ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, August 28, 2007

က်ေနာ္တို႔ဒီကို လာခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။

က်
ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုခ်ီတက္ပြဲမ်ဳိး ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ခ်ီတက္ျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
ကမၻာေျမရဲ႔ အေရာင္အေသြးနဲ႔ တဖန္ထပ္လို႔ ခ်ီလာပါဦးမယ္။ ပုန္းကြယ္ေနရတဲ့ မကၠဆီကိုျပည္သူေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာေနရတဲ့ မကၠဆီကိုျပည္သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထြက္လာေစၿပီး ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႔စကားေျပာခြက္ မိုက္ကရိုဖုန္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္တို႔ဟာ အသံအမ်ားထဲက တသံပါ။
အသံမ်ားစြာထဲကပဲ့တင္ျပန္ေနတဲ့ လူသားဂုဏ္သိကၡာရဲ႔ ပဲ့တင္သံတခုမွ်သာပါ။
က်ေနာ္တို႔အသံဟာ ဒီအသံေတြထဲေပါင္းထားတဲ့အသံတခုသာပါ။ က်ေနာ္တို႔အသံဟာ ဒီအသံမ်ားစြာကို ဆတိုးၾကားေစတဲ့အသံပါ။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ပဲ့တင္သံလိုဆက္လက္က်င့္ႀကံသြားပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆက္လက္အသံတခုအျဖစ္ ဆက္ရွိသြားပါ့မယ္။
မၾကာေသးမီက ဇာပါတစၥတာသူပုန္မ်ားမကၠဆီကို၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားထဲသို႔၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူေတြႏွင့္ ေတြ႔ၾကသည္။ စကားေျပာၾကသည္။ ေသနတ္ေတြ ကိုင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုက မေၾကာက္။ ၿပီးေတာ့ ဇာပါတစၥတာ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ တပ္မႉး မားကိုစ္ကမိန္႔ခြန္းတခု ေျပာခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တို႔ ဒီကိုလာခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့ၿပီ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဇာပါတစၥတာ သူပုန္မ်ားအေၾကာင္းက စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ ခ်ီယာပါေတာထဲမွာအေျချပဳသည္။ ေခါင္းေဆာင္သူေတြက ၿမိဳ႕ေပၚမွ တခ်ိန္ကပညာတတ္ေက်ာင္းသား၊ လုပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္သည္။ သူတို႔က ခ်ီယာပါေဒသမွ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား၊ ဌာေန လူထုေတြႏွင့္အတူတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ သူတို႔လမ္းစဥ္ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္။ ေရွးရိုးမာက္စ္၀ါဒီ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလိုမဟုတ္။ ေမာ္စီတုန္း၀ါဒီမ်ားလို မဟုတ္။
သူတို႔၏ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္က မင္းမဲ့စနစ္သို႔သြားမည္ဟုဆိုသည္။ လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္က လူထုအေျချပဳ လူထုအဖြဲ႔အစည္း (civil society) ေပၚထြန္းရန္ဟုဆိုသည္။

သူတို႔က လက္နက္ကိုင္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္ထားသည္မွာ ခုခံေရး။ အဆံုးသတ္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖင့္ အာဏာသိမ္းေရးအတြက္ မဟုတ္ ဟုဆိုသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက လာလ်င္ျပန္ခုခံသည္။ အင္တာနက္၊ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၌ ျပန္စစ္ဆင္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရ၏ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ား က်ဆင္းပံုပ်က္ကာ ထိုးစစ္ကို ျပန္ရပ္ၾကရသည္။

အင္တာနက္၊ ကြန္ျပဴတာအဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုသံုးသည္။ ေျမာက္အေမရိကတခြင္ နီယို လစ္ဘရယ္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစု မ်ားကိုစည္းရံုးထားႏိုင္သည္။

မကၠဆီကို အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္၍ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ဖိတ္ေခၚသည္။ သူတို႔က အစိုးရႏွင့္ေရာ၊ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္း (civil society) မ်ားႏွင့္ပါေဆြးေႏြးမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ပါတီတည္ေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္လို။ လက္ရွိစနစ္ကိုက မွားေနသည္။ ဤစနစ္ ယႏၱယားထဲ၀င္လ်င္ မိမိပါအမွားသံသရာလည္သြား လိမ့္မည္ဆိုသည္။ စနစ္ကိုအေျခခံမွစ၍ ျပင္မွရမည္ ဟုဆိုသည္။
မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမုတ္သုန္ေတာနက္ထဲမွတဆင့္ မားကိုစ့္သည္ အင္တာနက္မွတဆင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သည္။ ဇာပါတစၥတာ သူပုန္မ်ားက အင္တာနက္မွတဆင့္ (NAFTA) နက္ဖ္တာ- ေျမာက္အေမရိကလြတ္လပ္ေသာ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဇံု ဆန္႔က်င္ေရးစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္ကိုစတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး မူ၀ါဒဒဏ္ကို ေကာင္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားခဲ့ဖူးၿပီ ျဖစ္ေသာ ခ်ီယာပါစ္ျပည္သူမ်ားသည္ ဇာပါတစၥတာ ေတာ္လွန္ေရးစခဲ့ၾကသည္။ မကၠဆီကို မုတ္သံုေတာထဲတြင္ ႏိုင္ငံ (၄၃) ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃, ၀၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ “ပထမအႀကိမ္ လူသားဆိုင္ရာ၀ါဒႏွင့္ လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရးကမၻာျခမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ” (First Intercontinental Meeting of Humanity and Against Neoliberalism) ကို ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ အိမ္ရွင္ျပဳက်င္းပခဲ့ၾက သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဆက္မ်ားဖြဲ႔ခဲ့ၾကသည္။

