံးေနၾကၿပီး ထင္ရွားေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တခါတရံသူတို႔တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ အျခားသတင္းရပ္ကြက္မ်ားထံမွ ရွားပါးမရႏိုင္ေသာသတင္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

အကယ္၍အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အာရုံ၀င္စားမႈသည္ ဤက့ဲသို႔ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံး ေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလာေသာအခါ၊ တခါတရံထိေရာက္ေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အဲန္ဂ်ီအိုေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္စုစည္းကာ ေျမျမဳပ္မိုင္းဆန္႔က်င္ေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲၾကသည္။ စာခ်ုဳပ္တရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို စိတ္၀င္စားေသာ အစိုးရအခ်ဳိ႕ (ဥပမာ ကေနဒါ၊ စကင္ဒီေနဗီးယန္းႏိုင္ငံမ်ား) ကေထာက္ခံခ့ဲၾကသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု အပ္ႏွင္းခ့ဲသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အလယ္တြင္ လႈပ္ရွာေးဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အစိုးရမ်ားစြာမွ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ သူတို႔အတြက္အသံုး၀င္ၾကသည္။ အဲန္ဂ်ီအို အမ်ားအျပားကို စစ္ပြဲမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္း ေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (Red Cross) သည္ ၁၈၅၉ ဆိုဖာႏို စစ္ပြဲအတြင္း ေပၚေပါက္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကယ္ဆယ္ေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (Save the Children Fund) သည္ ပထမကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ျခားမ့ဲဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) သည္ ဘီရာဖရာစစ္ပြဲအၿပီးေပၚေပါက္ခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသို႔တကယ္ေရွ႔တန္းစစ္ မ်က္ႏွာ၊ ပဋိပကၡမ်ားသည္ (သူတို႔၏ရည္႐ြယ္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း) သူလွ်ဳိေထာက္လွမ္းေရးမ်ား အတြက္ပံုဖ်က္ အကာအကြယ္ေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေျခအေနသည္ယခင္အစိုးရမ်ား သမာရုိးက် ေထာက္လွမ္းေရးနည္းမ်ားျဖင့္ ကြာေစခ့ဲသည္။

တခါတရံအခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ လာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္ေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡသင့္ရေသာသူမ်ားကို ကူညီရန္မဟုတ္။ တိုက္ရုိက္ပင္ သံတမာန္မ်ား၏ တာ၀န္ရပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အခ်ဳိ႕အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ စစ္ျဖစ္ရာေဒသမ်ားသို႔ လက္နက္မ်ားစီးဆင္းေနမႈကို ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ၾကသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ပို၍ၿငိမ္းခ်မ္းလံုျခဳံေသာ ကမာၻဟု (Safe World) ဟု အမည္ရေသာအဖြဲ႔မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သူတို႔က လက္နက္ငယ္ မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ် ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။) အခ်ဳိ႕ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးရရွိရန္ ၾကား၀င္ေဆာင္ ႐ြက္ၾကသည္။ အီတလီ ခရစၥယာန္ သာသနာအသင္းတခုျဖစ္ေသာ (The Italian Catholic Lay Community of Saint' Egidio) သည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲရၿပီး ၁၉၉၂ တြင္ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။ အလားတူ လန္ဒန္အေျခစိုက္(International Alert) ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၀ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အလားတူ ဆီရာ လီယြန္နီ (Sierra Leone) ႏိုင္ငံတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲဘူးသည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ကလည္း ကမာၻ႔ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) ႏွင့္အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ တည္ေထာင္ထားေသာ ကာတာေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ ယူဂန္ဒါႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္
ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၌ ပဋိပကၡမ်ားကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ အသြင္ ကူေျပာင္းေရးကာလ မ်ားကို ကူညီေရးအတြက္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ ဤက့ဲသို႔ စည္းရုံးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက “ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူူမ်ား၏ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။” ဟုဆိုၾကသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ႀကီးမ်ားက သူတို႔သည္အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခာေရးမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခါမ်ားစြာတြင္သူတို႔ကိုဤအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ အစိုးရမ်ားစြာသည္ သူတို႔ေပးလိုေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသို႔ လူ သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီမ်ားကို အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားမွ တဆင့္သာ ေပးလိုၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္တိုက္ရုိက္မပါတ္သတ္လိုၾက။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ေႏြဦးက ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ သူပုန္မ်ားကိုေထာက္ပ့ံရန္အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္မွဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) မွတဆင့္၊ ( RINGO ) ဟုေခၚတြင္ၾကေသာ ကမာၻအႏွံ႔အျပားျဖန္႔က်က္ေနရာယူထား သည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံံ့သြားရန္ျဖစ္သည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအၾကားနီးနီးကပ္ကပ္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥသက္သက္ မွ်သာ မဟုတ္။ ပို၍ထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ယႏၱယားခ်ဳိ႔တ့ဲေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိ အစိုးရမ်ားသည္ ကမာၻဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ တင္ျပ ရန္ရွိေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ၾကရာတြင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္သူတို႔၏ ဇနီးမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဒသဆိုင္ရာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားဖြဲ႔စည္းထားတတ္ၾကသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ကမာၻ႔ဖြံံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံအမ်ား အျပားရွိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားတြင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။ အျပန္အလွန္ပင္ အဲန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရယႏၱယားမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းၾကျပန္သည္။ ( Oxfam ) အဖြဲ႔တြင္တာ၀န္ယူေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရတြင္ ယခင္ တာ၀န္ထမ္းဖူးသူ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက၊ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္တာ၀န္ယူဖူးသူအထိပါ၀င္ၾကသည္။

