ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, October 28, 2007

အနာဂါတ္သည္ ကေလးတို႔ လက္ထဲတြင္ရိွသည္


ကာင္းမြန္သည့္ အယူအဆ အေတြးအေခၚ၊ မေကာင္းသည့္ အယူအဆ အေတြးအေခၚ ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ ႏုငယ္ ေသးသည့္ ကေလးတို႔အသိညဏ္ မွတ္ညဏ္မ်ားထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းရန္လြယ္ကူသည္။ တုိင္းျပည္တခုတြင္ မေကာင္းသည့္ အယူအဆ၊ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္ေနေသာ အေတြး အေခၚမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္ ကေလးအေရအတြက္ မ်ားသထက္ မ်ားလာျခင္းသည္ ထိုတုိင္းျပည္၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အလြန္မွ အႏၱရာယ္ႀကီးလွသည္။

ထုိကေလးမ်ား၏ ေခါင္းထဲသို႔ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္ေစသည့္ အယူအဆမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာ ယူလာျခင္းသည္ တုိင္းျပည္တခုအတြင္း က်င့္သံုး ေနေသာ စနစ္မ်ား၊ ထိုစနစ္မ်ားကို ရွင္သန္ခြင့္ ေပးေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္ေနသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ကေလးတို႔အား ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္မ်ားေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းေစျခင္းသည္သာ ထိုတုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ တည္ၿငိမ္ျခင္းကို တုိက္ရိုက္အက်ဳိးျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မွားယြင္းေနေသာ ပံုစံပ်က္ေနေသာ စနစ္မ်ားေအာက္တြင္ တည္ရိွလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ ၾကာေနၿပီဟု ဆိုႏုိင္သည္။ တရားမ်တျခင္း ဆိုသည္မွာ ေရတြင္ အရုပ္ေရးသည့္ ပမာ။ မိမိေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားသည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ား တစတစ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ထိုးေဖါက္လာေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပံုစံပ်က္ယြင္းေနေသာ စီးပြားေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ထိုအယူအဆသည္ ထမင္းစား ေရေသာက္ သဖြယ္တည္ ရိွလာသည္။ ထို႔အတြက္ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဂြင္ရိုက္ဖို႔၊ ရိုက္စားလုပ္ဖို႔ လက္ရဲဇက္ရဲ ျဖစ္စျပဳေနသည္ ဟုလည္း ဆိုပါရေစ။

ရုိက္စားလုပ္သည္၊ ဂြင္ရိုက္သည္ဟုဆိုေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ား၏ ပကတိ ႏုိင္ငံေရး စနစ္သည္ တနည္း ဆိုရပါက အာဏာရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အာဏာရွင္ တပုိင္းတစမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈမရိွသလုိ စီးပြားေရးသည္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရိွ။ သို႔ေသာ္ အာဏာ ရွင္မ်ား၊ သူတို႔ႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ စီးပြားေရးသမား မ်ားကေတာ့ ႀကီးပြားေနၾကသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ထိုသူမ်ားသည္ သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ "informal economy" ဟု ေခၚတြင္ေသာ ပံုစံပ်က္ေနသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ရလဒ္ကေတာ့ ထိုႏုိင္ငံမ်ဳိးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ၫႊန္းဆိုေလ့ရိွသည့္ ႏုိင္ငံတခု၏ အေရးပါေသာ လူလတ္တန္းစား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းပင္။ လူဆင္းရဲလူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု လူခ်မ္းသာ ဟူေသာ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္သာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။

ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးစနစ္ ပံုစံပ်က္ေနရျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ကို တိုးတက္လာေစၿပီး ၿပိဳက်မသြားေစရန္ အကာကြယ္ေပးရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေန႔တမ်ဳိး ညတဖံု အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းေနျခင္း၊ ဖိတ္ျခင္းဖိတ္ ကိုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးျခင္း၊ လူနည္းစု ကိုယ့္လူကိုအသာစီးေပး အကာကြယ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈႏႈန္း လိုတာထက္ပို၍ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးပညာ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား မရိွျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားတို႔တြင္ ရိွရမည့္ ရိွသင့္သည့္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ေလာက္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ပင္လွ်င္ ကင္းမဲ့ေနျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ (အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ ႏုိင္ငံသားတို႔ေလာက္ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ဳိး အျပည့္အ၀ ရရိွေနမည္ဟု မဆိုလုိေသးပါ။ အနည္းအက်ဥ္းဟုသာ ဤေနရာတြင္ ဆိုထားပါသည္။ စကားခ်ပ္)

အာဖရိကရိွ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၊ ေတာင္အေမရိကရိွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွမွ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႔သည္ ယေန႔အထိ ပံုစံပ်က္ေနေသာ စီးပြား ေရးစနစ္ေအာက္မွာ ရိွေနေသးသည္။ ထိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ရိုက္စားဓေလ့သည္ သိသိသာသာႀကီး အျမစ္တြယ္ေနသည္။

