ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, May 27, 2008

အံုနာရွစ္ (သို႔မဟုတ္) ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာ

က
မၻာတလႊားက ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားက သာမန္ျပည္သူေတြဟာ သာမန္အခ်ိန္ ကာလမ်ဳိးေတြမွာ ကတည္းက ငတ္မြတ္ျခင္း၊ အေန အထုိင္ ဆင္းရဲျခင္း၊ အစာအဟာရ ခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို ကုစားရန္မွာလည္း လက္ေတြ႔တြင္ အခြင့္အလမ္းအနည္းငယ္ မွ်သာ ရိွသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ငတ္မြတ္ေနမႈ၊ အစာအဟာရခ်ဳိ႔တဲ့ ေနမႈမ်ား ကို အမွန္တကယ္ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာအခါ ေရရွည္အတြက္ လူသားတို႔၏ အေျခအေနမ်ား တေန႔တျခား ဆိုး၀ါး လာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔အေျခအေနမ်ား ဆိုး၀ါးလာ ေလေလ လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ား ပိုမိုေသေၾက ပ်က္စီးမႈႏွင့္လည္း ၾကံဳရေလေလ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ငတ္မြတ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ကမၻာႀကီးတြင္ လူဦးေရကလည္း တိုးပြားလာေန သည္။ ဆိုရပါက ငတ္မြတ္သူမ်ား ပို၍ပို၍တိုး လာေနသည္ဟုပင္ ဆုိရေပမည္။

ဤသို႔ဆိုလ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့ၿပီေလာဟု ေမးစရာက လည္းျဖစ္ လာေပသည္။ အမွန္တကယ္ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္၍ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက ယေန႔လုိ ေခတ္မီွေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေခတ္သစ္ ကမၻာႀကီးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ျပႆနာ မ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ အထိ ပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရိွသည္။ ထူးထူးေထြေထြ လုပ္စရာမလုိပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ ယေန႔ လက္ရိွ ရိွထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ထုတ္ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာကာ လက္ ရိွရင္ဆုိင္ေနရေသာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ အတိမ္ အနက္ကို တုိင္းတာၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ တဆက္တည္း တြဲပါလာေလ့ရိွေသာ ေရာဂါဘယ ျဖစ္ပြါးမႈမ်ား ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်သြားႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ငတ္မြတ္မႈ ေခါင္းပါးမႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ လိုေသာ စိတ္ဆႏၵအမွန္တကယ္ ရိွဖို႔ေတာ့လိုသည္။ သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရိွဖို႔လိုသည္။ ျပန္ေကာက္ ရပါက ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကို ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီႏွင့္ မိသားစု အလိုက္ သူတို႔ရသင့္ ရထုိက္ေသာ အစားအစာပမာဏအတြက္ သူတို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ (ownership) ကို အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္စြာ တည္ေဆာက္ယူခြင့္ ရိွဖို႔လုိ သည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈကို တည္ေဆာက္ယူခြင့္ ဆိုသည္မွာ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္ယူ ျခင္းတို႔ကို ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

မိမိေနထုိင္ရာ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ ေဒသတခုလံုး မငတ္မြတ္ မေခါင္းပါးဘဲ မိမိေဒသတခုတည္း ကြက္၍ ငတ္မြတ္ ေခါင္း ပါးမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းသည္ မထြန္ယက္ မထုတ္လုပ္ ႏုိင္ေတာ့၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ၀ယ္ယူျခင္း ငွာမတတ္ႏုိင္ ေတာ့၍ လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၀င္ေငြက်ဆင္းလာျခင္း (သို႔မဟုတ္) လံုး၀၀င္ေငြ မရိွေတာ့ျခင္း တခုမ ဟုတ္တခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ လာရ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုရင္ဆုိင္ရေသာ အေျခအေနသည္ကား တျခားမဟုတ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆို သည့္ အခ်င္းအရာပင္ ျဖစ္ ေတာ့သည္။

အထက္ပါ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသား စီးပြါးေရးပညာရွင္ ပါေမာကၡ အမာတရာစန္၏ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ အျခား ကပ္ေဘးမ်ားဆိုသည့္ သူ၏အယူအဆမွ တစိတ္တပုိင္းကို တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ သူတင္ျပထားခဲ့ သည္မွာ တျဖည္းျဖည္း တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေျခအေနမ်ား မွားယြင္း (သို႔) ပ်က္သုဥ္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈကို ရည္စူးေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းတေျမ့ေျမ့ ရင္ဆုိင္ရေသာ အႀကီးအက်ယ္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ဳိး မရိွခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ားဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ သည့္ နာဂစ္ မုန္တုိင္းက သဘာ၀ကပ္ေဘးျဖစ္ၿပီး ျဗံဳးကနဲ ဒုိင္းကနဲ ရင္ဆုိင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ကို ခ်က္ျခင္းရင္ဆုိင္ လုိက္ရသည့္ လူဦးေရက ႏွစ္သန္းခြဲေလာက္ ရိွေနသည္။

