ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, September 8, 2007

ျမန္မာျပည္သည္ ခြ်င္းခ်က္ထဲတြင္ မပါ၀င္ပါ။

သည္
ရက္ပုိင္းအတြင္း က်ေနာ္တို႔ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ႏွင့္ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္အခ်ဳိ႔က ဤသို႔ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးလာသည့္ အခ်က္မ်ားကလည္း စဥ္းစားဖို႔ လိုသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ပါသလဲ။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးလာသည့္ အခ်က္မ်ားထဲက တခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကို ေတာင္အာဖရိက အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္းကို ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနျခင္းဟု က်ေနာ္ရိပ္စားမိပါသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေလာက္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းျခင္း မရိွဟု အခ်ဳိ႔ မိတ္ေဆြမ်ားက ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ပါသည္။ မယံုရင္ ကိုယ္တုိင္ ျပည္တြင္းျပန္၀င္ၿပီး လုပ္စမ္းၾကည့္ပါလားဟု ေျပာေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ သူတို႔ ေျပာဆိုတင္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေလးဂရုျပဳၿပီး နားေထာင္ရန္လည္း လိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္က လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲသည္ သူတပါးႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုခက္သည္၊ ပိုစြန္႔စားရသည္ဟုလည္း တခါတည္း မေျပာလို မဆံုးျဖတ္လိုပါ။ တူႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရိွသလို၊ မတူသည့္ သဘာ၀ရိွသည့္ အေနအထားမ်ားကို က်ေနာ္အေနျဖင့္ ခြဲျမင္ဖို႔လိုသည္ ဟုလည္း ယူဆပါသည္။

ဥပမာတခု တင္ျပပါရေစ။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရးအရ အသားေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ အေျခအေနကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကေတာ့ အသားအေရာင္ မတူသူမ်ား လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို လူျဖဴအုပ္စိုးသူ အစိုးရမွ ဥပေဒျဖင့္ တားဆီးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၊ တကၠဆီ အငွားယဥ္မ်ားႏွင့္ အသုဘကားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း လူမဲႏွင့္လူျဖဴအတြက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားသည္။ အတူယွဥ္တြဲ လုပ္ကုိင္အသံုးျပဳ၍ မရပါ။ လူမဲေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၌သာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရသည္။ လူျဖဴေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္မရိွ။ လူတုိင္းအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရိွသည္ ဆိုေသာစကားမွာ လူျဖဴမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံး ၀င္သလို ျဖစ္ေနသည္။ လူမဲတို႔ႏွင့္ ဘာမွ်မဆုိင္။ အစိုးရသည္ လူျဖဴေက်ာင္းသားမ်ားအား လူမဲေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ဆယ္ဆပို၍ ဂရုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္သည္။ လူမဲမ်ားႏွင့္ ကာလာဟုေခၚသည့္ အျခားလူျဖဴမဟုတ္သူမ်ားသည္ (လူမဲလူျဖဴကျပားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ား) သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွသလို စီးပြားေရးအရလည္း ကုမၸဏီမ်ား ေထာင္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူျဖဴမ်ား ႀကီးစိုးသည့္စနစ္ အားေကာင္းလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူျဖဴလူမဲကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား မရိွေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘာအခြင့္အေရးမွ် မရပါ။ မရသည့္အျပင္ သူတို႔ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဖိႏိွပ္ခံေနရသည္။ ျမန္မာမ်ားသည္ ပင္လွ်င္ ဖိႏိွပ္ခံေနရသည္။ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေနာက္လုိက္မ်ားသာ အခြင့္အေရးရသည့္ ကာလႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ သာမန္ျပည္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမထားႏုိင္။ မူလတန္းအၿပီး ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရသည့္ အေရအတြက္သည္ ၅၀% ရိွေနသည္။ သာမန္ ေက်ာင္းသားတို႔ တကၠသိုလ္သြားဖို႔ မလြယ္။ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ စီးပြားဖက္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားကား ႏုိင္ငံျခားအထိပင္ သြားေရာက္ ပညာႏုိင္သည္မွာ အားလံုးမ်က္ျမင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ကုမၸဏီအႀကီးစားမ်ား ေထာင္၍ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္မွာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ စစ္ဗိုလ္မ်ား၊ သူတို႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ယံုၾကည္ေသာ စီးပြားဖက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတဇလိုလူမ်ဳိး ေထာင္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးကို ဘယ္သူယွဥ္၍ လုပ္ႏုိင္ပါသလဲ။ ျမင္သာေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထပ္မံဆိုရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္မရပါ။ အာဏာရွင္မ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာင္ထဲတြင္ လုပ္ႏုိင္လွ်င္လုပ္ မလုပ္ႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရးတြင္ အနားေတာင္ သီမရပါ။ အနားသီလို႔ အဖမ္းခံရသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္မွာ အားလံုးအသိ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျပန္ေကာက္ရပါက ေတာင္အာဖရိတြင္ လူျဖဴမ်ားႀကီးစိုး အားေကာင္းခဲ့သလို ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း စစ္တပ္ႀကီးစိုး အားေကာင္းေနသည္မွာ သေဘာသဘာ၀ျခင္း တူသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါက လူျဖဴႀကီးစိုးမႈကို ကာကြယ္ရန္ မတရားဥပေဒ မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တဖက္သတ္ ျပဌာန္းထားခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္က်က် ျပဌာန္းမထားေသာ္လည္း စစ္တပ္စစ္ဗိုလ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ မဟုတ္သူမ်ားအဖို႔ ဘာအကာအကြယ္မွ မရသလို၊ ဘာအခြင့္အေရးမွလည္း မရပါ။ ထို႔ထက္ ပို၍ဆိုရပါက စစ္တပ္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်ားကန္ထားဖို႔ အတြက္ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။ စစ္တပ္ဖက္ကိုသာ တဖက္သတ္ အသာစီးရေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳဖို႔ရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။ လူျဖဴတို႔ ေျပာင္က်က်ေရးဆြဲထားသည့္ ဥေပဒမ်ားႏွင့္ သေဘာျခင္း တူလွသည္။

