ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, January 24, 2008

အစိမ္းကိုလြန္ေသာ္

ျမ
က္ခင္းျပင္စိမ္းကား မ်က္ေစ့တဆံုး က်ယ္ေျပာလွသည္။ ထိုေဒသသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ သစ္ႀကီး၀ါးႀကီး ေပါက္ေရာက္ ေသာ ေနရာမဟုတ္။ သို႔ေသာ္ျမက္ခင္းစိမ္းတို႔၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား၊ ျမင္းမ်ား၊ ကုလားအုပ္မ်ား အတြက္ ကေတာ့ ထိပ္တန္းစား က်က္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း လြင္ျပင္ကို အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ Grassland ဟုလည္း သမုတ္ ၾကသည္။

ဤအရပ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရိွ၍ အင္းနားမြန္ဂိုလီးယား Inner Mongolia ဟုလည္း အမည္တြင္ သည္။ ပင္မဂိုဘီ သဲကႏၱရႀကီး၏ ေတာင္ဖက္တြင္ ကပ္လ်က္တည္ရိွသည္။ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ထိုေဒသရိွ လူမ်ားသည္ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္အတြင္း အုပ္စုလုိက္လွည့္လည္ သြားလာေနထုိင္ရင္း တိရိစၧာန္ေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျမက္ခင္းလြင္ျပင္သည္ အေရွ႔အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ဘယ္ကိုၾကည့္ၾကည့္ စိမ္းလန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤရႈ႔ခင္းကား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ျမင္ကြင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုေဒသကို ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစရန္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔မွ စတင္ခဲ့သည္။ အဲသည့္အခ်ိန္က တရုတ္အစိုးရသည္ လယ္သမားမ်ားအား ေျမာက္ပုိင္း တရုတ္ျပည္ ျမက္ခင္း လြင္ျပင္ မ်ားတြင္ လယ္ယာေျမအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အထူးအားေပးခဲ့သည္။ ေနၾကာ၊ အာလူး၊ ဂ်ဳံစသည္တို႔ အထူးျပဳ စုိက္ပ်ဳိးသည္။ အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ စပါးလည္းစုိက္သည္။ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္အတြင္း လွည့္လည္ ေနထုိင္သူ လူအုပ္စုမ်ားသည္ ေနရာတခုတြင္ အေျချခေနထုိင္ေသာ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ကနဦးတြင္ ထိုလယ္ယာေျမအသစ္မ်ားမွ ရရိွေသာအက်ဳိးေက်းဇူးသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သာမက ေနာက္ထပ္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ အျခားေဒသမွ လယ္သမားမ်ားအတြက္ပါ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ အားလံုးေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳး ရိွခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရႊေခတ္သည္ ၾကာၾကာ မတည္တန္႔။ ေနာက္္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကပ္၍လုိက္ပါလာ ေသာေၾကာင့္ပင္။

ျမက္ခင္းလြင္ျပင္တြင္ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေဆာင္းတြင္ႏွင္းက်၍ ေႏြတြင္ေပ်ာ္၀င္သြားသည့္ ႏွင္းရည္မ်ားသည္ ထိုျမက္ခင္း လြင္ျပင္ ဆက္လက္စိမ္းလန္း ရွင္သန္တည္ရိွေနရန္အတြက္ လံုေလာက္သည္။ သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးမ်ား ေပါက္ ေရာက္ရန္အထိ ရြာသြန္းျခင္းမရိွ။ ထို႔အတြက္ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္ေဒသ၏ သဘာ၀သည္ ကြ်ဲ ႏြား၊ သုိးဆိတ္၊ ကုလား အုပ္မ်ား ေမြးျမဴရန္အတြက္သာ သင့္ေတာ္သည္။ တိတိက်က် ဆိုရပါက ထိုျမက္ခင္းလြင္ျပင္သည္ ေမြးျမဴေရးအတြက္ အေကာင္းစား စားက်က္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္အတြက္ အေကာင္းစား လယ္ယာေျမမ်ား မဟုတ္။

