ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, February 21, 2008

ေမလ ဖြဲ႔စည္းပံုသစ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ?

ျမ
န္မာစစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈) မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲၿပီးစီးေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤသတင္းအရဆိုလွ်င္ျဖင့္ ကမၻာ့အၾကာဆံုး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ၿပီးေပေတာ့မည္။ စစ္အစိုးရက ဤ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ (၁၅) ႏွစ္ (၁) လႏွင့္ (၉) ရက္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္း ပံု ဥပေဒဟုပင္ မွတ္တမ္း၀င္သင့္သည္။ ထိုမွ်မက အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔က အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပ ေနသည့္ကာလ စားရိတ္အျဖစ္ တရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ သံုးစြဲေနခဲ့ရေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္ကို အမွတ္ရေနမိေသးသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္လာေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ အမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကရပါေတာ့မည္။

ယခု ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အလွည့္ အေျပာင္းတခု ျဖစ္လာေတာ့မည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွတဆင့္ စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ပင္။

ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ အဓိကတင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၾကာင္းထက္စာလွ်င္ လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႔ၾကရ ေတာ့ မည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို အရင္ ႀကိဳတင္ရွင္းျပထား ရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ဆိုေသာ္လည္း မိမိမ်က္ျမင္ မေတြ႔ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ညီလာခံ မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ၾကည့္၍ သံုးသပ္လွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ လံုး၀မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ (လြယ္လြယ္ ဆိုရလွ်င္ လူတကုိယ္-တမဲေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေန) ကို လံုး၀ ပစ္ပယ္ထားသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆိုသူက မဲအမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သူ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုမွ်မက ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ၊ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရ၊ လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ ခ်ဳိ႔ယြင္းအားနည္း ခ်က္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ဤဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအတိုင္း က်င့္သံုးပါက လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ား မေျပလည္ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရံုမွ် မက၊ ပိုလို႔ ဆိုးရြားျပင္းထန္လာရန္ အေၾကာင္းမ်ား ေတြ႔ေနရသည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ သူ အစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား လူမႈေရးအရ ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ စာခ်ဳပ္ ပဋိဉာဥ္တခုသာ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း စစ္အစိုးရ၏ ယခု ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္လက္ခံ ေစမည့္ အခ်က္မ်ားထက္၊ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလိုက် ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းေနရခ်ိန္၌ ဒီမိုကေရစီ ၁၀၀% မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို မိမိ လက္ခံသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရွ႔ဆက္ၿပီး လံု႔လဥသဟထုတ္ တည္ေဆာက္ၾကရဦးမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း စြဲျမဲ ျမင္ထား သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု စစ္အစိုးရက ျပဌာန္းေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္က်ဳိး နည္းရမည့္ ဥပေဒမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္ခံရန္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

မည္သို႔ဆိုေစ မိမိတို႔ ျပည္သူအမ်ားက ဤဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပည့္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳေပးၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ကလည္း အေတာ္နီးကပ္ေနသည္။ ရက္ (၉၀) မွ်ပင္ မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရဘက္က ဆႏၵခံယူပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မေတြ႔ရေသးေပ။ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ေကာ္မရွင္ လူသိရွင္ၾကား မဖြဲ႔စည္း မေၾကျငာရေသး။ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ျခင္း မရွိေသး။ ထို႔အျပင္ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ လူအမ်ားက အစိုးရကို ယံုၾကည္လက္ခံဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ လုပ္ရပ္၊ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း မေတြ႔ရေသးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ခ်ီတက္ေတာ့မည္ဟု ေျပာေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သည္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ တိုးတက္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထား သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ (၅/၉၆) ကို ျပန္ရုပ္သိမ္းသင့္သည္။ [န၀တမွ ဥပေဒအမွတ္ ၅-၉၆ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း စြာ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ ဆန္႔က်င္ ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ၇၊ ဇြန္၊ ၉၆တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ မည္သူမဆုိ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္း မဆုိ၊ တုိ္က္ရုိက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ုိက္၍ ျဖစ္ေစန၀တ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လႈံ႔ေဆာ္၍ ဆႏၵျပေဟာေျပာ၊ ေျပာဆုိ၊ ေရး သားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်င္ အနည္းငယ္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မွ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အထိ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါက မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ (ေၾကးမုံ ဇြန္၊ ၈၊ ၁၉၉၆)]