ရဲမ်ားသည္ လူမဲမည္သူ႔ကို မဆို ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသည္။ တရားရံုး မတင္ဘဲ အကန္႔အသတ္မရိွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္ ရိွသည္။ လူမဲ မည္သူမဆို အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဆိုရံုမွ်ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခံရသလို နယ္ႏွင္ျခင္းလည္း ခံရသည္။

လူျဖဴအစိုးရသည္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံကို သူတို႔ တသက္လံုးစိုးမိုးႏုိင္ရန္ အတြက္ ဖက္ေပါင္းစံုမွေန၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ခံတပ္ႀကီးသဖြယ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တဖက္တြက္ ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ လူျဖဴမ်ားစိုးမိုးႏုိင္ရန္အတြက္ ထုထည္ႀကီးမားေသာ လူမ်ားစုလူမဲမ်ား ခုိင္းေစရန္ လိုအပ္ေနသည္။ လူမဲမ်ားကား လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ထိုလူမဲမ်ား ထႂကြ လႈပ္ရွားလာ၍လူျဖဴအစိုးရကို ဆန္႔က်င္လာခဲ့ျခင္းသည္ ေနာင္တြင္လူျဖဴအစိုးရကို အာဏာထုိင္ခံုမွ ဆြဲခ်ႏုိင္သည္အထိ အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ အရိွန္ရလာေသာ၊ ၁၉၈၅ မွျပန္လည္ စတင္အားေကာင္းလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ လူမဲတို႔လႈပ္ရွားမႈသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မင္ဒဲလားကို ေထာင္မွ လႊတ္ေပးရသည့္အခ်ိန္အထိ ရပ္တန္႔မသြားခဲ့။ ငါးႏွစ္လံုးလံုး လူျဖဴအစိုးရကို ေဗ်ာင္းဆန္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း လူမဲတို႔ရင္းခဲ့ရေသာ အရင္းအႏွီးကလည္း ႀကီးမားလွသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း သာမန္ျပည္သူတို႔က လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ စစ္တပ္စစ္ဗိုလ္ ဆိုသည္မွာ လူနည္းစုသာ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစု ျပည္သူမ်ားက ဆန္႔က်င္ေသာ အစိုးရသည္ ေရရွည္တြင္ သက္ဆိုး မရွည္ပါ။ သို႔ေသာ္ လႈပ္ရွားမႈ၏ ေရခ်ိန္၊ အရိွန္၊ အဟုန္တို႔ ပို၍ပို၍ ျမန္ဆန္ အားေကာင္းလာေအာင္ေတာ့ မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ တပြဲႏွစ္ပြဲအၿပီး အရိွန္ေသ သြားျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာေစသည္။ ထိုသို႔ အရိွန္ေသမသြားေစရန္ လူထုအတြင္း ေနရာတုိင္း ေထာင့္တုိင္း၌ ႀကီးႀကီး၊ ငယ္ငယ္၊ လတ္လတ္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ လာေအာင္လည္း ဖန္တီးဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ထိုေပၚေပါက္လာေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ လူထု ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေဗ်ာင္းဆန္သြားေအာင္ လုပ္ပစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

မင္ဒဲလားသည္ ကြ်န္းေပၚရိွ ေထာင္ထဲတြင္း (၂၇) ႏွစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ ေအအဲန္စီအဖြဲ႔ႀကီးသည္လည္း လူျဖဴ အစိုးရ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခြင့္မရခဲ့။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ေအအဲန္စီအဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာ၍ လူမဲတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ဆက္လက္ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ ေအအဲန္စီအဖြဲ႔ႀကီး ပိတ္ပင္ထားခံရေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတပ္ဦး ဆိုသည့္ UDF တပ္ေပါင္းစုကို လူထုလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ လူျဖဴအစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေသာ UDF တပ္ဦးသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည့္ ႏွစ္မ်ားကို ေပါင္းလုိက္ပါက (၁၂) ႏွစ္ခန္႔ ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေအအဲန္စီကဲ့သို႔ အပိတ္ပင္ မခံရေသး။ တဖက္တြင္လည္း အခ်က္အျခာက်ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထင္ရွားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္သာ ရိွေနသည္။ ထို႔အျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ဦးေဆာင္မႈ ေပးမည့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ဳိး မေပၚေပါက္ေသး။ ဒီ/ခ်ဳပ္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆိုသည္ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာျပည္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈက သူမ်ားႏုိင္ငံထက္ ပိုခက္သည္ဟု ဆိုပါက အျခားတုိင္းျပည္မ်ားက လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားကို အထင္အျမင္ေသးရာ ေရာက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒို႔တုိင္းျပည္က ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈက ပိုခက္သည္ ဟူေသာ အစြဲသည္ မိမိခ်ီတက္ရာလမ္းကိုလည္း အတုိင္းအတာတခုအရ ပိတ္ဆို႔ေစပါသည္။ ဘယ္တုိင္းျပည္က လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမွ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္က ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈသည္လည္း သူမ်ားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပို၍ခက္သည္ဟု ေျပာမရပါ။ ျမန္မာျပည္သည္ ခြ်င္းခ်က္ထဲတြင္ မပါ၀င္ပါ။ သို႔ေသာ္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေတာ့လည္း ေအာင္ပြဲမရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်သည္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းျခင္းဆိုေသာ သဘာ၀ႏွင့္ ႏြယ္ပင္မ်ားကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းလို လိမ္ယွက္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၇ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.