ယခင္က ျမက္ခင္းစိမ္းလြင္ျပင္သည္ ယခုအခါ ဘယ္ဖက္ကိုၾကည့္ၾကည့္ လယ္ကြင္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ ထိုျမက္ခင္းလြင္ျပင္ေပၚ၌ စုိက္ပ်ဳိးေရး ခ်ဲ႔ထြင္ လုပ္ကိုင္လာေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အရရြာသြန္းေသာ မုိးေရခ်ိန္ သည္ မလံု ေလာက္ေတာ့။ ေရပမာဏ ပိုမိုလုိအပ္လာခဲသည္။ ထို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာေရ ပမာဏရရိွဖို႔ ပထမဦး ဆံုး လုပ္ရသည္ ကေတာ့ သဘာ၀အရတည္ရိွေနေသာ ေျမေပၚေရ surface water ကိုစတင္သံုးစြဲရေတာ့သည္။

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေရကလိုသည္ကိုး။ ထို႔အတြက္ ေျမေပၚေရကို အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲ ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ ရြာသြန္းေသာမိုးႏွင့္ က်ဆင္းေသာႏွင္း တို႔သည္ ထိုေရကန္၊ ေရအုိင္ႀကီးမ်ားကို ကုန္ဆံုး သြားေသာေရ အတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းရန္ အလ်င္မမီွေတာ့။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ေနာက္အႏွစ္ငါးဆယ္ ၾကာျမင့္ ေသာအခါ ထိုျမက္ခင္းလြင္ျပင္ေဒသရိွ သဘာ၀ေရအုိင္ႀကီး (၈၀၀) အနက္ (၆၀၀) ခန္႔ခန္းေျခာက္၍ ေရအုိင္အငယ္စား (၂၀၀) ခန္႔ ေလာက္သာ လက္ရိွတြင္ က်န္ရိွေနေတာ့သည္။ ေပ်ာက္ကြယ္ ခမ္းေျခာက္သြားေသာ အခ်ဳိ႔ ေရအုိင္ႀကီးမ်ား ဆိိုလွ်င္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လြန္းေသာေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းပင္လယ္ဟုပင္ ဟုိတံုးကတင္စားခဲ့ရသည္။

ေျမေပၚေရ ရွားပါးလာေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမေအာက္ေရ Ground water ကို အားထား၍ ဆက္လက္ စုိက္ပ်ဳိး ေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလိုေျပာရပါက အ၀ီစီတြင္းမ်ား တူးေဖၚ၍ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေရေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ီစီတြင္းမ်ား ေနရာအႏွံ႔တူးေဖာ္လာခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသည့္ ေရပမာဏမွာလည္း ႀကီးမားလွသည္။ ေျမေအာက္ေရကို ရွာေဖြ တူးေဖာ္ရာတြင္ မူလက အနက္မီတာ (၂၀) ခန္႔တြင္တူးေဖာ္ရရိွႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ မီတာ (၈၀) ခန္႔အနက္တူးမွ ေရထြက္ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆင္ေျပၿပီလား ဆိုျပန္ေတာ့လည္း ေရတြင္အငံဓာတ္ ကဲေနသည္။ ပင္လယ္ေရေလာက္ အငံဓာတ္မမ်ားေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအ တြက္ ဆက္လက္ သံုးစြဲႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ေသာက္သံုးရန္မျဖစ္ႏိုင္။ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္လည္း အသံုးမ၀င္။ တဖက္တြင္လည္း အငံဓာတ္ ကဲေန ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္သံုး ျခင္းႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ရင္ဆုိင္လာရသည္။

ထိုျမက္ခင္းလြင္ျပင္တြင္ ရြာသြန္းေသာမိုးေရ ပမာဏသည္ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္ရွင္သန္ျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ စားက်က္ေျမ အျဖစ္ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ေသာအခါ လိုအပ္ေသာေရပမာဏ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အနာဂတ္ အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ရေတာ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမေအာက္မွ ေရေကာင္းေရသန္႔ ထြက္ႏႈန္းကလည္း က်ဆင္းရွားပါးလာေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ ေရေကာင္းပိုအပ္လာသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆာင္းတြင္းတြင္ ရရိွလာေသာ ႏွင္းခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္း ကာ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွင္းအရည္ေပ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေရရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဆည္အေသးစားမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ႏွင္းေရေပ်ာ္သည္ကို စုေဆာင္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ႏွင္းရည္ေပ်ာ္ သည္ ကို ဆည္ခံေသာစနစ္သည္ ေရရွည္ျပႆနာကို မရွင္းႏုိင္ဟု တရုတ္ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ျပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာေသာ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ႏွင္းကလည္း ႏွစ္တုိင္းမွန္မွန္ မက်၍ျဖစ္သည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ထိုေျမာက္ပုိင္းေဒသမွ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား သူတို႔ေဒသမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွန္ဟုိင္း စက္မႈဇုန္လို ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားသို႔ စြန္႔စားသြားေရာက္ၾကရသည္။ ထို႔အတြက္ လူငယ္လူဦးေရ ေလွ်ာ့ပါးလာျခင္းကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ေနာင္ႏွစ္ အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ လက္ရိွလယ္ယာမ်ား လုပ္ကုိင္မည့္သူ မရိွေတာ့၍ ဖံုးဆိုးေျမျဖစ္ျခင္းကို ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္။