စစ္အစိုးရက ပါတီစံုစနစ္တြက္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၾကရမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကို အေလးထား ဆက္ဆံသင့္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါ။ ပိုဆိုးသည္မွာ ထပ္မံဖမ္းဆီး ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကိုပင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တန္း တႏွစ္ထပ္မံတိုးလိုက္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကလည္း ျပည္ပ တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ဥပေဒမထြက္လာမီ ႀကိဳတင္၍ ေျပာေနေသးသည္။ မည္သို႔မွ် ယံုၾကည္ဖြယ္ မရွိပါ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ လာမည့္ ေမလ၏ တရက္ရက္တြင္ေတာ့ မိမိတို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဆႏၵမဲ ေပးၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ေပးၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ရသေလာက္ အျမင္ (၂) ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ သူမ်ားက ယခု ဆႏၵခံယူပြဲသည္ လံုး၀ လက္ခံဖြယ္ မရွိ၊ (ဥပေဒေၾကာင္း အရ လက္မခံႏိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္အစိုးရက ကတိက၀တ္ေတြ ပ်က္ခဲ့သည္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သည္။ ယခုကိစၥ ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တရား၀င္မႈ မရွိ၊ စသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ဳိးစံု ရွိေနသည္။) အခ်ဳိ႔ မိတ္ေဆြမ်ားက မဲရံုကိုသြား၊ ၿပီးမွ ျငင္းပယ္သည့့္မဲ (No vote) ကိုထည့္ခဲ့ ဆိုသည္မ်ဳိး အျမင္ရွိေနၾကသည္။ ေထာက္ခံသူေတာ့ မေတြ႔ရပါ။

မိမိ စတင္ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ သူမ်ားအၾကား ဤကြဲလြဲခ်က္ကို အျမန္ဆံုး ညိႇႏိႈင္း၍ တသံတည္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေရးပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဖြယ္ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔လုပ္ဟူ၍ မိမိတြင္ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ တေထာင့္ တေနရာမွ အၾကံျပဳခ်င္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရရဲ႔ ဆႏၵခံယူပြဲကို လံုး၀ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္-

 • ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္မလာေစရန္ လံုး၀ျငင္းခိုင္းရသည္က ပိုခက္မည္ ယူဆပါသည္။ တရားမ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳရာ ေရာက္မည္။ မိမိဘက္သား ကိုယ့္အင္အားစုမ်ား အဖမ္းခံရ ႏိုင္သည္။
 • ဤအခ်က္က စစ္အစိုးရ၏ တရားမ၀င္မႈႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရား၀င္မႈ (legitimacy) ကို ကိုင္တြယ္ၿပီး လႈပ္ရွားသလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးတြင္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏အျမင္ အပါ အ၀င္၊ ကုလ အထူးသံ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီတို႔က အစ အသံေျပာင္းေနၾကၿပီ။ ဤနည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုလွ်င္ ယခုထက္ပိုမို ခိုင္လံု ရွင္းလင္းေစမည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား ျပည္သူအမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ မည္။
 • ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ဖို႔ လံုး၀ ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ အေၾကာင္းျပခ်က္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရဘက္က မတရားလုပ္မွာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ညစ္ပတ္ မဲခိုးမည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေစာကတည္းက မသြားသင့္ဟု ေျပာသူမ်ား လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္အရလည္း မွန္ကန္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာကို ခ်ျပရာတြင္ မခုိင္မာ၊ လက္ခံရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ စစ္အစိုးရဘက္က ဖြင့္ေပးတာကို မသြားဘူး ဆိုၿပီး ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္က အလြန္ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။
 • ထိုမွ်မက ျပည္သူအမ်ားက ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိ/မရွိကိုလည္း ခ်ိန္ဆသင့္ ပါသည္။
 • အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က စစ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေက်ာခိုင္းထြက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္ကိုလည္း ျပန္ ၍ သံုးသပ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ (ေက်ာခိုင္းခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ မိမိမွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ျပႏုိင္ ရန္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။) ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက တဘက္သတ္ၿပီးေအာင္ ဆက္၍ သူ႔ လမ္း သူေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