ဤအေျခအေနသည္ အေမရိကန္ အရင္းရွင္မ်ားအဖို႔ မ်က္လံုးျပဴးဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ေသာ နက္ဖ္တာဆန္႔က်င္ေရးကို ၁၉၉၁ တြင္ အမွ်ိဳးသမီး ပညာရွင္ ကက္သရင္းသ႐ုပ္ (Cathryn Thorup) ကစတင္ သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ကိုလံဘီယာ ကမၻာ့စီးပြါးေရး ဂ်ာနယ္တြင္သူမ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈႏွင့္ နက္ဖ္တာဆန္႔က်င္ေရး ကြန္ယက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို စတင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ လစ္ဘရယ္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠဆီကို အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကို ေလ့လာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္းဒ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းစာေစာင္ (အေမရိကန္ အမွ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ စီစစ္ပိုင္းျခားေရးအဖြဲ႔ႀကီး RAND Corporation) စာေစာင္တြင္ အေျခခံ ျပည္သူမ်ား၏ အင္တာနက္ကြန္ယက္ အ႐ိုင္းၾကားဖဲခ်ပ္သည္ အစိုးရ ထိတ္သီးမ်ား ၏ ေပၚလစီခ်မွတ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနၿပီဟုသတိေပးရသည္အထိ ဇာပါတစၥတာက စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္းဒ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဂၽြန္အာကြီလာႏွင့္ ေဒးဗစ္ရြန္ဖဲဒ့္ (John Arquilla and David Ronfeldt) တို႔ကလည္း ၁၉၉၃ တြင္ သူတို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆိုင္ဘာစစ္ပြဲလာေနၿပီ (Cyber War is Coming!) ဟု က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ တပ္လွန္႔ခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ တပ္မႉး မားကိုစ္သည္ လူငယ္လႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပား သူ႔အေပၚၾကည္ညိဳၾကသည္။ အရူးအမူး ျဖစ္ၾကသည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္း မ်ားကလည္းထူးဆန္းသည္။ ကဗ်ာဆန္သည္။ နားလည္ရန္ခက္သလို နားလည္ရန္လည္း လြယ္သည္။ မားကိုစ္၏ မိန္႔ခြန္း (သို႔မဟုတ္) ကဗ်ာတပုဒ္ကို ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


က်ေနာ္တို႔ဒီကို လာခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။
ဇာပါတစၥတာသူပုန္ တပ္မႉး ဆပ္ကြန္မင္ဒန္ေတး မားကိုစ့္၏ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မတ္လ (၁၁) ရက္၊ မကၠဆီကိုစီတီ ဇိုကာလိုတြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း။


က်ေနာ္တို႔ဒီကို လာခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။
ဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီ။....

က်ေနာ္တို႔ဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္နဲ႔ ဇာပါတစၥတာအဖြဲ႔ပူးေပါင္းလာၾကတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ခင္ဗ်ားတို႔ကို အေလးျပဳလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အခုရပ္ေနတဲ့ေနရာ၊ ဒီေနရာကိုေရာက္လာခဲ့တာဟာ မေတာ္တဆၾကံႀကိဳက္လို႔ေရာက္လာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြက အေစာပိုင္းကာလမ်ားတုန္းက က်ေနာ္တို႔ေနာက္ကေနတြန္းပို႔ခဲ့လို႔ ဒီေနရာကိုေရာက္လာၾကတာျဖစ္တယ္။ တခါတရံမွာ သူတို႔ ကရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ တခါတရံ အရံစစ္ကျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေရာက္လာၾကတယ္။ တခါတရံ ဗံုးၾကဲေလယာဥ္ေတြနဲ႔လာၾက တယ္။ တခါတရံတင့္ကားေတြနဲ႔ေရာက္လာၾကတယ္။ တခါတရံ စစ္သားေတြနဲ႔၊ တခါတရံ ပုလိပ္ေတြနဲ႔ေရာက္လာၾကတယ္။ တခါတရံၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အသိဉာဏ္ကို အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ဖို႔ ေရာက္လာၾကတယ္။ တခါတရံ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလုပ္ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြနဲ႔လာၾကတယ္။ တခါ တရံ အလိမ္မုသားေတြနဲ႔ ေရာက္လာၾကတယ္။ တခါတရံ စူးရွက်ယ္ေလာင္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြနဲ႔ လာၾကျပန္တယ္။ တခါတရံ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း မ်ားစြာနဲ႔ လာၾကတယ္။ တခါတရံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျပည့္ေနတဲ့ တိတ္ဆိတ္ပံုမ်ဳိးနဲ႔ လာၾကတယ္။ တခါတရံမွာ ယခုဒီေန႔လိုပဲ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အျမံဳ တိတ္ဆိတ္ျခင္းေတြနဲ႔လာၾကျပန္ေရာ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအစိုးရဟာ က်ေနာ္တို႔ကို မျမင္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႔က်ေနာ္တို႔ကို မၾကားႏိုင္လို႔ပါပဲ။