ေနာက္ထပ္္ဆုိးက်ဳိးတခုကေတာ့ သဲမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္မႈကလည္း ထိုေဒသအတြင္း ပိုမိုအႀကိမ္ေရ စိပ္လာသည္။ ယခု အခါေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျမက္ခင္းစိမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္၍ သဲအတိ ဖံုးလႊမ္းခံရေသာ ေျမအက်ယ္ပမာဏမွာ (၃၈၀, ၀၀၀) စတုရန္း ကီလိုမီတာျဖစ္ သည္။ သဲကႏၲရအတိျဖစ္သြားျခင္းပင္။ က်န္သည့္ေနရာမ်ားကား အေကာင္းတုိင္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ တ၀က္တပ်က္ သဲကႏၱရအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာေနသည္။

ထိုေဒသတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၀၀) ကထြန္းကားခဲ့ေသာ လူးလမ္ယဥ္ေက်းမႈ တည္ရိွရာ လူးလမ္ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႔ေတာ္ သည္ သဲကႏၲရအတြင္းမွ ျပတုိက္သဖြယ္တည္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုၿမိဳ႔ေဟာင္းတခုလံုး သဲမ်ားဖံုးလႊမ္း ေနသည္ကိုသာ ျမင္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က လူးလမ္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သံုးခဲ့ျခင္းသည္ ရန္သူမ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္။ ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမားလာၿပီး လူဦးေရထူထပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး လူးလမ္ကို စြန္႔ခြါ၍ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ လူမ်ားျပန္႔က်ဲသြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ကို တရုတ္ ပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အထိ လူးလမ္ၿမိဳ႔ေဟာင္းသည္ မူလအတုိင္းတည္ရိွေနခဲ့ ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ သဲမ်ားအၾကားမွ ထိုးထြက္ေနေသာ ငုတ္တုိင္ေဟာင္းမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရေတာ့သည္။

ေျမာက္ပုိင္း ျမက္ခြင္းလြင္ျပင္မွ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ေဒသခံ တရုတ္ေက်ာင္းဆရာတဦး၏ အဆုိအရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ခန္႔အထိ သူတို႔ေဒသတြင္ အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားသည္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလမ္းေနေသးသည္။ ေခ်ာင္းေျမာင္း ငယ္ေလးမ်ား ဟုိမွာသည္မွာ စီးဆင္းေနခဲ့သည္။ ပန္းရိုင္းမ်ားလည္း လြင္ျပင္တေလ်ာက္ ရိွေနခဲ့သည္။ ျမင္းရုိင္းမ်ား၊ ကုလားအုပ္မ်ား ဟိုဟုိသည္သည္ လမ္းသလားေနၾကသည္။ ထိုအရာမ်ား ယခုအားလံုး ကြယ္ေပ်ာက္ ကုန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားသည္လည္း သဲေခ်ာင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပန္းတပင္ႏွင့္ ပန္းတပြင့္ ကိုေတာင္ အခုအခါ ျမင္ရန္မလြယ္ေတာ့ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ အသက္ႏွစ္ ဆယ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အရပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) က စိမ္းလမ္းေသာ ျမက္ခင္းမ်ားႏွင့္ သာယာ ခဲ့သည္ဟု ေျပာလ်င္ ထိုလူငယ္တို႔အဖို႔ ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံလံုး၏ ေလးပံုတပံုသည္ သဲကႏၲရ အျဖစ္ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ သဲမုန္တိုင္းဒဏ္ကို ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အဆိုးဆံုး ခံေနရသည္။ သဲမုန္တုိင္းမ်ား ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား သဲမ်ားပို႔ေစ၍ သဲေျမျပင္မ်ားအျဖစ္အသြင္ ကူးေျပာင္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ပီကင္းၿမိဳ႔ေတာ္သည္လည္း သဲမုန္တုိင္းဒဏ္ကို မၾကာခဏ ခံစားေနရသည္။ ဂိုဘီသဲကႏၲရသည္ တစတစပို ၍ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။ ဂိုဘီသဲကႏၲရ၏အစပ္ (သို႔မဟုတ္) တ၀က္တပ်က္ သဲကႏၱရသည္ ယခုအခါ ပီကင္းၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ (၇၀) ခန္႔သာ ေ၀းေတာ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပေတာ့သည္။ ၂၀၀၈ တရုတ္အိုလံပစ္ ပြဲေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ ္ျပာႏွင့္ ၾကည္လင္ေစရမည္ဟု တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားကဆိုသည္။ ထို႔အတြက္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မတုိင္မီ ေလထုညစ္ညမ္း ေစသည့္ စက္ရံုမ်ားကို ေခတၱပိတ္ထားမည္ဟုလည္း ဆို၏။ သို႔ေသာ္ သဲမုန္တိုင္းကို ဘယ္လိုတား မည္နည္း။