မဲရံုးကိုသြား၊ ဆန္႔က်င္မဲ (No vote) ေပးရန္ အေနအထားတြင္လည္း ေတြးစရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါေသးသည္။
 • ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ေစရန္မွာလည္း မလြယ္ကူလွပါ။ မည္သူေတြက ဦးေဆာင္စည္းရုံးမွာလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုၾကရပါလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုကို လႈံ႔ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးကို မိမိမေထာက္ခံလိုပါ။ မည္သူေတြက မည္သို႔ လုပ္မည္လဲ စီစဥ္ၾကရပါလိမ့္မည္။
 • စည္းရုံးမႈအတြက္ သူတို႔ စစ္အစိုးရဘက္က အင္အားစုမ်ား အရံသင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကိုေအးလြင္တို႔ကဲ့သို႔ အင္အားစုမ်ား ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေနခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္က တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရသကဲ့သို႔ အေနအထားမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။
 • ကန္႔ကြက္မဲ ေပးသင့္သည္ဟု လႈံ႔ေဆာ္ စည္းရုံးခဲ့လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက မေကာင္းလို႔ ျငင္းပယ္သည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အျပင္၊ အျခား ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသင့္သည္။ အျခား ပိုမို ေကာင္း မြန္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းတခု (alternative) ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားကို ျမင္သာေအာင္ ျပသထားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤေရြးလမ္းက မည္သို႔ မည္ပံု ဆိုသည္ကို ခ်ျပႏိုင္မွ ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္း ႏိုင္ပါသည္။
 • အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားဖက္က ေနာက္လာမည့္ တဆင့္အတြက္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရး အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားသင့္သကဲ့သို႔၊ အတိုက္အခံအားလံုး တညီတၫြတ္ သေဘာတူထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ေနာက္တခုကိုလည္း ျပင္ဆင္ေကာင္း ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။
 • လူအမ်ားစုက မဲမေပးဘဲ အိမ္မွာေနရသည္မ်ဳိးကို စိုးရိမ္မႈ ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္သည္။ လွ်ဳိ႔၀ွက္မဲေပးမႈ စနစ္မ်ဳိးဆို လွ်င္ မဲရံုကိုသြား၍ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရသည္မွာ အေရးမႀကီးပါ။ စိုးရိမ္စိတ္ကင္းကင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။
 • အကယ္၍ ဆႏၵခံယူပြဲကို လံုး၀ မျငင္းပယ္ဘဲ ကန္႔ကြက္မဲ သြားေပးၾကမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ “ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လို႔ လား။ သူတို႔မတရားလုပ္မွာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စရာနည္းလမ္း ရွိမွာမုိ႔လား” စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရပါ လိမ့္ဦးမည္။ ဤကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိေအာင္၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ မဲေပးမႈ စနစ္ ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းတိုက္တြန္းၾကရပါလိမ့္ဦးမည္။
ခ်ဳပ္၍ ဆိုရလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အားလံုးကို တြက္ဆ၍ ယခု ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို လံုး၀ျငင္းပယ္မည္လား? သို႔မဟုတ္ မဲရံု ကိုသြား ကန္႔ကြက္မဲေပးမည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးေစမည္လား? ဆိုသည္ကို ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး တညီတညြတ္ထဲ အသံထြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔မွသာ အျခားေျခလွမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ဆက္လက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ စုစည္းႏိုင္ၾကမည္နည္း။ စဥ္းစားၾကရန္ အခ်ိန္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းျဖင့္ သြားသြား ျပည္သူလူထု အမ်ားကို စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ လူတန္းစား အလႊာ အသီးသီး၊ လူအုပ္စု အသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသား အသီးသီးက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ သံဃာႏွင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္မွာ မနိမ့္ပါ။ သူတို႔ မည္သို႔ရပ္တည္ရမည္ကို ရင္ထဲက သိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အေရးေပၚ၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ လႈပ္ရွား ၾကရေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

ေအာင္သူၿငိမ္း

2 comments:

guntogun2007 said...

ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။
ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ မဲသြားမထည့္ပဲ ဆန္႔က်င္ၾကလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပုံကို လုံး၀ဆန္႔က်င္ၾက ဆိုတဲ့ တိုက္ပြဲကို ေဖာ္သင့္ပါတယ္။ ဒီခ်ဴပ္ကလည္း ေျပာသြားပါၿပီ၊ တရား၀င္မွဳမရွိဘူးလို႔ေျပာသြားပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ တကယ့္လို႔မ်ား အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ရင္..... ျမန္မာျပည္ဟာ အလုံးစုံပ်က္သုန္းေရးကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ သြားေတာ့မယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ သူတို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံဟာလည္း ၾကာရွည္ခံမည္မဟုတ္ပါ လို႔ျမင္ပါသည္။ ေနာက္ တရားမွ်တတဲ့ ေျပာင္းလဲမွဳမျဖစ္ရင္ ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ျဖတ္မွဳေတြမ်ားတဲ့ ျမန္မာျပည္အျဖစ္ကို ဦးတည္တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ဖို႔ မ်ားသြားပါၿပီ။...... ရရရင္ ရ၊ မရ ရင္ ခ်....ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ဗမာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ အဆုံးစြန္ ဆုံး ေပါက္ကြဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္ အျဖစ္ ဦးတည္သြားေတာ့မယ္လို႔လည္းျမင္ပါသည္။ ဒါဟာ နအဖ ဟာ သူတို႔ ေသတြင္းသူတို႔ ဖာသာ တူးတာလို႔ ျမင္ပါသည္။ အဲဒီ အေျခခံ ဥပေဒ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ရုပ္ေသး အစိုးရဟာ လည္း ဒုကၡ ပင္လယ္ ေ၀ဖို႔ပဲ ရွိပါသည္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရဖို႔လည္းရွိသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ .....နအဖ ဟာ အလုံးစုံ အေထြေထြ ပ်က္သုန္းေရးဆီသို႔ တြန္းပို႔ေနၿပီလို႔ ျမင္ပါတယ္.....

Ottara said...

စစ္အစိုးရကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲ ဆက္လုပ္မွာပါ။ NLD အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားအတြက္လဲ
ကိုယ့္အေျခအေန စမ္းသပ္ျခင္းပါ။ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပါ။search fire လုပ္ခံထိစရာ ေရြးေကာက္ျခင္းမပါပါ။သူတို ့ဥပေဒအရ
ေထာက္ခံမဲ ၅၀% မရလွ်င္အတည္ျပဳမရႏိုင္ပါ။
မေထာက္ခံမဲထည့္ထည့္ ၊မဲသြားမေပးေပး အတူတူပါ။
NLD အေနနဲ ့တရား၀င္ပါတီအေန နဲ ့ အစိုးရကိုတရား၀င္
ေမးခြန္းမ်ားထုတ္သင့္ပါတယ္။ေၾကညာခ်က္ဟာ
မလံုေလာက္ပါ။
ကန္ ့ကြက္မဲထည့္သူေတြကိုအေရးယူမွာလား။
ကန့္ကြက္မဲမ်ားလို့
အတည္မျပဳရင္စစ္အစိုးရဘာဆက္လုပ္မွာလဲ။
ျပည္သူေတြရဲ ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးလို ့ရျပီလား။
ဘယ္သူကလက္ခံမွာလဲ။အားလုံးေတာင္းဆိုေနတဲ ့monitor လုပ္မဲ့အဖြဲ ့ေတြစီစဥ္ျပီးျပီလား။
ဘယ္လိုနည္းနဲ ့ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မွာလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းနဲmonitor ေတြလုပ္မွာလဲ။
တရား၀င္ နည္းနဲ ့မၾကိဳက္ရင္မၾကိဳက္ဘူးေျပာႏိုင္တဲ့
campaign ေတြလုပ္လို ့ရျပီလား အစရွိသည္ျဖင့္
ဒီမိုကေရစီနည္းက်ဆႏၵခံယူပြဲတခုျဖစ္ေအာင္သာ
လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရက ျပည္သူေတြေလလ့ာဖို ့ေပးထားတယ္လို ့တရား၀င္ေျပာျပီးလို ့ ကိုယ့္
ေအာက္ေျခအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနဲ ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းပါ
အခ်က္မ်ားမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသတ္ခိုင္းထားႏိုင္ပါသည္။
အခုခ်ိန္ဟာ ဆႏၵခံယူပြဲ ပ်က္ဖို ့ထက္ မတရားမွဳမ်ားပါေန
တဲ့အေျခခံဥပေဒအတည္မျပဳႏိုင္ေရး အတြက္
ကန္ ့ကြက္မဲေပးေပး၊ မသြားဘဲေနေန ၊ေထာက္ခံမဲ ၅၀%မရဖို ့စည္းရုံးရန္သာျဖစ္ျပီးဒါမွသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့္
္ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္
ဘယ္လိုျပင္ဆင္ဖို့့ ့ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးႏို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ပါေစ။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.