တကယ္လို႔သူတို႔ ဒီထက္နဲနဲပိုျမန္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို မွီႏိုင္ပါေပရဲ႔။
အဲဒီအခါ သူတို႔က်ေနာ္တို႔ကို ျမင္လိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔အသံကို ၾကားလိမ့္မယ္။
သူတို႔ဟာ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခံရသူတဦးရဲ႔ ရွည္လ်ားသန္စြမ္းတဲ့ ေရျပင္ညီလဲေလ်ာင္းတည္ရွိမႈကိုပါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္။ အဲဒီသတ္ျဖတ္ခံရသူဟာ စိတ္ဓါတ္မပ်က္ယြင္းခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသမီး အသိတရားမွာ ဒါဟာအဆင့္တခု၊ ေနာက္လူေတြလိုက္လာၾကလိမ့္မယ္။ ေနာက္လူေတြလိုက္လာဖို႔ သူတို႔ရဲ႔အာရံုထားမႈနဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ျဖစ္မႈလိုအပ္တယ္ဆိုတာ သူမ သိထားလို႔ျဖစ္တယ္။ သူရဲ႔ ညီအစ္ကိုေတြ၊ ညီအစ္မ ေတြထဲမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ လက္သမားေတြ၊ ကား ေမာင္းဒရိုင္ဗာေတြ၊ ငါးဖမ္းသမားေတြ၊ တကၠစီကားေမာင္းသူေတြ၊ ရံုးလုပ္သားေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ၊ ဂိုဏ္းေတြကလူေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြ၊ ဘာသာေရးဆရာေတြ၊ လိင္တူဆက္ဆံတဲ့သူေတြ၊ လိင္ေျပာင္းထားတဲ့သူေတြ၊ အႏုပညာသည္ေတြ၊ စစ္ေသြးႂကြပညာတတ္ေတြ၊ တက္ႂၠကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ေရေၾကာင္းလုပ္သားေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ အားကစားသမားေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြ၊ ေယာက္်ားေတြ၊ မိန္းမေတြ၊ ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ လူအိုေတြ ပါတယ္ဆိုတာသိထားလို႔ ျဖစ္တယ္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ရဲ႔ ညီအစ္ကိုေတြ၊ ညီအစ္မတို႔၊ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံရဲ႔ ဌာေနျပည္သူတို႔။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာကို ေရာက္မလာသင့္ပါဘူး။
ယခုက်ေနာ္ေျပာတာကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၾကားရတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႔ေနာက္က လူထုေတြက လက္ခုပ္အႀကီးအက်ယ္တီးၿပီးအားေပးေနတာ ၾကားရပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပဲ က်ေနာ္ ထပ္ေျပာပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာကို ေရာက္မလာသင့္ပါဘူး။
ဒီေနရာကို ေရာက္လာသင့္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဇာပါတစၥတာေဒသကဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႔ (၇) ႏွစ္ ေက်ာ္ေတာ္လွန္စစ္၊ ခုခံစစ္၊ သူတို႔အသံ၊ သူတို႔မ်က္ႏွာကိုေတြ႔ရဖို႔ သူတို႔သာေရာက္လာသင့္တာပါ။

