ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, October 31, 2007

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားျခင္းသာ ပို၍ အက်ဳိးအရိွဆံုး

ၿပီး
ခဲ့သည့္အပတ္က အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆင္းရဲသား လယ္္သမားမ်ား အစိုးရကို ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အိႏိၵယ၏ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္တို႔ အၾကားတည္ရိွေနသည့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကို တင္ျပလိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ တည္ရိွ က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ကို ထိုဆႏၵျပပြဲမွ တဆင့္တုိက္ရိုက္ ထင္ဟပ္ေနသည္ ကိုလည္း ျမင္ႏုိင္သည္။

အစိုးရ ရံုးစုိက္ရာျဖစ္ေသာ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဆင္းရဲသားလယ္သမား (၂၀, ၀၀၀) ေက်ာ္ ခ်ီတက္လာခဲ့ သည္။ ထိုလယ္သမားတခ်ဳိ႕သည္ ဇတ္နိမ့္မ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ Tribe ဟုေခၚေသာ လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္၀င္ အုပ္စု ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဇာတ္နိမ့္ထက္ပင္ ထပ္၍နိမ့္က်ေသာ လူအုပ္စု လယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလယ္သမားတို႔သည္ နယူးေဒလီအထိ ေရာက္ေအာင္ ကီလိုမီတာ (၆၀၀) ေက်ာ္ ခရီးကို လမ္းေလ်ာက္ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသူမ်ား လည္းျဖစ္သည္။

ထိုလယ္သမားတို႔သည္ ရိုးရာအစဥ္အလာအားျဖင့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ လာခဲ့ေသာ လူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလယ္သမား အမ်ားစုသည္ ကုိယ္ပုိင္လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမရိွ။ ေျမယာမဲ့ လယ္သမားမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္ လယ္ယာေျမ ပုိင္ဆိုင္သူမ်ားမွာလည္း အနည္းစုျဖစ္သလို ပုိင္္ဆုိင္ထားသည့္ လယ္ယာ ေျမပမာဏမွာလည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ားစားစားမရိွ။ အေသးစား လယ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ဘာေၾကာင့္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္လာၾကသနည္း။ အစိုးရကို ဘာေတြေတာင္းဆိုခ်င္၍ ျဖစ္သနည္း။ သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈေတာ့ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပင္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယတြင္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ေ၀ခ်မ္းေရး ေပၚလစီရိွေသာ္လည္း ထိုေပၚလစီ၏အက်ုဳိးကို မခံစားရေသာ လယ္သမားမ်ား အမ်ားအျပား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဆင္းရဲသား ေျမမဲ့လယ္သမား အမ်ားအျပား ဆက္၍တည္ရိွေနသည္။ သူတို႔ေတာင္းဆို သည္ကေတာ့ ေျမမဲ့ယာမဲ့ လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမျပန္လည္ ေ၀ျခမ္း ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမကေလးအနည္းအက်ဥ္းသာ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လယ္သမားမ်ားကလည္း သူတို႔ပုိင္ဆုိင္ သည့္ ေျမယာတို႔ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ ေနရေသာေၾကာင့္ အစိုးမွ အကာအကြယ္ ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုဆင္းရဲသား လယ္သမားမ်ား၏ ေဒသတြင္ အထူးစက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရမွ စီစဥ္ေနသည္။ ဤအစီအစဥ္ အတိုင္းသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚပါက ဆင္းရဲေသာ ေျမမဲ့လယ္သမားမ်ားသာမက အေသးစား ေျမယာပိုင္ဆုိင္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း သူတို႔ေျမမ်ား ဆံုးရံႈးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္အၿပိဳင္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေနာင္လာမည့္ အႏွစ္ (၂၀) တြင္ ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အာရွတုိက္အတြင္း မွာသာမက ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း၍ စီးပြားေရး တုိးတက္လာမည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔က သုံးသပ္တြက္ခ်က္ထားသည္။ ထို႔အတြက္ အိႏိၵယ အစိုးရသည္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ သည္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပို၍ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တဖက္တြင္ အိႏိၵယ၏ လူဦးေရ ၇၄ %သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္၍ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ သန္းေပါင္း (၁,၁၀၀) တြင္ လူဦးေရ သန္း (၄၀၀) သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္အ တန္းထက္ ပိုမိုဆင္းရဲမဲြေတၾကသည္။ လူတဦး၏ ပ်မ္းမွ် ေန႔စဥ္၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ (၂) ေဒၚလာေတာင္ မျပည့္တတ္။