ဤက့ဲသို႔အစိုးရႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားဆက္ႏႊယ္ေပါင္းကူးေဆာင္႐ြက္ေနမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႔အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အစိုးရတပိုင္း အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ( GRINGO ) အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရၾကသည္။ ဤက့ဲသို႔ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိ အစိုးရမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္႐ြက္ခြင့္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

တခါတရံ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သိပ္နီးကပ္သည္ဟုအေျပာခံၾကရ သည္။ ဤက့ဲသို႔ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကို အခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္သူမ်ားက “စီးပြားေရးအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား” (Business NGO) အျဖစ္ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ဤက့ဲသို႔ ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တခုအေပၚသိပ္မွီခိုလြန္းလွ်င္ေသာ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တမင္တကာျမင္သာေအာင္စုဖြဲ႔ထားလွ်င္ ျဖစ္ေစ ဤက့ဲသို႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ လက္တံဌာနခြဲမ်ားရွိၾကသည္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ မီဒီယာ ဆက္ဆံေရးဌာနမ်ားရွိၾကသည္္္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအငမ္းမရရွာေဖြေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း မ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအဲန္ဂ်ီအိုငယ္မ်ားတြင္မူ ရန္ပံုေငြအတြက္စိတ္ေကာင္းရွိေသာသူေဌးႀကီးတဦးေပၚ မီွခိုေနရမႈ၊ ၎၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိုက္ကရုိေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီ၏အႀကီးအကဲ ဘီလ္ဂိတ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေနေသာ အဲန္ဂ်ီအိုတခုကို တႀကိမ္တည္းႏွင့္ ေဒၚလာ (၂၅ သန္း) လွဴထည့္၀င္ခ့ဲသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အၾကံေကာင္း တ ခ်က္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ငယ္ေလားဘ၀မွ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အဲန္ဂ်ီအိုႀကီးျဖစ္သြားရသည့္ အျဖစ္မ်ားလည္းရွိၾကသည္။