ဇာပါတစၥတာတို႔၊ အမ်ဳိးသားတို႔၊ အမ်ဳိးသမီးတို႔၊ သက္ႀကီးလူအိုတို႔ စသျဖင့္ ဇာပါတစၥတာအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႔ အေျခခံ အင္အားစုုျပည္သူေတြဟာ က်ေနာ္တို႔လွမ္းတဲ့ ေျခလွမ္းတိုင္းမွာကပ္ပါလာၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေျပာတဲ့အသံမွာ သူတို႔အသံပါပါတယ္။ သူတို႔ ေၾကာင့္သာ က်ေနာ္တို႔မ်က္ႏွာကို ျမင္သာတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့အသံေၾကာင့္သာ က်ေနာ္တို႔ စကားကို ခင္ဗ်ားတို႔ၾကားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိုေရာက္လာသင့္တဲ့ သူေတြကေတာ့ ေတာ္လွန္ေနသူ သူပုန္ေတြပါ။ သူတို႔ရဲ႔ထာ၀ရအရိပ္၊ သူတို႔ရဲ႔ ၿငိမ္ဆိတ္တဲ့ အင္အား၊ သူတို႔ရဲ႔ ထက္သန္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ ဒါေတြသာဒီေနရာကိုေရာက္သင့္ပါတယ္။ သူပုန္ေတြ။ မိန္းမေတြ။ ေယာက္်ားေတြ ဇာပါတစၥတာအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ရဲ႔ အၿမဲတမ္းတပ္သားေတြ။ သူတို႔ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႔ အသဲႏွလံုးကို ကာကြယ္ထားသူေတြ။ သူတို႔ကိုသာ ခင္ဗ်ားတို႔ျမင္ဖို႔ထိုက္တန္လွပါတယ္။ သူတို႔ကိုသာ ၾကားဖို႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။ သူတို႔သာ စကားေျပာခြင့္ရသင့္တဲ့သူေတြပါ။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာကို ေရာက္မလာသင့္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့ၾကရပါၿပီ။
က်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာကိုလာခဲ့ရာမွာ မကၠဆီကိုတျပည္တ၀ွမ္းလံုးက ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အားလံုးနဲ႔အတူ ခ်ီတက္လာခဲ့တာပါ။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ ပထမဦးစားေပးရတဲ့ သူေတြ။ က်ေနာ္တို႔ ပထမဦးဆံုးခြင့္ျပဳရမယ့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေတြ။ က်ေနာ္တို႔ ပထမဦးစားေပး နားေထာင္ရမယ့္သူေတြ။
ဒီတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ပထမေနရာမွာဦးစားေပးဆက္ဆံရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေစရမယ့္သူေတြ။ ဒီသူေတြနဲ႔လာခဲ့ပါၿပီ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအမတို႔။
တီးနက္။ က်ေနာ္တို႔ အေ၀းႀကီးကလာခဲ့ၾကတာပါ။ တလာေဟြးကား။ က်ေနာ္တို႔အခ်ိန္မ်ားစြာ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတာပါ။ တလာပါေနးကို။ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာတဆံုးေလွ်ာက္ခဲ့သူေတြပါ။ တိုဂ်ဳိလိုဘာ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေလးနဲ႔မ်ားပါ။ တိုတိုနားကို။ က်ေနာ္တို႔ဟာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ေလပါ။ တရီကြီး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ႏွလံုးသားနဲ႔လွည့္ပတ္ေနတဲ့ေသြးပါ။ ဇီးလ္တာ။ စစ္ထြက္သူေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေပးသူေတြပါ။ ဇို႔တ္ဇီးလ္။ မိတ္ေဆြဆန္တဲ့ ေပြ႔ဖက္မႈပါ။
၀ိဇာရီတာရီ။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ဟာ ေခ်မႈန္းခံရ ရႈံးနိမ့္သြားၿပီလို႔ အထင္ခံရတဲ့သူေတြပါ။ ယာကြီး။ ငတံုးေတြပါ။ ဇာပိုတီကို။ တိတ္တိတ္ေနတတ္တဲ့ သူေတြပါ။ ဇိုကြီး။ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲမွာ အခ်ိန္မ်ားစြာသယ္ေဆာင္လာတဲ့သူေတြပါ။ မာယာ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာကို မိမိတို႔ကိုယ္ကိုျပန္လည္ နာမည္ေပးဖို႔လာခဲ့သူေတြပါ။ ကူမီအီ။ က်ေနာ္တို႔ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပဖို႔လာခဲ့သူေတြပါ။ မာယို။ က်ေနာ္တို႔ကို ျမင္သာဖို႔လာခဲ့တဲ့သူေတြပါ။
မာဇာဟူး၀ါး။ က်ေနာ္တို႔ျမင္ေနတာကို ျမင္ရဖို႔လာခဲ့သူေတြပါ။ မာဇာတီကို။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔နာမည္ကို က်ေနာ္တို႔ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြနဲ႔ ေျပာျပဖို႔လာခဲ့သူေတြပါ။ မစ္ဇီး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုသူေတြပါ။

ျခံစည္းရိုးၾကားထဲမွာ ႀကီးျပင္းရသူေတြ။ ေတးသီတဲ့သူေတြ။ ေ၀ါဟာရအေဟာင္းေတြကို ဂရုတစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူေတြ။ စကားေျပာျပသူေတြ။ ေျပာင္းခင္းထဲက ျဖစ္လာသူေတြ။ ေတာင္ေပၚမွာေနတဲ့သူေတြ။ ေျမကမၻာေပၚ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြ။ မိမိအေတြးအေခၚကို ဖလွယ္တဲ့သူေတြ။

အမွန္တရားက်ေနာ္တို႔။ အမွန္အကန္သူေတြ။ မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ ဆက္ခံသူေတြ။ ပိုက္ကြန္ရဲ႔အတြင္းက သူေတြ။ သမိုင္းကို ေလးစားသူေတြ။ ရိုးသား ႏွိမ့္ခ်စြာ ၀တ္ဆင္သူေတြ။ စကားေျပာရင္ ပန္းပြင့္သူေတြ။ မိုးစက္မိုးေပါက္လိုသူေတြ။ ေပးေ၀ငွစရာ ဗဟုသုတရွိသူေတြ။ မ်ားေတြနဲ႔ အမဲလိုက္သူေတြ။ ျမစ္တစင္းလိုသူေတြ။ သဲကႏၱာရလိုသူေတြ။ ပင္လယ္လိုသူေတြ။ ကြဲျပားျခားနားသူေတြ။ လူတေယာက္လို ရပ္တည္သူေတြ။ လမ္းေလွ်ာက္ျမန္တဲ့သူေတြ။ လူထုလိုသူေတြ။ ေတာင္ေတြလို က်င့္ႀကံသူေတြ။ ေဆးေတြနဲ႔အေရာင္ခ်ယ္သူေတြ။ အမွန္တရားကိုသာ ေျပာသူေတြ။ ႏွလံုးသား (၃) ခုရွိသူေတြ။ အေဖနဲ႔ အကိုႀကီးလို ျဖစ္သူေတြ။ ညမွာလမ္းေလွ်ာက္သူေတြ။ အလုပ္လုပ္သူေတြ။ လူႀကီးတဦးလို သူေတြ။ တိမ္ေတြၾကားမွာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့သူေတြ။ ေ၀ါဟာရႂကြယ္၀တဲ့ သူေတြ။ မိမိေသြးနဲ႔ အေတြးအေခၚကို ဖလွယ္သူေတြ။ ေနလံုးႀကီးရဲ႔ သားေတြ။ တဦးခ်င္း တလမ္းစီသြားၾကသူေတြ။ ျမဴေတြၾကားမွာ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြ။ ေမွာ္ဆန္တဲ့သူေတြ။ ေ၀ါဟာရေတြ တည္ေဆာက္ အလုပ္လုပ္သူေတြ။ ေတာင္ေတြၾကားမွာ အမိန္႔ေပးသူေတြ။ ညီအစ္ကို၊ ညီအစ္မလို သူေတြ။ အမူဇဂို။