ဆႏၵျပသူ လယ္သမားမ်ားက သူတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔နစ္နာခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုသည္ကို အစိုးရက မလုိက္ေလွ်ာမ ခ်င္း နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္မဟုတ္။ သူတို႔ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မျပည့္စံုဘဲ ျပန္ပါကလည္း မေသခ်ာမေရရာမႈ မ်ားအၾကားတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ရမည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔ နစ္နာေနရသည္မ်ား မရပါက နယူးေဒလီၿမိဳ႔တြင္ သည္အတုိင္း ျဖစ္သလို ဆက္လက္ေနထုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ထားၾကသည္။

ထို႔အတြက္ ပါလီမန္အတြင္းရိွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထိုအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခါင္းျခင္းရုိက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါ ဆင္းရဲသား ေျမယာမဲ့ လယ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ ေျမယာ ေ၀ခ်မ္းေရးႏွင့္ လက္ရိွပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ အကာကြယ္ေပးရန္ လယ္သမားထုႀကီးကို လူသိရွင္ၾကား ကတိေပး လုိက္ရသည္။ ေျမမဲ့လယ္သမားတို႔ႏွင့္ အေသးစားေျမယာပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္သမားမ်ား သူတို႔ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားအတြက္ ေအာင္ပြဲရရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဒီမိုကေရစီရိွသည့္ ႏုိင္ငံေပကိုး။

ဒီမိုကေရစီ ျပဌာန္းက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားတို႔သည္ သူတို႔နစ္နာေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရမ်ားထံသို႔ ေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူတို႔ကို လစ္လ်ဴရႈ႔၍ မရ။ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူ တို႔ ေထာက္ခံမႈရိွမွသာ အစိုးရဖြဲ႔၍ ရေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံ ေရးစနစ္ကို မက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါက ထိုသို႔လယ္သမားတို႔ ေတာင္းဆိုသည္ကို လစ္လ်ဴရႈထားမည္မွာ အ ေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အရင္းအႏွီးႀကီး သူမ်ားလုပ္လုိသည့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာ ပိုမိုေစာင္းေပးရန္ သာရိွမည္။ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုမိုတုိးတက္လာေသာ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းမ်ား သည္သာလွ်င္ လူဆင္းရဲတို႔ထက္ ပို၍အေရးႀကီး သည္ဟု တြက္ခ်က္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတခု၏ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇယားမ်ားတြင္ တုိးတက္လာေနတုိင္း ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ပို၍ေခ်ာင္လည္လာသည္ဟု ေျပာ၍မရ။ အိႏိၵယရိွ ေျမမဲ့ဆင္းရင္းသား လယ္သမားမ်ားက သက္ေသျပ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုႀကီးက ဆင္းရဲမြဲေတေနသည္။ လူဦးေရ၏ အမ်ားစုသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တုိက္ ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္သက္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို လယ္သမားမ်ားကို သူတို႔ဟာသူတို႔ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ဟု ျပစ္ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ ရိွေနသည္ ဆိုတာကလည္း လူတုိင္းသိေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ တေသြးတသံ တမိန္႔ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၄၅) ရိွခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

တိုတိုေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔ မထုိက္တန္သေလာ။ ျမန္မာျပည္သား အားလံုးတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ အက်ဳိးေက်ုးဇူးတို႔ကို မခံစားထုိက္ေတာ့ ၿပီေလာ။ စစ္ထဲ၀င္မွ တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ ရိွသည္ဟုဆိုလ်င္၊ စစ္တပ္ကလုပ္ေသာ အလုပ္ကမွသာ တုိင္းျပည္တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည္ဟု ဆိုလ်င္ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား အားလံုးကို ပစ္ထားခဲ့၍ လယ္သမားမ်ား အကုန္လံုး စစ္ထဲ၀င္ဖို႔သာ ရိွေတာ့သည္။

လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ ေျပာရမည္ ဆိုပါက ျမန္မာျပည္ျပန္လည္၍ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေစရန္ အတြက္ စစ္တပ္သည္ ဘာေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မေဆြးေႏြး မညိႇႏုိင္းဘဲ ေနဖို႔ရိွသနည္း။ အားလံုးတုိးတက္ ထြန္းကားလာျခင္းသည္ ပို၍မေကာင္းသေလာ။

စစ္မွန္ေသာ၊ ရိုးသားေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္လာေစရန္ စစ္တပ္က ေရွ႕မွပို၍လမ္းကို ဖြင့္ေပးသင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရိွေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ ပိုမို ထြန္းကားလာေစရန္ ဤေနရာမွ တုိက္တြန္းလုိက္ရသည္။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၃၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.