ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, September 9, 2007

ဒီကာတြန္းေလးက အခုထက္တိုင္ မွန္ေနေသးတယ္။

ဒီ
ကာတြန္းေလးက အခုအထိမွန္ေနေသးတယ္။
No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.