ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, January 26, 2011

စာအုပ္ထြက္ရွိပါၿပီ။ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ။


ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း စာအုပ္ ထြက္ပါၿပီ။ စာအုပ္မွာယူလိုပါက ကိုေဇာ္မင္းထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္ ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါလွ်င္ deze@loxinfo.co.th သို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.