အကူအညီလည္းေပး၊ စီးပြားေရးလည္းျဖစ္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ( OECD ) အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ တသီးပုဂၢလ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေဒၚလာ ၅ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ရန္ပံုေငြရရွိခ့ဲသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ထိုထက္ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ မိမိ ေက်နပ္မႈအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုးပြားလာေနေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း အလွဴေငြမ်ားပို၍ တေန႔ထက္တေန႔ရရွိ ေနၾကသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အျမတ္အစြန္းမ့ဲအဖြဲ႔အစည္းမ်ား )သည္ နယ္သာ လန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ ေနရာခ်ထားမႈ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ေနရာခ်ထားမႈ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းလုပ္ေပးထားႏိုင္ခ့ဲသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာသည္ သူတို႔၏ ေနာက္လာမည့္ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈကို အကူအညီျဖစ္ရန္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ လိုလား ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဲန္ဂ်ီအိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ သူတို႔သည္ တီဗီမ်ားမွ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ပံုတူ ကူးလာေတာ့သည္။ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒၚလာဘီလီယံ ခ်ီေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ္လည္း ေဆးကြန္တိန္နာ တလံုး ပို႔ေဆာင္ရန္ စာ႐ြက္စာတန္းေျမာက္မ်ားစြာ သံုးလာရသည္။ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ေစ်းကြက္တခုသဖြယ္ အၿပိဳင္အဆိုင္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း တိုးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

တစံုတရာေသာ ကိစၥအတြက္လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာအင္အားစုမ်ားကလည္း မီဒီယာအာရုံစိုက္မႈရရန္၊ အထူးအဆန္းနည္းမ်ား သံုးလာၾကရသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အမ်ားၾကားတြင္မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းထင္ေပၚေရး၊ေရာင္းေကာင္းေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္၊ အင္အား၊ ေငြအေျမာက္အမ်ားအသံုးခ်လာရသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔ထင္ရွားေရး၊ လာမည့္ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရး အတြက္ သူတို႔ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျပန္သံုးေနၾကရသည္။

ဤအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မူလကျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေဖြေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို အကူအညီေပး ေရးမွသည္ ေငြေထာက္ပ့ံေပးထားသူေက်နပ္ေစေရးႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ မၾကာခဏ ေနရာရေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလြယ္ပင္ကူးေျပာင္းသြားခ့ဲၾကသည္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ၊ ဂိုမာေဒသတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ဤျပႆနာမ်ဳိး ၾကံဳခ့ဲရသည္။

ရ၀န္ဒါေဒသမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အမ်ားအျပား ဂိုမာေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး၊ သူတို႔ကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) ႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက ရိကၡာႏွင့္ေနစရာမ်ား ကူညီထားေပးခ့ဲသည္။ သူတို႔၏ ဆိုး၀ါးလွေသာ ဘ၀အေျခအေနမ်ားက ရုပ္ျမင္သံၾကားကင္မရာဆရာမ်ားသေဘာက် စရာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ သူတို႔ေနာက္မွ သတင္းထင္ေပၚမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရန္ပံုေငြရလမ္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အဲန္ဂ်ီအိုအမ်ားလည္းလိုက္လာေတာ့သည္။ ရန္ပံုေငြေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါ လိုက္ေနၾကေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက သူတို႔ ပေရာဂ်က္ (Project) မ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ လိမ္လည္ၾကသည္။ သတင္းသမားက တဖက္မွေၾကာက္စရာေကာင္းသလို၊ လူထုကလည္း အဲန္ဂ်ီအိုအေပၚအယံုအၾကည္ က်ဆင္းလာခ့ဲသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ကမာၻ႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားလိုက္နာက်င့္ထံုး (၁၀) ခ်က္ကိုျပဌာန္းခ့ဲၿပီး၊ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကိုလိုက္နာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။