ေျမာက္ပုိင္းျမက္ခင္းလြင္ျပင္ေဒသကို လယ္ယာေျမမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး စိမ္းလမ္းလို၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမွားသည္ အစိမ္းမွလြန္ေသာအခါ ယခုသဲကႏၲရအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာရံုမက က်န္သည့္ေဒသမ်ားကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ လာေန ေတာ့သည္။

တဖက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ အစားထိုးမရေအာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္းကို တရုတ္အစိုးရက ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခါ မည္သို႔မည္ပံုကာကြယ္ တားဆီးမည္ဆိုသည္ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာက ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ ေလ့လာခြင့္ေပးသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ဖံုးကြယ္ မထား။ ေကာင္းသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

အီသီရိုပီးယားႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀အတုိင္းရိွေနသည့္ စားက်က္ေျမမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္လယ္ယာေျမႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခား တုိးရစ္ မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္ရန္ သဘာ၀ေတာရိုင္းဥယ်ဥ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္ တြဲ ျဖစ္ရ သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားမွာ ႀကီးမားလွသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ထပ္မံ၍သတ္သတ္ ဆက္လက္ ေရးသားေဖၚျပပါမည္။ ေခတ္မီွတုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလိုသည့္ ေလာဘေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားရသည့္ ဆိုး၀ါးသည့္ အက်ဳိး ဆက္မ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အစိုးရလုပ္သူမ်ားသည္ သူမ်ားမွားခဲ့သည္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ မနစ္နာရေလေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ဘာသင္ခန္းစာမွ ယူဟန္မတူ။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ကန္ထရုိက္ မ်ား ခ်ေပးကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေျမအသစ္ထြင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ တနသၤာရီတုိင္း အတြင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ေလာက္မွစ၍ ထုိင္းကုမၸဏီမ်ားကို ဆီအုန္းစုိက္ပ်ဳိးရန္ သစ္ေတာေျမရိုင္း ဧကေပါင္း ခြန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ကို ခ်ေပး လုိက္သည္။ သစ္ေတာဧက ခြန္ႏွစ္သိန္း ေၾကျပဳန္းေလၿပီ။

တခါ စကၤာပူမွ ကုမၸဏီတခုအား ၾကက္ဆူပင္မ်ား စုိက္ရန္လည္း ခြင့္ေပးလုိက္ျပန္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း ကေဘာ္ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနသည္ဟု ေျပာရန္ရိွ ေသာ အႀကီး မားဆံုး သစ္မာေတာႀကီးလည္း ၿပိဳလဲကုန္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒါတြင္မကေသး သံလြင္ျမစ္ကို ဆည္ပိတ္၍ ထုိင္း ႏုိင္ငံအား ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ဧရာ၀တီ၏ ျမစ္ဖ်ားကိုလည္း ဆည္ပိတ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံအား စြမ္းအင္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ ေနသည္။ မၾကာခင္အတြင္း ျမန္မာျပည္သည္လည္း ကုန္းေခ်ာက္ေခ်ာက္ ေျမျဖစ္ဖို႔သာ ရိွေတာ့ သည္။ သတိတမံ ဉာဏ္ေျမကတုတ္ဟု ေရွးလူမ်ားဆိုခဲ့သည္။ သတိထား။ ျမန္မာျပည္သည္ တရုတ္ျပည္ေလာက္မႀကီးမား မက်ယ္ျပန္႔။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၁၆၊ ၁၊ ၂၀၀၈

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.