ထိုထိုေသာ အက်ဳိးဆက္ အၾကာင္းဆက္မ်ားေၾကာင့္ လူဆင္းရဲမ်ားသည္ ဆင္းရဲသည္ထက္ ပိုဆင္းရဲလာသလို အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ကိုသင္ၾကားဖို႔လည္း အခြင့္အေရး မရေတာ့။ လူနည္းစု လူခ်မ္းသာမ်ားကေတာ့ ေရမ်ားရာ မိုးရြာ ဆိုသလို ပိုလို႔ခ်မ္းသာ လာၾကသည္။ ပို၍ပညာမ်ား တတ္လာၾကသည္။

တဖန္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းဆက္မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ လူတန္းစားမ်ားအၾကား က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံရင္ဆုိင္လာရသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္ ေရာဂါဘယ ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ အမ်ားအျပား ေသဆံုးေနရသည္။ တီဘီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္၊ ငွက္ဖ်ား၊ အသဲေရာင္ အသား၀ါ အပါအ၀င္ အျခားေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရေသာ အသက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အေရအတြက္ သည္ တရက္လွ်င္ (၂၀,၀၀၀) ေက်ာ္ရိွေနသည္။ တႏွစ္လ်င္ (၇,၃၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ေသာ ကေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးေနရသည္။ ထိုေသဆံုးသည့္ အထဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ကေလးမ်ားလည္း ပါသည္။ ငါးႏွစ္အထက္မွစ၍ ဆယ္ႏွစ္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္အတြင္း ထိုသို႔ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ စာရင္းသည္ ဤအထဲတြင္ မပါေသး။

အဆိုပါ ေရာဂါဘယမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရေသာ ကေလးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးသား ႏုိင္ငံမ်ားမွမဟုတ္။ ျမန္မာျပည္ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနဆဲ ျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တခု၏ အနာဂတ္ကိုဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ရမည့္ ကေလးမ်ားသည္ ဆိုး၀ါးေသာႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ သူ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္သည့္ အင္ေဖာ္မယ္ အီကိုႏုိမီ "informal economy" ၏ ျပဌာန္းမႈေအာက္တြင္ အျမတ္ထုတ္ ခံရျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ဖ်ားနာ ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ စြာ ပညာမသင္ ၾကားႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘ၀မ်ားကို အဆံုးသတ္ေနရ သည္။ ထို႔အျပင္ တရားမွ်တျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူရည္တူရိွျခင္း တို႔ကို ေလးစားလုိက္နာဖို႔လည္း အေျခအေနမ်ားက ဖန္တီးမေပးႏုိင္။ တဖက္တြင္လည္း တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျဖည့္ဆည္းလာရမည့္ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ကင္းလြတ္၍ အရြယ္ေရာက္လာေသာ ကေလးအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ သက္ရွင္သန္မႈအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေစာင့္စည္း လုိက္နာရသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို နားမလည္ႏုိင္ေတာ့။ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက တမိတည္းေပါက္သည့္ ညီအကို ေမာင္ႏွမခ်င္းကိုပင္ မညႇာႏုိင္ေတာ့။ စီးပြားေရးက ပံုစံပ်က္ေနသည့္အတြက္ ကိုယ္ရကိုယူ စနစ္ ျဖစ္ေနသည္ကိုး။ အခ်ိန္တိုတို အတြင္း ႀကီးပြားလိုပါက ဂြင္ရုိက္ျခင္း၊ ရိုက္စားလုပ္ျခင္းတို႔ကို မလြဲမေသြ ေဖာ္ျမဴလာအျဖစ္ က်င့္သံုးရန္ကလည္း ရိွေနေသးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႀကီးျပင္းလာရေသာ ကေလးတို႔သည္ တုိင္းျပည္တခုအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္၍ လွပေသာအနာဂတ္ကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ ေတာ့မည္နည္း။ ခ်မ္းသာေသာလူနည္းစုတို႔၏ ကေလးမ်ားမွာ ပို၍ပညာတတ္ၿပီး ပို၍ခ်မ္း သာလာမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္လည္း သူတို႔ငယ္စဥ္ကတည္းက ျမင္ၾကားေနရ ေသာ ဂြင္ရုိက္ႏုိင္မွ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ သည္ဆိုေသာ အေတြးအျမင္ကိုသာ နားလည္ႏုိင္ေတာ့မည္။ ထို႔အျပင္ ထိုကေလးတို႔သည္ လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ လူအမ်ားစုႀကီး မီွတင္းေနထုိင္ေနသည့္ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ပါ့မည္နည္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သည္လိုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္မွာ မ်ဳိးဆက္ (၂) ဆက္ေက်ာ္စျပဳခဲ့ ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ သည္အေျခအေနႀကီးကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ အျမန္လိုအပ္ေနသည္။ မွားယြင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ တည့္ေပးဖို႔က လက္ဦးဆံုး အေရးႀကီးသည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး မၾကာမီွရက္ပုိင္းအတြင္းက ေတြ႔ဆံုသည္ဟု ၾကားရသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးေရးကို စစ္အစိုးရဖက္မွ ရိုးရိုးသားသား ဆက္လုပ္ပါဟု တုိက္တြန္းလိုသည္။ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ဳိးရိွမည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုတုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္မည့္ ကေလးတို႔ အတြက္လည္း အက်ဳိးရိွသည္။ အနာဂတ္ကို ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္မည့္ ကေလးတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းႏုိင္ပါေစ။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၆ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.