ဒီအခ်က္ေတြအားလံုးဟာ က်ေနာ္တို႔အမည္ကို ေျပာျပေနပါတယ္။ ကိုရာ။ ထိုထက္ပိုလို႔ ေျပာျပေနပါတယ္။ ကြီကာတီကို။ ဒါေပမယ့္ၾကားရခဲတဲ့ စကားေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခ်ီနာတီကို။ အျခားအမည္တခု ကပ္ေပးထားျခင္းခံရတဲ့သူေတြပါ။ ခ်ဳိခ်ဳိတီကို။ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔အတူျဖစ္သူ ေတြနဲ႔ဆံုေတြ႔ဖို႔လာခဲ့သူေတြပါ။ ခ်ဳိးလ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္ကို ျပန္ျမင္ရသလို ေဖာက္ျမင္ရတဲ့ မွန္တခ်ပ္လိုသူေတြပါ။ ခၽြန္တာလ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကမၻာေျမရဲ႔ အေရာင္အဆင္းပါ။ ဂါြရီဂ်ီရို။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႔အသားအေရာင္ေၾကာင့္ ေနာက္တခါထပ္မရွက္ေတာ့မယ့္ သူေတြပါ။ ဟြာစ္တီကို။ ဘာသာစကား။ ဟြာေဗး။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ။ ကီကာပူ။ အကအခုန္။ ကူကာပါ။ သီခ်င္း။ မိမ္း။ အရပ္အေမာင္း။ မာတလာ ဇင္ကာ။ သမိုင္း။ မဇ္တီကို။ ယခုအခ်ိန္ကစလို႔ မရွက္တတ္ေတာ့တဲ့သူေတြ။ နာေဟာ့တ္လ္။ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႔အေရာင္အေသြး၊ ေျမကမၻာရဲ႔ အေရာင္အေသြးအတြက္ဂုဏ္ယူၾကသူေတြ။ နာဟူး။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔အေရာင္ အေသြးအတိုင္း၊ ကမၻာေျမရဲ႔ အေရာင္အျဖစ္ ျမင္ရတာကိုဂုဏ္ယူၾကသူေတြ။ အိုအိုဟမ္။ က်ေနာ္တို႔ေမြးထားတဲ့ အတိုင္း အသံျပဳသူေတြ။ ပါမီး။ ဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ထပ္တခါတိတ္ဆိတ္ေနေတာ့မွာ မဟုတ္သူေတြ။ ပိုပိုလူကာ။ ဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ေအာ္ဟစ္ေတာ့မယ့္သူေတြ။ ပူရီပီခ်ာ။ ဒီေနရာ ဖုန္းကြယ္ထားတဲ့ေနရာ။ ရာရာမူရီ။ ဒီမွာ မဲေမွာင္တဲ့ အလင္းေရာင္ေတြ။ အခ်ိန္ေတြ။ ခံစားမႈေတြ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူ ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။
က်ေနာ္တို႔ဒီကိုေရာက္လာၿပီဆိုတာ ေျပာျပဖို႔ က်ေနာ္တို႔ဒီေနရာကိုေရာက္လာပါၿပီ။
က်ေနာ္တို႔ဒီေနရာကိုေရာက္လာပါၿပီလို႔ ေျပာျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ဟာ အျခားသူမ်ားကိုလည္း အမည္ေပးဖို႔ ေရာက္လာတာပါ။
မကၠဆီကန္ ဟုတ္သူေရာ၊ မဟုတ္သူပါ ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔အတူ က်ေနာ္တို႔ ဒီကိုေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ အတူရွိေၾကာင္း ေျပာၾကပါစို႔။
ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။
ဌာေနဟုတ္သူေရာ၊ မဟုတ္သူေရာတို႔။
က်ေနာ္တို႔ဟာ မွန္တခ်ပ္လိုပါ။ က်ေနာ္တို႔ကိုၾကည့္ဖို႔ေရာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ျပန္ျမင္ရဖို႔ပါ ဒီေနရာကို ေရာက္လာခဲ့တာပါ။ အျခားသူမ်ားအဖို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ပံုရိပ္အတိုင္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ျမင္ေစဖို႔ ေရာက္လာသူေတြပါ။
က်ေနာ္တို႔ဒီကိုေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ မွန္တခ်ပ္ပါ။
အမွန္စင္စစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ထင္ဟပ္ထားတဲ့ ပံုရိပ္မွ်သာပါပဲ။ အလင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေရာင္ျပန္ထားတဲ့အလင္းပါပဲ။ လမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေျခလွမ္းစရာ အနည္းငယ္ပါပဲ။ လမ္းၫႊန္ မဟုတ္ပါဘူး။ နံနက္ခင္းဆီကို ေရာက္ႏိုင္ေအာင္သြားမယ့္ လမ္းမ်ားထဲကတခုပါပဲ။

ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။
ၿပီးေတာ့ မကၠဆီကိုၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး။
က်ေနာ္တို႔ဆိုၿပီး ကိုယ္စားျပဳၿပီးေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ဟုတ္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး လို႔ အၿမဲေျပာေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေပၚက ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာေနသူေတြဟာ ပိုက္ဆံျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္ဆံေတြအတြက္ ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဤေ၀ါဟာရေတြကိုပဲ မွတ္စုတ္ထုတ္ႏႈတ္ ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔မၾကည့္လို မျမင္လိုတဲ့ကိစၥကို စနစ္တက်ၾကည့္ရႈ၊ နားေထာင္၊ အာရံုထားၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ အာဏာကိုေမွ်ာ္ကိုးသူေတြမဟုတ္ဘူး။ အာဏာထဲကလည္း ေပါက္ဖြားလာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေ၀ါဟာရေတြ၊ လမ္းေတြကို တည္ေဆာက္ေနသူေတြျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုဘယ္ေတာ့မွ ျပဳမူလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။

က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ သူတပါးရဲ႔ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးျဖတ္ေရာင္းၾကမယ့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာတို႔ေတာ္လွန္ေရးကို ေစ်းကြက္တခုလို၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကုန္သည္ေတြရဲ႔အလုပ္လို ေျပာင္းလဲပစ္ၾကမယ့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ အရာကိစၥေတြအေပၚမွာအျငင္းမပြါးပဲ၊ ေဖာက္သည္အေပၚအေျခခံအျငင္းပြါးၾကမယ့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုလူေတြျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ကူညီေပးထားသေယာင္ေဆာင္သူမ်ား အျခားသူတဦးထံက လိုင္ေမာက္ဆင္း ဇိမ္ခံကား၊ သို႔မဟုတ္ေတာင္းပန္ခယမႈကို ေတာင္းခံၾကမယ့္သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ေတာင္းပန္ခယျခင္းမျပဳပဲ သေရာ္ေစာ္ကားသူမ်ားလိုျပဳၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔တည္ရွိေနမႈကို ျပသ၊ ေတာင္းဆို၊ ဆႏၵျပၾကမယ့္သူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုလူေတြျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ မိုက္မဲစြာ အေပၚအထက္မွတရားမွ်တမႈမ်ား ဆင္းသက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကမယ့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ေအာက္ေျခမွ တရားမွ်တမႈကို တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားသာျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ အားလံုးအင္အားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွသာ ရမယ့္အရာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာအဆင့္အသီးသီးအားလံုးအတြက္၊ အခ်ိန္အသီးသီးမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ့္အရာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုလူေတြျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ထြက္ေျပးၾကမယ့္သူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သက္ေသျပမွာပါ။ ႏိုင္ငံရဲ႔က်ဆံုးရမႈမွန္သမွ် အတိတ္ကေရႊထီးေဆာင္းရ ပံုေတြ ေၾကကြဲရျခင္းနဲ႔အတူ ျပကၡဒိန္ေတြက မွတ္တမ္းတင္ထားပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုပံုစံလူေတြျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ ေကာက္က်စ္တဲ့ “ကဲကုလ” သခၤ်ာနည္းဆန္တဲ့ ဟန္ေဆာင္တတ္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာေတာ့ပံုစံတမ်ဳိး၊ ေနာက္ကြယ္မွာဖုန္း ကြယ္ထားတဲ့သ႑ာန္တမ်ဳိး လူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းကေတာ့ ထာ၀ရစစ္ကိုလိုလားၿပီး အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဟန္ျပလာေပးတဲ့ သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ေျပာတုန္းကေတာ့ (၃)၊ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့ (၂) ဒါမွမဟုတ္ (၄)၊ ဒါမွမဟုတ္ (အားလံုး)၊ ဒါမွမဟုတ္ (သုည) ဒီလိုမဟုတ္ပါ ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုပံုစံလူေတြျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ အာဏာပံုရိပ္ကို မူးမူးရူးရူးစြဲလမ္းမိလို႔၊ နံနက္ခင္းမွာေနာင္တရေၾကကြဲရသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေငြေၾကးရလာဖို႔ဆိုရင္ မိမိကိုယ္မိမိ သေဘာေကာင္းသူလို႔ ဂရုဏာရွိသူ ဟန္ေဆာင္ခဲ့လို႔ ေနာင္တရ ေၾကကြဲရသူေတြ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုပံုစံလူေတြ ျဖစ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီလိုခ်ီတက္ပြဲမ်ဳိး ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ခ်ီတက္ျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
ကမၻာေျမရဲ႔ အေရာင္အေသြးနဲ႔ တဖန္ထပ္လို႔ ခ်ီလာပါဦးမယ္။ ပုန္းကြယ္ေနရတဲ့ မကၠဆီကိုျပည္သူေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာေနရတဲ့ မကၠဆီကိုျပည္သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထြက္လာေစၿပီး ထပ္ခ်ီလာပါဦးမယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႔စကားေျပာခြက္ မိုက္ကရိုဖုန္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္တို႔ဟာ အသံအမ်ားထဲက တသံပါ။
အသံမ်ားစြာထဲကပဲ့တင္ျပန္ေနတဲ့ လူသားဂုဏ္သိကၡာရဲ႔ ပဲ့တင္သံတခုမွ်သာပါ။
က်ေနာ္တို႔အသံဟာ ဒီအသံေတြထဲေပါင္းထားတဲ့အသံတခုသာပါ။ က်ေနာ္တို႔အသံဟာ ဒီအသံမ်ားစြာကို ဆတိုးၾကားေစတဲ့အသံပါ။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ပဲ့တင္သံလိုဆက္လက္က်င့္ႀကံသြားပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆက္လက္အသံတခုအျဖစ္ ဆက္ရွိသြားပါ့မယ္။