ပိုဆိုးသည္က ထိုလူတန္းစားအမ်ားစုႀကီးသည္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၀မ္းပုိက္ဟုေခၚဆို ႏုိင္ေသာ ဧရာ၀တီ တုိင္းမွ စပါးစုိက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ထိုလယ္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား အမ်ားအျပား ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။ သူတို႔၏ပုိင္ဆုိင္မႈ (ownership) မ်ား မ်က္ေစ့တမိွတ္အတြင္း အကုန္အစင္ ေျပာင္သလင္းခါ ဆံုးရံႈးလုိက္ရသည္။

အိမ္ယာ၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ထြန္ယက္ကိရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးစပါး၊ စားရန္ေရာင္းရန္ သိုေလွာင္ထားေသာဆန္၊ လယ္ေျမထဲသို႔ ပင္ လယ္ေရငံ မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမပါပ်က္စီးရျခင္း၊ ထို႔အျပင္ တျခားတေနရာမွ ဆန္ႏွင့္အျခား အစားအစာမ်ား ၀ယ္ယူ တင္သြင္းရန္ ေငြလည္းမရိွၾကေတာ့။ မုန္တုိင္းႏွင့္အတူ ရိွစုမဲ့စုေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာ ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ နဂိုကတည္းက ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ထဲမွာ ဘာမွမရိွတာက ပို၍သဘာ၀ က်ေသာ အ ခ်က္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးဆိုသည့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ (ownership) လည္း လံုးလံုးမရိွ။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘယ္လို ေနထုိင္ စားေသာက္၍ သက္ရွင္ေနထုိင္ ၾကမည္နည္း။ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး မ်ားျဖစ္သည္။

မုန္တုိင္းဒဏ္မခံရေသာ အျခားေဒသမွ လူအမ်ားက လွဴဒါန္းေသာ စားေရရိကၡာမ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ၾကရသည္။ ပုိင္ ဆုိင္မႈ အခ်ဳိ႔ကို မ်ေ၀ခြဲေပးျခင္းဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္သည္။ သာဓုေခၚရေပမည္။

လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ သူတို႔ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ပ်က္သုဥ္းသြားသည့္အေပၚ ျပန္လည္ ကယ္တင္ဆယ္မေပးဖို႔ တာ၀န္အရိွ ဆံုးသူမ်ား ကေတာ့ အာဏာပုိင္အစိုးရပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ စစ္ အစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈက ေႏွးေကြးလွသည္။ ႏုိင္ငံတကာက ကူညီမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာသည္မ်ားကိုလည္း ရႈံ႔ခ်ီႏွပ္ခ်ီ လုပ္၍သာ အေၾကာင္းျပန္ေန သည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ၀င္ေရာက္လာပါက လက္ရိွ စစ္တပ္အစိုးရ အရည္အခ်င္းမရိွတာ ေတြ ပို၍ ေပၚလြင္လာမည္။ ထိုႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ကို လက္ခံလုိက္ပါက ေနာင္တြင္ ျပန္ႏွင္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေရရွည္သေဘာ ေဆာင္သည့္ အတြက္ လည္း ျဖစ္သည္။ လူထုက ထိုႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပို၍အားကိုး သြားႏုိင္သည္ဟု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေတြးေပလိမ့္ မည္။ ထိုႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လူထုကို ေသြးထိုး၍ သူ တို႔ စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္လိမ့္ မည္ဟုလည္း သူတို႔က သံသယ ၀င္ေကာင္း ၀င္ေနလိမ့္မည္။ လူထုတရပ္လံုး က သူတို႔စစ္အစိုးရကို မႀကိဳက္တာ သူတို႔ ကိုယ္တုိင္လည္း သိေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေနာက္ကြယ္ ကေန ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈ၊ လူထုကလည္း သူတို႔ကို မုန္းတီးျခင္း ႏွစ္ခုစလံုး ေပါင္းစည္းမိသြားပါက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ဆိုသည့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ (ownership) ကို လက္လႊတ္လုိက္ ရမည့္ ကိန္းရိွသည္ဟု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တြက္ထားပါ သည္။ ထို႔အတြက္ သူတို႔၏အာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ မဆံုးရံႈးေစရန္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ လူထု၏ ပုိင္္ဆုိင္မႈ ဆံုးရံႈးျခင္းကို မ်က္ႏွာ လႊဲခဲပစ္လုပ္ကာ ကမ္းလွမ္းလာသမွ် ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို လက္မခံရဲ ျဖစ္ ေနျခင္းပင္။

ႏုိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၄တံုးက ဆူနာမီ ျဖစ္အၿပီး (၁၀) ရက္အတြင္း လိွမ့္၀င္လာေသာ ႏိုင္ငံ တကာမွ အကူအညီႏွင့္ေငြမ်ားမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၄၀၀၀) ခန္႔ရိွသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆူနာမီေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ ရေသာ လူေပါင္း မွာ (၆၀၀၀) ေက်ာ္ရိွသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆုိင္ကလုန္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၃၀ ၀၀၀) ေက်ာ္ရိွ၍ လူေပါင္း ႏွစ္သန္းခြဲ အိုးမဲ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိင္ကလုန္းအၿပီး (၂၅) ရက္ၾကာသည္ ထိ ၀င္လာေနသည့္ အကူအညီႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂၀၀) ခန္႔သာ ရိွေသးသည္။ စစ္အစိုးရ က ကိုယ္ႏွင့္မဆုိင္သလို ေနေနေသာ အက်ဳိး ဆက္ေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာထံ သူတို႔မေတာင္းရဲ။ ေတာင္း လုိက္ပါက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးရမည္ကို စိုးေသာေၾကာင့္ပင္။

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အခုျမန္မာျပည္လို သဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခါ၌ တည္ဆဲအစိုးရသည္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ သူမ်ားကို အျမန္ဆံုး ကယ္တင္ရသည္။ လိုအပ္သည့္ အေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္း မ်ား၊ စားေရရိကၡာမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ရသည္။ ႏုိင္ငံျခားက အကူအညီ မ်ားကိုလည္း လက္ခံ ယူရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ကိုလည္း ၀မ္းသာအယ္လဲ ႀကိဳဆိုသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ဆန္းစစ္လုိက္ေတာ့ လူသားတို႔ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ ေနရသည္ကို ကယ္တင္ရမည္မွာ လူ႔က်င့္၀တ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ (ownership) ကို နာမည္ပ်က္တံဆိပ္ အကပ္မခံလို အထိခုိက္မခံလိုေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀ကပ္ေဘး ရင္္ဆုိင္ ရေသာ ျပည္သူမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ကူညီကယ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ ေကာင္းရကာ ေနာင္လာမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အသစ္တြင္လည္း ၿပိဳင္ဖက္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္တက္ခါ ႏုိင္ငံေရး အာဏာပုိင္ ဆုိင္မႈကို ေနာက္တခါ ထပ္ရ ႏုိင္ေသးသည္။ ေနာက္တေခါက္ ေနာက္တျပန္ အစိုးရ ျဖစ္ရဦးမည္။ နာမည္ပ်က္သြားပါက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ပုိင္ဆုိင္ မႈကို တုိက္ရိုက္ထိခုိက္သျဖင့္ နာမည္အပ်က္မခံႏုိင္။

တရုတ္ျပည္ငလ်င္ေဘးကိုပဲ ျပန္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ တရုတ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမဟုတ္ေသာ္လည္း သဘာ၀ ကပ္ေဘး က်ေရာက္ေသာ ေနရာသို႔ တရုတ္သမတကိုယ္တုိင္ ခ်က္ျခင္း ေရာက္လာသည္။ လူေတြကိုအားေပးသည္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး စားေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရး၀တ္ေရး အေရးေပၚအကူအညီမ်ား ခ်က္ျခင္းေရာက္လာသည္။ လူသား ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္အရ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သလို သူတို႔တရုတ္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈကို ေနာင္အတြက္ မထိခုိက္ေစ လိုတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပါေနသည္ဟု ဆိုေစဦးေတာ့ အကူအညီ လိုအပ္သည့္ လူထုကို ခ်က္ျခင္းအကူအညီ ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ သည္။

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္အတူ ဓနပုိင္ဆုိင္မႈကလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ စကာၤပူတြင္ နည္း မ်ဳိးစံုသံုး၍ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ဖြင့္ထားၾကသည္။ ေဒၚလာမ်ားသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်မ္းသာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ သမီးဆိုလွ်င္ မဂၤလာေဆာင္တုန္းက စိန္ဘယက္ႀကီးေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသးသည္ မဟုတ္ေလာ။ ဒါေတာင္ က်န္ရိွေန ေသးသည့္ အျခား ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထည့္မတြက္ရေသး။ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈမွ တုိက္ရုိက္ေပါက္ဖြားလာသည့္ ဓနပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားပင္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ လက္လႊတ္ရမည္ကို ပူပန္စိုးရိမ္ ေသာ ေၾကာင့္ မုန္တုိင္းအတြင္း ရိွရိွသမ်ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကို ဆံုးရံႈးလုိက္ရသည့္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ လူထုႀကီးကို မ်က္ ကြယ္ျပဳ စေတး လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လုယက္ခုိးယူထား၍ သူတို႔ လက္ထဲတြင္ ရိွေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရးအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈ၏ တကယ္တန္း မူလပုိင္ရွင္ကား ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာတည္း။

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၆၊ ၀၅၊ ၂၀၀၈

စာကိုး။ ။ ပါေမာကၡ အမာတရာစန္၏ Development as Freedom စာအုပ္ပါ Famines and Other Crises မွကိုးကားပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.