ထိုမွစ၍ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ပို၍ က်ဳိးပမ္းလာၾကရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ့ဲေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား လိုက္နာက်င့္ထံုးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဲန္ဂ်ီအိုအုပ္စု (၇၀) ႏွင့္အစိုးရ (၁၄၂) ခုတို႔က ေနာက္ခံရပ္တည္ ေပးခ့ဲသည္။ သူတို႔အားလံုးက အကူအညီေပးမႈမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ေပးရမည္ကို လက္ခံခ့ဲၾကသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက သူတို႔သည္ သူတို႔ရန္ပံုေငြလက္ခံရာ အလွဴရွင္ ကိုသာမက၊ အလွဴဆက္လက္ေပးကမ္းရာ ရရွိသူ ျပည္သူမ်ားကိုပါ တိက်အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္ဟု ကတိျပဳခ့ဲၾကသည္။ အလားတူ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ ကိုဆိုဗိုစစ္တြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ဳိးၾကံဳခ့ဲရသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက သူတို႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္းအၿပိဳင္အဆိုင္ ကင္မရာေရွ႕ ရပ္ျပခ့ဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုေဒသမွေန၍ ပို၍ဆိုး႐ြားေသာေနရာမ်ား၊ အာဖရိကေဒသမ်ားသို႔ သူတို႔
အကူအညီမ်ားကို တဖန္ လမ္းေျပာင္းခ့ဲၾကေသးသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ တေျဖးေျဖးႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသဖြယ္ ပို၍ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ လာၾကသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက သူတို႔သည္ အျမတ္အစြန္းေရွ႕တန္းမတင္ၾက၊ လစာ ေလ်ာ့ယူၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ၀န္ေဆာင္စရိတ္ လံုး၀ မယူၾက။ ယံုၾကည္ခ်က္အရ တာ၀န္ထမ္းလာသူမ်ားကို ပို၍ေရွ႕တန္းတင္ တာ၀န္ေပးၾကသည္။ ယခုအခါတြင္အားလံုးလံုးလိုလိုသည္ ေျပာင္းလဲခ့ဲၾကၿပီ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွေနာက္ခံရပ္တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တနည္းမဟုတ္တနည္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနေသာအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား (BINGO) အျဖစ္ေခၚေ၀ၚေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအမ်ဳိးအစားမ်ား (BINGO) ဘ႑ေငြခန္႔ခြဲ႔ေနပံုႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ အပ္ထားပံုမွာ အလတ္စားစီးပြားေရး ကုမၸဏီတခုအဖို႔ မနာလိုစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုႀကီးက်ယ္လြန္းလွသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက့ဲသို႔ပင္
သူတို႔သည္လည္းႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ား အေတာမသတ္ တက္ေနၾကသည္။ ဤအဲန္ဂ်ီအိုႀကီးမ်ား၏ ရန္ပံုေငြရွာေဖြသူ (Fund-raiser) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမွာ ျပင္ပပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ေစတနာရွင္လုပ္ငန္း ( Charity ) အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခ့ဲၾကသူမ်ားပင္ ယခုအခါ အျမတ္အစြန္းမယူေသာကုမၸဏီမ်ား ( Non-profit Companies )၊ သို႔မဟုတ္(Charity Trust ) မ်ားအျဖစ္ အခြန္ေငြ ကိစၥမွကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုတင္လာၾကသည္။ ဤအေျခအေနအားျဖင့္ သူတို႔၏ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုပို၍လြတ္လပ္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လာၾကသည္။ မ်ားစြာေသာေစတနာရွင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးလက္တံ ဌာနမ်ားရွိၾကၿပီး၊ ထိုသူတို႔က ကုမၸဏီ
မ်ားအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားၾကသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ တီတရာပက္ခ္ကုမၸဏီ (Tetra Pak Co.) သည္ သူ႔ဖာသာေၾကျငာရာ၌ အစားအစာမ်ားပို႔ေဆာင္ေရး အျမန္ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီတခုေၾကျငာၿပီး၊ ဤကိစၥအတြက္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက သူ႔ကိုသံုးၾကျပန္သည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားအၾကား ထင္ရွားျပတ္သားစြာခြဲျခားႏိုင္မႈ မ်ဥ္းသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ
ကပင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ အဲန္ဂ်ီအို အမ်ားအျပားသည္ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသက့ဲသို႔ အကူအညီေပးေရး ေစ်းကြက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ပံုေငြရွာရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာအားျဖင့္ မိမိေအာင္ျမင္မႈကို အမႊန္းတင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ၿပိဳင္ဆိုင္တိုးေနၾကရသည္။ အစိုးရမ်ားကို သိမ္းသြင္းနားခ်ရာတြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္။ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢဌာနမ်ားသည္ မူအရသူတို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားကို တင္ဒါသေဘာ ေခၚဆိုခိုင္းေစႏိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက ပို၍ေစ်း သက္သာေသာ ၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ရိကၡာႏွင့္ က်န္းမာေရး အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မည္။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းးေသာေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းႏိုင္မည္ဆိုပါက ဤလုပ္မ်ား အတြက္ ကန္ထရုိက္ရဖို႔ က်ိန္းေသနည္းသာ ျဖစ္သည္။

