ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, December 11, 2007

က်က်မ္းအဆက္
တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပတာက တက္က်မ္း၊ အဲဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္က က်က်မ္း။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.