က်ေနာ္တို႔ဟာ ေရာင္ျပန္တခုပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေအာ္သံတခုပါ။ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္းဒီအတိုင္းဆက္ျဖစ္သြားပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပစရာ မ်က္ႏွာတခုရွိသည္ ျဖစ္ေစ- မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဇာပါတစၥတာေတြပါ။ က်ေနာ္တို႔ဆက္ရွိ သြားပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ထာ၀ရ ဆက္ရွိသြားပါ့မယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) တိုင္တိုင္ အာဏာရွိသူေတြက သူတို႔ကိုေအာက္က်ဳိ႔ဖို႔က်ေနာ္တို႔ကို ခိုင္းခဲ့ပါ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဇာပါတစၥတာေတြက “ဆီေညာ္၊ လူႀကီးမင္းခြင့္ျပဳခ်က္အရ ”လို႔ေျပာရသူေတြ။ က်ေနာ္တို႔က အၿမဲတမ္းေအာက္မွာေနရသူေတြ။ “ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးလို” တုန္႔ျပန္သူနဲ႔ တုန္႔ျပန္ခံရသူေတြ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ခြင့္ျပဳခ်က္အရ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) ကတည္းက ေအာ္ဟစ္ခဲ့ရသူေတြ။ “သူပုန္”လို႔အေခၚခံရသူေတြ။ ဒီေန႔အခါ မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔တဖန္ထပ္ေျပာပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ သူပုန္ေတြပါ။ က်ေနာ္တို႔ သူပုန္ေတြဆက္ျဖစ္သြားပါဦးမယ္။ ဒီလိုသူပုန္ဆက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔က လူအားလံုးနဲ႔အတူ သူပုန္ဆက္ျဖစ္သြားခ်င္တဲ့သူေတြပါ။ စစ္ပြဲတခုမဟုတ္ပဲ။ ေနရာတခု၊ နည္းလမ္းတခုလို ဆက္ရွိသြားခ်င္သူေတြ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေျမကမၻာရဲ႔ အေရာင္အေသြးအေၾကာင္း ေျပာၾကပါစို႔။
ေတာ္လွန္ေရးမွာ လမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့တခုတည္းပါပဲ။ အားလံုးနဲ႔ အေရာင္အေသြးတူေရးအတြက္ ေျမကမၻာရဲ႔ အေရာင္အေသြးကို ၀တ္ဆင္ၾကပါစို႔။

ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္တို႔။
သူတို႔ကေျပာၾကပါတယ္။ ငလွ်င္လိုလႈပ္ခါေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ဘ၀ရဲ႔အေပၚကိုနဲနဲတက္ရင္ တည္ၿငိမ္သြားမယ္ေျပာၾကပါတယ္။ အားလံုးဟာအဆင္ေျပ သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာလည္း က်ေနာ္တို႔အေပၚမွာပဲ ေနၿမဲအတိုင္းဆက္ရွိေနၾကမယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔က ေျပာၾကပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီကိုလာၾကတာဟာ ျပပြဲတပြဲကိုၾကည့္ရရံု၊ နားမေထာင္ပဲ ၾကားရရံုအတြက္ လာတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ကေျပာၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကအနည္းစု၊ က်ေနာ္တို႔က အင္အားမရွိသူေတြ၊ လို႔ဆိုၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ဓါတ္ပံုတပံုသက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆန္တဲ့ လူတေယာက္ရဲ႔ အေၾကာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ မ်က္မွန္တခုလည္း မဟုတ္ဘူး။ မၾကာခင္သက္တမ္းကုန္ရက္လြန္ ပ်က္စီးသြားေတာ့မယ့္ထုတ္ကုန္တခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