ေစတနာေကာင္းႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ရုံမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အစိုးရ၏လက္တံတဖက္ ျဖစ္လာေတာ့ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား ပမာ ျဖစ္လာေတာ့ ဘာျဖစ္ရမည္နည္း။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ သူတို႔၏လြတ္လပ္ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့ဘာျဖစ္လာမည္နည္း။ စသျဖင့္ ေစာဒကတက္ႏိုင္ပါသည္။ (GRINGOs) ျဖစ္ျဖစ္ ေရွး သမားရုိးက်အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားထက္ပို၍ ထက္ျမက္ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္ပါသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားစြာသည္ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသည္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ စစ္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေကာက္ရုိးတမွ်င္ျဖစ္သည္။ မတရားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ခိုလံႈရာ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ေသးငယ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးထိေရာက္စြာေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသည့္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ဥပမာျပစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုး အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အမ်ားဆံုးတာ၀န္ေပးၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ထားရွိကာ၊ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၾကပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ သန္႔စင္ေသာေရရရွိေရးစသျဖင့္ကိစၥမ်ဳိး။)
သူတို႔သည္ သူတို႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ေလးေလးနက္နက္ေတြးေတာ ၾကသည္။ ဤက့ဲသို႔ အဖြဲ႔ေသးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။

အလားတူျပႆနာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ျခစားမႈနည္းေသာ အင္အားစုမ်ားဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ နည္းေသာ အဖြဲ႔မ်ားစြာသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလားတူအျပစ္မ်ားမနည္းၾက။ အလားတူ မည္သူ႔ကိုမွ သစၥာမခံေသာ အေျခအေနတြင္ သူတို႔သည္လမ္းဆိုးအတိုင္း လိုက္ၾကျပန္သည္။

အခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္သူမ်ားက အခ်ဳိ႕အကူအညီေပးေရးအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ( ၁၉ ) ရာစုအတြင္းလာေရာက္ခ့ဲၾကေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ မစ္ရွင္မ်ားက့ဲသို႔ အေနာက္တိုင္းတန္ဘိုးမ်ားကို လာခ်၍ေပးေနၾကသည္၊ လာ၍လႊမ္းမိုး သြတ္သြင္းေနၾကသည္ဟု သံသယရွိေနၾကသည္။ အလားတူ အဲန္ဂ်ီအိုအမ်ားအျပားသည္လည္း ေအာက္ေျခကိုယ္စားျပဳမႈလည္းမရွိပါပဲ၊ ျပင္ပမွ ပိုက္ဆံမ်ားျဖင့္လာေရာက္ကာ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိဘဲလာေရာက္သြတ္သြင္းေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္မ်ားစြာေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးကိစၥ လာေရာက္ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေျပာဆိုေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဟုဆိုရာ၌ အေနာက္တိုင္းမွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား သာျဖစ္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေငြလြယ္လြယ္ရွာႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္စီမံခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ရာ ေဒသတြင္း လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈပါ ၿပိဳကြဲေတာ့သည္။

လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အလားတူအျငင္းပြါးဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္မ်ားက ကမာၻအဆင္းရဲဆံုးေဒသမ်ားတြင္ သားေက်ာျဖတ္စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းေပၚေပါက္လာရေသာ အေၾကာင္းမွာ လူခ်မ္းသာကမာၻရွိဘ႑ေငြ ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ဤေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ားျပားလြန္းသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလားတူ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက အာဖရိကေဒသတြင္ ေက်းကၽြန္ ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းကိုေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားကို ေဒၚလာရာ အနည္းငယ္ႏွင့္၀ယ္ယူကာ လြတ္လပ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္ဆိုၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ နာမည္လည္း အေတာ္ပ်က္ခ့ဲသည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ ယူနီဆက္ဖ္ကဤစီမံကိန္းမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အေမရိကန္အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက ကၽြန္ဆိုေသာသူမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ပိုက္ဆံ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံေနၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္ဟုယူဆသူမ်ားကိုဆက္လက္၀ယ္ယူ
ေနၾကသည္။ ဤသို႔၀ယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ လူေရာင္း၀ယ္ေရးကိုမဟန္႔တားေစသည့္အျပင္ ဆက္လက္ အားေပးသလိုပင္ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ တခါတရံ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ရင္း၊ သူတို႔ပတ္သက္မႈကပင္ စစ္ပြဲမ်ားကိုပို၍
ရွည္လ်ားေစ၊ ႐ႈပ္ေထြးေစၾကသည္။ ဤေဒသမ်ားတြင္ သူတို႔သည္ စစ္ဖက္ၿပိဳင္ေနေသာစစ္တပ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရင္း၊ ဓါးစာခံက့ဲသို႔ျပည္သူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးရင္း၊ စစ္ဖက္ၿပိဳင္ေနေသာ ပါတီမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရင္းရွိေနခ့ဲၾကရသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခား ေရးေပၚလစီမ်ားကိုလည္း ႐ႈပ္ေထြးေစခ့ဲသည္။

အခ်ဳိ႕ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေန၊ အေရးေပၚမဟုတ္ေသာ အေျခအေန ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိစၥတခုခ်င္းအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ
အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေၾကာင့္ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ အာမ မခံႏိုင္ေပ။ ဤအဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက တခါတရံကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေနမႈကို သတိမမူၾကပဲ၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥတြင္ က႑ေပါင္းစံု တည္မွီေနေသာ အေျခအေနကိုလည္း အနည္းတို႔သာ အာရုံ့ျပဳမိၾကသည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ သူတို႔ျမင္ေသာကိစၥတရပ္အတြက္ လႈပ္ရွားၾကသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာဖက္ေပါင္းစံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အာရုံစိုက္မႈနည္းေနၾကသည္ဟု မစၥတာ လန္ကက္စတာက ေျပာသည္။

လြန္႔ခ့ဲေသာႏွစ္ေဆာင္းကာလ ကိုဆိုဗိုအေျခအေနတြင္ အစိုးရမ်ားစြာသည္ ကိုဆိုဗိုကိုကူညီရန္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားစြာႏွင့္ အျပန္အလွန္စာခ်ဳပ္ မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) ၏ စီမံကိန္းမ်ား မည္သည္ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို ေႏွာင့္ေႏွး႐ႈပ္ေထြးေစသက့ဲသို႔၊ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား အားလံုးကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္မျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲဟု (MSF) တာ၀န္ခံတဦးျဖစ္သူ ပီတာေမာရစၥ (Peter Morris) က ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ေဆာင္းတြင္လည္း ဒုကၡသည္စခန္း တခုအတြင္း၌ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ ဂြင္လုေနၾကသည္။ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူလုပ္ကိုယ္လုပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနၾကသည္ဟု (Oxfam) ၀န္ထမ္း တဦးကေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဲန္ဂ်ီအိုႀကီးမ်ား ကြင္းဆင္းလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူတို႔သည္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ေခၚလာၾကသည္။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအတိုင္း လာေရာက္ေနထိုင္ၾကရန္ ဖန္တီးသည္။ အေနာက္တိုင္းလစာအတိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း ၀ယ္ႏိုင္အားအတိုင္းက်င့္သံုးေနၾကသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ေဒသဆိုင္ရာေစ်းကြက္ကို ေစ်းပ်က္ရုံသာမက၊ ေဒသခံမ်ားက သူတို႔ကို မုန္းတီးလာေစသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ေျခခ်င္းထပ္ေနေသာ ဒုကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ အားလပ္ရပ္ စေန၊ တနဂၤေႏြဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ပင္လယ္ဘိခ်္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ညကလပ္မ်ား စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ တန္းစီရပ္ထားေသာ ဖိုး၀ီးလ္ကားမ်ား အစီအတန္း ေတြ႔ေနၾကရသည္။ ေဒသခံေတာင္းစားသူမ်ား အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ၾကသည္။

