ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, January 13, 2009

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားဆီသို႔ ထိုးအပ္လုိက္ရျခင္း


ၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားလြန္းေသာ ဤကမၻာႀကီးတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မည္သို႔ေနထုိင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ကြယ္ လြန္သူ အေတြးအေခၚပညာရွင္ တဦးျဖစ္သူ ေဂ် ခရစ္ရွ္နားမူတီးက အခုလို ခ်ဥ္းကပ္ထားသည္။

"အကယ္၍ သင္သည္သင္ကိုယ္တိုင္ အလုအယက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရမႈမ်ား အၾကားတြင္ မေနထုိင္ပါက အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ား လြန္းလွ ေသာ ဤကမၻာေပၚတြင္ သင့္အေနျဖင့္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတဝွမ္းလံုးရိွ လူသားတို႔ အၾကားတြင္ ျပင္းထန္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို တေလာတံုးက က်ေနာ္ ေထာက္ျပခဲ့ပါ သည္။ အလုအယက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရိွေန၍ ထိုၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ လားရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လူတို႔သည္ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည္၊ ဤကမၻာေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾက သည္၊ ယုတ္စြအဆံုး အတန္းထဲတြင္ ဉာဏ္အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းသားျဖစ္ဖို႔ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကသည္။ ထိုထိုေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အားလံုး သည္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္မႈကို၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို သြယ္ဝိုက္၍ ၫႊန္းဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

လူတို႔သည္ ကေလးဘဝ ကတည္းက ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ခံေနရသည္။ ကေလးသည္ မိမိညီအကို ခ်င္းခ်င္း အၾကားေတာင္မွ မိမိကသာ အျမဲအမွတ္သာ ေနေစရန္ (သို႔မဟုတ္) အတန္းထဲက မိမိခံုေဘးမွ အျခား ေက်ာင္းသား တဦးထက္ အမွတ္ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ က်ေနာ္တို႔ လူမႈဖြဲ႔စည္းပံု တခုလံုးသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ တည္ရိွေန သည္။ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးသည္လည္း ထိုသို႔အလုအယက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနရျခင္းကို မလြဲမေသြ လက္ခံရယူေနရသည္။

လူလားေျမာက္ၿပီး လူမ်ားအားလံုးသည္လည္း အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကီးစားမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနရသူ မ်ားက ပို၍ၿပိဳင္ဆုိင္ေလေလ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေလေလဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအဆိုျပဳ ခ်က္သည္ မွားယြင္းမႈမ်ား၏ အစဟုသာ ဆိုရေပမည္။

တကယ္တန္းတြင္ လူတို႔သည္ သူတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ အလုပ္ကို တကယ္လုပ္ကုိင္ ရမွသာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ကို ဖန္တီးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေနတြင္ သင္သည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ ပုိက္ဆံ ပိုမိုရရိွဖို႔နဲ႔ သူတကာ ထက္ ေရွ႔ေရာက္ဖို႔ ဒီအလုပ္ကို လုပ္မွျဖစ္မယ္ ဆိုၿပီးလည္း သင့္အေနျဖင့္ အထူးတလည္ ေျပာဆိုေနျခင္း ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္း ရိွသေလာက္ စိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္မွာ ျဖစ္၍ပင္။

အခု ဒီေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တို႔ သင္ၾကားေနတာက အမွတ္မ်ားမ်ား ရဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား မ်ားရဲ့ အသိဉာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ ဆရာမ်ားရဲ့ အသိညဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္း ဆိုတဲ့ လိုအပ္မႈေတြ အေပၚမွာသာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပို႔ခ်ပါသည္။ အမွတ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သင္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ အမွန္တကယ္ ေလ့လာသင္ ၾကားလိုစိတ္ ရိွရပါမည္။

ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားမွာရိွတဲ့ အခ်ဳိ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေတာ့ ေတြ႔ရိွလာရတဲ့ အခ်က္က ေက်ာင္းသား ေတြ အလုအယက္ မၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတဲ့ အခါမွာ၊ သူတို႔ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ အခါမွာ၊ စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္း ေကာင္း ရဖို႔ဆိုတာကို မ်က္ကလဲဆန္ျပာနဲ႔ အာရံုစူးစုိက္မေနတဲ့ အခါမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ေလ့လာ သင္ယူ တတ္ေျမာက္တာကို ေတြ႔ရိွရသည္။

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဟာ အသိညဏ္ရည္ ျမင့္မားျခင္းကို ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္း မရိွပါ။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကေန အေကာင္းဆံုး ထုတ္လုပ္ေပး ႏိုင္တာကေတာ့ ထက္ျမက္မႈနဲ႔ ေကြ႔ေကာက္မႈ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားတို႔သာျဖစ္၍ အဲသလို ေလ့က်င့္ေပးခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြ တကယ့္ ဘဝထဲကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျခားသူမ်ားရဲ့ ေက်ာေပၚကိုလည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား တင္ေပးေလ့ရိွတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ကုန္ ၾကေတာ့သည္။

ဤကမၻာႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရိွေစရန္ သင္ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ပထမ လိုအပ္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားလြန္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာ လက္ခ်မ္းသာ ေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔ သင္ကိုယ္တုိင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြမွာ ပါဝင္ေနျခင္းက ရပ္ဆုိင္းဖို႔ လိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ကိုယ္တုိင္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈ မရိွေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းဖို႔ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္ဟာ သင့္အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ ဆိုပါစို႔။ သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္သူကေတာ့ ငါ့ကိုေက်ာ္တက္သြားၿပီ (သို႔ မဟုတ္) ဘယ္သူကေတာ့ ငါ့ကိုမေက်ာ္ႏုိင္ ငါ့ေနာက္ကေကာင္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို ရင္ဆုိင္ရလိမ့္ မည္မဟုတ္။ သင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္ကို သင္ကုိယ္တုိင္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသျဖင့္ ထိုအလုပ္အတြက္ သင့္တြင္ရိွသမွ် အရည္အျခင္း၊ စိတ္စြမ္းရည္၊ ႏွလံုးသားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တို႔ကို ပံုေအာ၍ သင္လုပ္ကုိင္ လာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကံအေၾကာင္း မလွသည္ကေတာ့ သင္ဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္လုပ္သည့္ အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖို႔ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး ခံရျခင္းမ်ဳိး မရိွသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝ ကတည္းက သင္ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားက အျမင့္ဆံုးအမွတ္ရရိွဖို႔၊ စာေမးပြဲေတြ မွန္မွန္ေအာင္ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္ေကာင္း အကုိင္ေကာင္း ရရိွဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးသာ ရိွေနခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသိဉာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္းသည္ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ဆိုေသာနည္းလမ္းမွသာ ဆင္းသက္ ျဖစ္ေပၚသည္။ အသိဉာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္းသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွင္သန္ေနသည့္ ဘဝျဖစ္စဥ္မွသာ ဆင္းသက္ျဖစ္ေပၚသည္။ အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ေနရျခင္း၊ ျငင္းခံုရန္ျဖစ္ေနရျခင္း၊ အလုအယက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနရျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္မႈ (ဝါ) အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ အသိညဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္း ဆင္းသက္ ထြန္းကားျခင္း မရိွပါ။ "

ေဂ် ခရစ္ရွ္နားမူတီး (၁၈၉၅—၁၉၈၆)

(Jiddu Krishnamurti သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသားျဖစ္၍ ႏွစ္ဆယ္ရာစု၏ ထူးခြ်န္ေသာ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ တဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြား၍ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ အထက္ပါ စာစုသည္ ခရစ္ရွ္နားမူတီး ေရးသားခဲ့ေသာ A Timeless Spring စာအုပ္ပါ စာမ်က္ႏွာ ၅၉ႏွင့္ ၆ဝ မွ စာစုမ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ပါရိွပါက ဘာသာျပန္သူ၏ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။)

က်ေနာ္တို႔ေရာ အသိဉာဏ္ရည္ျမင့္မားျခင္းကို ဦးစားေပးပါသလား (သို႔မဟုတ္) တခုတခုကို ရလိုမႈ၊ တခုခုကို မရရိွ မပိုင္ဆုိင္ရ မွာကို စိုးရိမ္မႈတို႔ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသေလာ ဆိုတာကို ထည့္တြက္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

စစ္အစိုးရကေတာ့ မုိက္မဲသူမ်ားမို႔ အထူးမေျပာလိုေတာ့။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ လႈပ္ရွား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားအေျခစုိက္ ျမန္မာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ရိွေသာ နာဂစ္ မတုိင္ခင္ႏွင့္ နာဂစ္အၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ လူမႈကူညီေရးဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (တတိယလုိင္းဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္) ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ ေနၾကသည္ကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ျမင္ေနၾကားေနရသည္။ ႏုိင္ငံ တကာအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ထင္ေပၚ အေရးေပး ခံရလိုမႈ၊ ႏုိင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးရံပံုေငြ သူထက္ငါ မ်ားမ်ား ရေအာင္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား ရိွေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေတာ့ လူမႈကူညီေရး ဆိုတာထက္ ႏုိင္ငံေရးဖက္ပိုသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လည္း ရိွေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား အသြင္ျဖင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ တင္ျပေျပာဆို ေသာ ေၾကာင့္ အတုိက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ အနာဂတ္တြင္ အလားအလာ ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားသားအခ်ဳိ႔က ရႈျမင္ၾကသည္။ ထားေတာ့။

ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေမးလိုသည့္ ေမးခြန္းကေတာ့ ခရစ္ရွ္နားမူတီးေျပာသလို ထိုအလုပ္မ်ားကို ကုိယ္ကိုယ္တုိင္က အမွန္ တကယ္ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ခံစားမႈထားၿပီး လုပ္တာလား (သို႔) အဖံုဖံုေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆြတ္ခူးလို၍ လုပ္တာလား ဆိုတာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္ပါက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏုိင္သည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား အားႀကီးလာျခင္း ေနာက္ကြယ္မွာ မညီမၫြတ္ တေယာက္တေပါက္ ျဖစ္လာေနသည္ကိုလည္း လတ္တေလာ ေတြ႔ေနရသည္။ မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းမွ အုပ္စီးထားလိုမႈ၊ ေငြႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေနာက္ကို အေတာမသတ္ လုိက္ေနၾကသလားဟုပင္ ေမးခြန္း ထုတ္ရေတာ့မည္။ ဤအတုိင္းဆိုပါက အၿပိဳင္အဆုိင္ အသတ္အပုတ္မ်ားၾကားမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုး၏ အနာဂတ္သည္ လင္းလက္ ႏုိင္ပါ့မည္ေလာ။

(ဤစာစုမ်ားသည္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ မိမိအလုပ္ကို ျမတ္ႏိုးစြာ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို မရည္ရြယ္ပါ။)

ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.