ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, October 19, 2007

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထား၊ အေပ်ာ့ဆြဲေလာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေလာ


႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အမ်ားက ၾကည့္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ တင္ရန္ အေမရိကန္က ႀကိဳးစားေနေသာအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မည္သို႔ သေဘာထားမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဗီတိုအာဏာရွိေသာေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔တားဆီးႏိုင္သည္။ ၾကားေနႏိုင္သည္။ ဘာမွမေျပာဘဲလည္း ေနႏိုင္ သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မူဝါဒေျပာင္းေလမလားဟု ေစာင့္ၾကည့္သူလည္း ရွိသည္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔၏ ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထားသလဲဆိုသည္ကိုကား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သေဘာထားပံုကို ၾကည့္၍ ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ ထင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အာဆီယံေဒသဝင္ ႏိုင္ငံတခု မဟုတ္ပါလား။


ငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သိသိသာသာ စီးပြားတက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီက ၈ ရာႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ စီးပြားတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် တ႐ုတ္၏ ၾသဇာကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားေရာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကပါ လန္႔လာသည္။ တ႐ုတ္က မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေအာင္ ရည္မွန္း လာသည္ႏွင့္ အတူ ဗုိလ္က်စြက္ဖက္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ မဟုတ္ေသာ္မွ စီးပြားေရး အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္ေတာ့မည္ေလာ ဟု သို႔ေလာသို႔ေလာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ရွိလာၾကသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုသာ တြင္တြင္ေျပာေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ ကိုသာ အေလးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

လက္ငင္းေတြ႔ေနရေသာ အေနအထားမ်ားအရလည္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လိုဟန္ မရွိ။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ဳိး ျပန္မေရာက္လိုဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္လာမႈကို ေက်နပ္ လိုလားသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မနာလို မ႐ႈစိမ့္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးကိုသာ အေလးထားေၾကာင္း၊ ရန္လိုက်ဴးေက်ာ္မႈကို မလိုလား ေၾကာင္း တြင္တြင္ ေျပာေနသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားသြားႏိုင္ေသာ ေရတပ္ႀကီးမ်ား (Blue Navy) ကိုပင္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဒဏ္ကို ခံရဖူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ထိုအဆိုကို သံသယ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က တိဘက္ကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင္ ့နယ္နိမိတ္စစ္ပြဲ ျဖစ္ဖူးသည္။ ဗီယက္နမ္ကို ပညာေပးစစ္ဆိုၿပီး တိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း စစ္အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕၍ စစ္တပ္ေခတ္မီေရးကို ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္နဂါးႀကီးႏိုးထလာမည္ကိုေတာ့ စိုးရိမ္ၾကသည္ အမွန္ပင္။

ေစ်းကြက္ႀကီး အာဆီယံ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ အာဆီယံကို အလားအလာေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အနီးစပ္ဆံုး စီးပြားေရးကုန္သြယ္ဘက္ေဒသျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနၾကၿပီး သမိုင္း ေၾကာင္းအရလည္း (အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ကိုလိုနီမျပဳမီ) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ တ႐ုတ္အႏြယ္မ်ား သန္း ၃၀ မွ ၄၀ အထိ ေနထိုင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စီးပြားေရးအရလည္း ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အကယ္၍ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၂၀ တြင္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပကို ေက်ာ္တက္သြားပါက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ပိုအေရးပါလာပါမည္။ ဤေဒသအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အာဆီယံအေပၚထားရွိမည့္ မူဝါဒသည္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ရေပလိမ့္မည္။ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္၍ ေရွ႕ေျပးလုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေပၚထားရွိမည့္ မူဝါဒသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳမည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

(၁) အင္အား ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းထက္ အေပ်ာ့ထည္အာဏာကို အသံုးျပဳျခင္း။
(၂) အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း ႂကြယ္ဝတိုးတက္လာေရး။
(၃) ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးဗ်ဴဟာ အျဖစ္ ထားရွိျခင္း။
(၄) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လိုအပ္ေနေသာ ေလာင္စာစြမ္းအင္အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း။
(၅) ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။

အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒတြက္ဆခ်က္မ်ားအတြက္ ခိုင္လံုေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ ရွင္းျပလိုပါသည္။

