ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, November 15, 2007

ရြက္မြန္မွ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

စာ
ဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား။

ရြက္မြန္ကို ယခင္က စာေရးသူအနည္းငယ္ႏွင့္ က်ဲေနခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယခုအေျခအေန ေရာက္ရွိလာ သည္အထိ အားေပးခဲ့ၾကသည့္ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူ ဘေလာ့ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အသစ္ တင္ထားသည္ကို မေတြ႔ရ၍ လွည့္ျပန္သြားခဲ့ရေသာ စာဖတ္သူမ်ားကိုလည္း ေတာင္းပန္စကားဆိုလိုပါသည္။

ရြက္မြန္သည္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။
ရြက္မြန္သည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပပိုင္ခြင့္ကို အေလးအနက္ထားပါသည္။
ရြက္မြန္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
ရြက္မြန္ဘေလာ့ကို ကိုင္တြယ္စီမံေနၾကသူမ်ားမွာ အျခားအလုပ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ အေျပးအလႊား အခ်ိန္ယူ၍ မိမိတင္ျပေဆြးေႏြးလိုေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
ရြက္မြန္သည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္ေရးမ်ဳိးကို တင္ဆက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။
ရြက္မြန္သည္ စာဖတ္သူတို႔ ဗဟုသုတ၊ ပညာရရွိေစေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။
ရြက္မြန္သည္ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးမ်ားေနာက္လိုက္၍ တင္ေနျခင္းထက္၊ သတင္းေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားကို ေလ့လာသိရွိလိုၾကသူ ပံုမွန္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ပါသည္။
ရြက္မြန္သည္ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ နည္းနာ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

ယခုအခါ-
ရြက္မြန္ ဘေလာ့အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တင္ျပလိုၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ယခု အေျခအေနမ်ား၊ မည္သို႔ ေရွ႕ဆက္၍ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးလႈပ္ရွား မႈကို ခ်ီတက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း စသျဖင့္ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အျမင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။
စာေရးသူ၊ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕လိုပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္ျပေသာအျမင္မ်ားသည္ “ရြက္မြန္အယ္ဒီတာအဖဲြ႔” ၏ အျမင္ဟု မမွတ္ယူေစလိုဘဲ၊ စာေရးသူတို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပအသိေပးလိုပါသည္။ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကိုလည္း သည္းခံနားလည္ မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ရြက္မြန္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.