သူတို႔ကေျပာၾကပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုမၾကာခင္စြန္႔ခြါသြားၾကမယ္။ ထြက္ခြါသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာမွမက်န္ရစ္ပဲ က်ေနာ္တို႔ကလည္း လာရာလမ္းကို ျပန္ၾကမယ္။ မၾကာခင္ေမ့သြားတာနဲ႔အမွ် က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ က်ဆံုးမႈလို႔ ေျပာၾကမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ေမ့သြား၊ က်ေနာ္တို႔လည္းရႈံးၾကလိမ့္ မယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာၾကမယ္။
သူတို႔အတြင္းကသိပါတယ္။ သူတို႔မေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ေျမကမၻာရဲ႔အေရာင္အေသြးကို ေမ့ၾကမွာမဟုတ္သလို၊ ကေနာ္တို႔လည္းေခ်မႈန္း ႏိုင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သူတို႔မေျပာခ်င္တာက ေျပာရင္သူတို႔ေျပာတာဟာ အသိအမွတ္ျပဳရာ ၾကမွာစိုးလို႔ပဲ။ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တာနဲ႔ အမွ် အရာရာဟာ ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေျပာင္းလဲတာဟာလည္း အျခားမဟုတ္။ အားလံုးအလံုးစံုေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္လို႔ ျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႔လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျမကမၻာရဲ႔အေရာင္အဆင္းဟာ ခင္ဗ်ားတို႔လႈပ္ရွားမႈပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ပိုင္ဆိုင္သလို က်ေနာ္တို႔လည္း ပိုင္ဆိုင္လို႔ျဖစ္တယ္။ အခုအခါမွာ သူတို႔အေၾကာက္ဆံုးအရာက (ခင္ဗ်ားတို႔) ဆိုတာမရွိပဲ (က်ေနာ္တို႔အားလံုး) ဆိုတာရွိလာမွာစိုးရိမ္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ကမၻာေျမရဲ႔အေရာင္အေသြးေတြျဖစ္လို႔ ျဖစ္တယ္။

အခုအခ်ိန္ဟာ ေျမေခြးေတြနဲ႔ ေျမေခြးကနားေထာင္နာခံေနရတဲ့ သခင္ေတြက်ေနာ္တို႔အသံကို နားေထာင္ခ်ိန္က်ပါၿပီ။
အခုအခ်ိန္ဟာ ေျမေခြးေတြနဲ႔ ေျမေခြးကအမိန္႔နာခံေနရတဲ့ သခင္ေတြက်ေနာ္တို႔ကိုျမင္ခ်ိန္က်ပါၿပီ။
က်ေနာ္တို႔ေျပတာဟာ တသံတည္း။ က်ေနာ္တို႔ရွာေဖြျမင္တာဟာ တပံုတည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုအပ္တယ္။
ကမၻာေျမရဲ႔အေရာင္အေသြးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ေနရာတခုလိုအပ္တယ္။
အခုအခ်ိန္ဟာ ဒီႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေငြေၾကးရဲ႔အေရာင္အဆင္းကိုသာၾကည့္လို႔ ျဖစ္ေနရတဲ့ ရွက္ဖြယ္ကိစၥေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။
အခုအခ်ိန္ဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႔အခ်ိန္။ ေျမကမၻာရဲ႔ အေရာင္အေသြးရဲ႔အခ်ိန္။ ေငြေၾကးရဲ႔ အေရာင္အဆင္းမဟုတ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးအခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
က်ေနာ္တို႔ဟာ သူပုန္ေတြပါ။ ဘာျဖစ္လို႔သူပုန္ျဖစ္ရသလဲဆိုေတာ့ ကမၻာႀကီးကိုမရွိေတာ့သေယာင္ထင္မွတ္ထားၿပီး ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသူေတြ အတြက္ ကမၻာႀကီးကိုယ္တိုင္က သူပုန္ျဖစ္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေျမရဲ႔အေရာင္အဆင္း၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔အေရာင္အဆင္း မရွိေတာ့သေယာင္ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသူေတြ ရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

မကၠဆီကို ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး။
ဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ေရာက္လာပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ဒီကို ကမၻာေျမရဲ႔အေရာင္အဆင္းနဲ႔ သူပုန္ေတြအျဖစ္ ေရာက္လာၾကပါၿပီ။
က်ေနာ္ ေအာ္ပါရေစ။
ဒီမိုကေရစီ။
လြတ္လပ္ေရး
တရားမွ်တမႈ။

မကၠဆီကို။
က်ေနာ္တို႔ ဒီကိုလာတာဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဘာလုပ္ဆိုတာေျပာဖို႔ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လမ္း ဘယ္ပံုၫႊန္ၾကားဖို႔ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔လာတာဟာ ႏွိမ့္ခ်စြာ၊ ေလးစားစြာ သင္တို႔ရဲ႔အကူအညီကို ေတာင္းဆိုဖို႔ ေရာက္လာတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေျမမွာ ဒီအလံကိုမျမင္ရပဲ ေနလံုးကို ထြက္လာခြင့္မေပးပါနဲ႔။ ဒီအလံဟာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႔အေရာင္အဆင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူၿငိမ္း ဘာသာျပန္သည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.