စီးပြားေရး အေျခခံအခ်က္မ်ား

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ၾကည့္လွ်င္ အာဆီယံ၏ ေစ်းကြက္ႀကီးသည္ အလြန္အလားအလာေကာင္းသည္။ ယင္းေစ်းကြက္ႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ မ်ားစြာ တိုးျမင့္လာသည္။ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈသည္ ၁၄၂ ရာႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔မႈကေတာ့ ၆ ရာႏႈန္းသာ တိုးတက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ လတ္တေလာကာလတြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုးကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ကို ေက်ာသြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၁ အထိ စာရင္းမ်ားအရ အာဆီယံတရုတ္ ကုန္သြယ္မႈသည္ တႏွစ္လွ်င္ ၇၅ ရာႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္ေနသည္။

အေမရိကန္၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးလြန္းသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္အျပင္ လာအုိ ကမ္ေဗာဒီးယား ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္ ကုန္သြယ္မႈ မဆိုစေလာက္သာ ရွိသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို စီးပြားေရးတိုးတက္ေနၾကၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ကိုယ့္ဖာသာ ဖူလံုေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ လူသံုးကုန္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုသာ မွီခုိေနရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း စီးပြားေရးကန္သြယ္မႈဇုန္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနခဲ့သည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ အာရွေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ “ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္” ကို ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသအတြက္ “အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ (Framework agreement for a free trade area)” ကို ၂၀၀၃ တြင္ ခ်ဳပ္ႏို္င္ခဲ့သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္၏ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူလအာဆီယံ ၆ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဧရိယာ သေဘာတူညီခ်က္ကို စတင္က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤစာခ်ဳပ္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈကို အထူးအေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ တင္သြင္း ရေသာ ေရနံအေပၚ ပိုၿပီး မီွခိုအားထားလာရပါမည္။ ထိုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုအေရးပါလာပါမည္။ ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ားက အာဆီယံေဒသရွိ ပင္လယ္ျပင္မ်ားကို ျဖတ္ရပါမည္။ အာဆီယံေဒသထြက္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ပို၍ အားထားလာပါမည္။ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ စီမံခ်က္မ်ား သံလြင္ျမစ္စီမံခ်က္မ်ားမွလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ရရွိႏိုင္ပါမည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ကုန္သြယ္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ပင္ ရွိေနသည္သာမက ဆက္လက္တိုးတက္ေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္က ဤအေနအထားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ အထိ အခိုက္ခံမည္မဟုတ္။ သူ႔အေနႏွင့္ အာဆီယံေဒသကို ၂၀၁၀ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈဇုန္ျဖစ္လာေအာင္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းရန္သာ ရွိပါသည္။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