အလုပ္တခုတည္းကိုေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဆင္းရဲသည့္ေဒသခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဖာေဖာသီသီသံုးႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္က မေက်နပ္ခ်က္ကို ပို၍ႀကီးထြားလာေစ
သည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ေဒသခံအစိုးရလက္ခံရရွိႏိုင္မည့္ ဘ႑ေငြမ်ားကိုလက္လႊဲလက္ခံခ့ဲရုံမွ် မက၊
တခါတရံ သူတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လာေရာက္ထိပါးေနသက့ဲသို႔ျမင္လာေစၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ျပႆနာရွာေနသူမ်ားျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ သူတို႔ျမင္ထားေသာ ျပႆနာတရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ သူတို႔က ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈ (Campaign) တခု ထပ္မံရွာေဖြကာ၊ ရန္ပံုေငြ ထပ္မံရွာၾကျပန္သည္။ ယခင္ကေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားခ့ဲေသာ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္သြားသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔အဖြဲ႔ကိုမဖ်က္သိမ္းခ့ဲ။ ေတာင္အာဖရိက၏ ေနာက္ထပ္အေရး တခုအတြက္ စည္းရုံးသူမ်ား ျဖစ္လာျပန္ၾကသည္။

အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ကမာၻ႔ျမင္ကြင္းတြင္ ပို၍အေရးပါလာၾကသည္ သည္ႏွင့္အမွ် ေထာင္လႊားမႈကင္းေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ျဖစ္လာေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမတန္တဆ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ မျဖစ္လာေရးအတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာနည္းမွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တခုေအာင္ျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္သာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ထား သင့္ေသာ ကိစၥမွာလည္း သူတို႔ဖာသာဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သင့္လွေပေတာ့သည္။

(The Economist January 29th~4th February 2000) မွဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
----------------------------------------------------------------

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွအဆိုျပဳေသာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားထားရွိသင့္သည့္က်င့္ထံုး (၁၀) ခ်က္

၁။ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေျခခံ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္သည္ ပထမျဖစ္သင့္သည္။
၂။ အကူအညီေပးရာ၌ လူမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံသား၊ အယူ၀ါဒကြဲျပားမႈအေပၚအေျခမခံဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚသာအေျခခံကူညီရမည္။
၃။ အကူအညီကို အေၾကာင္းျပဳ၍အျခားေသာႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္းမျပဳရ။။
အကူအညီကိုအေၾကာင၄။ မိမိတို႔သည္ အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ေဆာင္
႐ြက္ျခင္းမျပဳရ။
၅။ မိမိတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုေလးစားပါမည္။းကိုေလးစားပါမည္။
၆။ မိမိတို႔သည္ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းအင္ကိုအေျခခံထား၍ က်ဳိးပမ္းပါမည္။
၇။ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားေပးေ၀ေရးစီမံခန္႔ခြဲစဥ္ကာလအတြင္း ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြပါမည္။
၈။ ေထာက္ပ့ံေသာအကူအညီမ်ားသည္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ အလားတူထိခိုက္ရမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးကို အထူးေရွး႐ႈပါမည္။ အလားတူ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္။
၉။ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ဘ႑ာေငြလက္ခံရရွိရာဌာနမ်ားသို႔ေရာ၊ အကူအညီလက္ခံယူသူျပည္သူမ်ားသို႔ပါ ပြင့္လင္းစြာ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။
၁၀။ မိမိတို႔သည္ ကပ္ေဘးဒုကၡသင့္ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဂုဏ္သေရရွိလူသားမ်ားအျဖစ္ဆက္ဆံပါမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ဲေနေသာ အျပဳခံမ်ားအျဖစ္ မဆက္ဆံပါ။

ေအာင္သူၿငိမ္း

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.