ပထဝီအေနအထားအရ အာဆီယံေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံ ေက်ာ္ ရွိေန႐ံုမက မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရနံတင္ပို႔မႈ ႏွင့္ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းအသံုးျပဳေနမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလက ဤေဒသအေပၚထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ဤေဒသ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လမ္းကို ဆိုဗီယက္တို႔ မစိုးမိုးေရး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ဤပင္လယ္ေရလမ္း မ်ားကို စိုးမိုးထားႏိုင္ရန္၊ စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အိႏိၵယသမုဒၵရာကို ထြက္ေပါက္ေပး ႏိုင္ေသာ ေဒသျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္အတြက္ အလြန္အေရးပါေနသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ အေနႏွင့္ အာဆီယံေဒသအေပၚတြင္ ထားေသာ မူဝါဒသည္ က်ဴးေက်ာ္ရန္လိုေသာ သေဘာထား မေပၚလြင္ရန္ အထူး ထိန္းသိမ္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤသို႔ ယူဆရသည္မွာ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ခု ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမွာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားဘက္ကေတာ့ တ႐ုတ္ကိုမဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခု ျဖစ္လာမည္ဆိုကာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ျမင္သည္။ အတိတ္ကာလက သူတို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ တိုုက္႐ုိက္ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ တိုက္႐ုိက္ပဋိပကၡမ်ား ရွိခဲ့ဖူးရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ အာဆီယံေဒသအတြင္း အေမရိကန္၏ စစ္ေရးၾသဇာ က်ဆင္းသြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ စင္ကာပူ တို႔မွာ တ႐ုတ္အင္အား ႀကီးထြားလာမႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္၏ လံုၿခံဳေရး ထီးမိုးေအာက္တြင္ပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခ်င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္က ရန္လိုက်ဴးေက်ာ္ခ်င္သည့္ သေဘာထားကို ျပလာလွ်င္ ထိုႏို္င္ငံမ်ားကို အေမရိကန္ဘက္သို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္မည္။ ထိုေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႔ရန္ လိုသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္ကို ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရပါလိမ့္မည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရတပ္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ေရတပ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ေဒသအတြင္း ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အင္အားမရွိေသးပါ။ တ႐ုတ္က ရန္လိုက်ဴးေက်ာ္လွ်င္ မေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ မ်ားသာ ျဖစ္လာမည္။ အေမရိကန္ၾသဇာကို ဖယ္ၾကဥ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ပါလိမ့္မည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဗုိလ္ေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနကို အုပ္စု ၃ စု ခြဲၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ပထမ အစုမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အစုျဖစ္၍ ထိုင္း စင္ကာပူ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔ ပါဝင္သည္။ ဒုတိယ အစုမွာ ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ေနေသာ အစုျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မေလးရွားတို႔ ပါဝင္သည္။ တတိယအစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို လိုလားေသာ အစုျဖစ္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဒဏ္ခတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပထမအစု ႏွင့္ ဒုတိယအစုအတြက္ ရန္လိုေသာ သေဘာထားကို မေဖာ္ျပမိရန္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရန္ အေရး ႀကီးသည္။ အာဆီယံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ( Joint Declaration on Strategic Partnership ) မွာ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏ ဤမူဝါဒေၾကာင့္ ေပၚလာေသာ ရလဒ္ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မိမိေဆာင္ရြက္လိုေသာ အေျခအေနကို မိမိဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အေနအထား (Ultimate Freedom of Action) ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စပတ္တေလကြ်န္းမ်ားကိစၥႏွင့္ ပါရာဆဲလ္ကြ်န္းမ်ားကိစၥအတြက္ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူမ်ား ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းကိုင္တြယ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ တတိယအစုမွာ လံုၿခံဳေရးကိစၥအတြက္ အထူးတက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ကူညီဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ က်ဴးေက်ာ္လႊမ္းမိုးသူ အေနအထားမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ေနလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက က်ဴးေက်ာ္လႊမ္းမုိးသည္ဟု ယူဆလာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလူထု၏ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကို ထႂကြလာေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ေဒသတြင္းအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ အိႏိၵယဘက္သို႔ တြန္းပို႔သည့္ႏွယ္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံက ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အလုပ္တို႔ကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္စြန္းကို ျဖတ္၍ ကရာ့ေရလက္ၾကား ကို တူးေျမာင္းေဖာက္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို တြန္းအားေပးလာႏိုင္သည္။ ထိုတူးေျမာင္း ျဖစ္လာပါက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာအၾကား သေဘၤာမ်ား ကူးသန္းသြားလာမႈကို ေျဖာင့္ျဖဴး လာေစပါမည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း မွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ လမ္းမႀကီးမ်ား ေဖာက္ လုပ္လာ ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဆက္စပ္ထားေသာ လီဒိုလမ္းမေဖာက္လုပ္ေရးကိုလည္း တြန္းအားေပးလာႏိုင္သည္။ သို႔မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ႏွင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္တို႔သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္စပ္လာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာသေဘာထားကိုသာ ဆက္လက္ ထားရွိမည္ဟု ေယဘုယ် ယူဆႏိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္မ်ား ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ေပါက္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း ခ်ဲ႕ထြင္ေရး၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေပါက္ႏိုင္သည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး၊ အေနာက္ဘက္ တံခါးေပါက္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား စသည္ျဖင့္ ရွိေနပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သူတပါးႏိုင္ငံေရး ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးဟူေသာ ဘန္ေဒါင္းမူ အေျခ ခံျဖင့္ ဒိုင္းကာထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လြဲမွား က်င့္သံုးေနေသာ မူဝါဒမ်ားကို မသိသည္ မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ ယမ္းအုိးပမာ အေနအထားႏွင့္ စီးပြားေရးအလုပ္မျဖစ္ေသာ အေနအထား တို႔ကို မသိ၍ မဟုတ္။ စိုးရိမ္ေနရသည္ကား အမွန္။ အထူးသျဖင့္ ဤသို႔ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ ေျခထိုးစြက္ဖက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္အျပင္ တ႐ုတ္၏ လံုၿခံဳေရး ထီးမိုး ေအာက္၌ ဆက္ထားေနလိုေသးသည္ဟု ယူဆရသည္။

ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕မည္ မေရြ႕မည္ကို ခန္႔မွန္းရ ခက္သည္။ ေရြ႕မည္- သို႔ေသာ္ ေပ်ာ့ဆြဲျဖစ္ဖို႔သာ မ်ားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ။

ေအာင္သူၿငိမ္း

ဧရာ၀တီအြန္လိုင္း ျမန္မာစာမ်က္ႏွာ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

ေဂ်ာ့ေမဆင္တကၠသိုလ္တြင္ ပီ-အိပ္ခ်္-ဒီ (Ph. D) တက္ေနေသာ ကိုမင္းေဇာ္ဦး၏ စာတမ္းတေစာင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.