ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Friday, October 11, 2013

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အေျခတည္ဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခုတေလာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသံမ်ား ပို၍ ၾကား လာရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးလာေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္မည္၊ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္လွမ္းမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပို၍လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာဟာ လူေတြက လုပ္ထားတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ အဲဒါကို ကၽြန္မတို႔က မကိုင္ရဲဘူး မထိရဲဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ သက္ရွိ ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ သက္မဲ့ စာေၾကာင္းတစ္ခုကို ေၾကာက္ေနရာ မေရာက္ဘူးလား" ဟု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ သူကပင္ "ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မေျပာင္းလဲလွ်င္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တစရာ အေၾကာင္းမရွိ" ဟုဆိုခဲ့သလို၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အခရာက်သည္" ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု အခ်ဳိ႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေနရန္ အေၾကာင္းမရွိ၊ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရ ေတာ့မည္ဟု ဆိုေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၈-ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား မွစ၍ ဤသို႔ေတာင္းဆိုသံမ်ား ပို၍က်ယ္ေလာင္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္၌ပင္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ အဖုအထစ္မ်ား၊ မေခ်ာေမြ႔သည္မ်ားကို ျမင္ထားပံုရသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၉ ဦး ပါဝင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မီတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပေပးရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚတြင္ အေျခတည္သည့္ ဝါဒ၊ တနည္း Constitutionalism ရွိေနပါၿပီလား။ ခိုင္ျမဲေနပါၿပီလားဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ Constitutionalism ေခၚ 'ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အေျခခံတည္ဝါဒ' ဆိုသည္မွာ အစိုးရတရပ္၏ အာဏာ ဆင္းသက္လာရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ မူမ်ား၊ ၎အာဏာကို အေျခခံဥပေဒသေဘာအရ ကန္႔သတ္ထားမႈအေၾကာင္းမ်ား၊ စသည့္ ေထြျပားေသာ အယူအဆ၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးရန္ အာဏာကို မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္းဟူသည့္၊ ယႏၱယားလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပို၍ ရွင္းေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားက အာဏာရရွိ ေရးအတြက္ ဤဥပေဒအေျခခံ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ေလာ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၎မူေဘာင္မ်ား အတြင္းမွသာ ရွင္းၾကမည္ေလာ။ အထူးသျဖင့္ အာဏာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မၾကံစည္၊ ဤဥပေဒ က ျပဌာန္းထားသည့္ နည္းလမ္းမူေဘာင္မ်ား အတိုင္းသာ ရရွိေရးအတြက္ လံုးပမ္းၾကမည္ေလာ။ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား မထိခိုက္မဆံုးရႈံးရေလေအာင္ မည္သို႔ ကန္႔သတ္ထားပါသနည္း။ နစ္နာခ်က္ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကလည္း မည္သို႔တင္ျပမည္နည္း။ မည္သို႔ ကုစားေပးၾကမည္နည္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ constitutionalism (ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အေျခတည္ဝါဒ) ဟု ဆိုလွ်င္ အေနာက္တိုင္းဆန္သည့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ အယူအဆ လႊမ္းမိုးမႈ အျဖစ္သာ လက္ခံထားၾကပါသည္။

အခ်ဳိ႔ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ စာသား (text) မ်ားထက္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ဳိ႔ အေျခခံဥပေဒက စာသားမ်ားသာ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး လက္ေတြ႔ပကတိ အေျခ အေနမ်ားကို မထင္ဟပ္ပဲလည္း ရွိေနႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို သံုးသပ္ေလ့ လာသူမ်ားက အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ မည္သို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသနည္းဟူသည့္ ကိစၥကိုပါ ျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္ ၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ေနာက္ခံစဥ္းစားခ်က္ ႏွင့္ ဤစာသားမ်ားေနာက္ကြယ္က သီအိုရီ အေပၚပါ ျပန္၍ ဆန္းစစ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္တည္လာရာ လမ္းေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ထို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အယူဝါဒေရးရာ၊ ေျမာ္ျမင္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔ပညာရွင္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတခု၏ "ကိုယ္တိုင္ေရးသမိုင္းရုပ္ပံု" (autobiography) ဟု ပင္ ဆိုၾကပါသည္။

မိမိတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ျပဌာန္းသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၁၈ ႀကိမ္ ျပင္လာခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အာဏာထဲ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဖိနပ္က တျခား၊ ေျခေထာက္က တျခားျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဖိနပ္ႏွင့္ မေတာ္၍ ဖေနာင့္ကို လွီးခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႔က ဥပမာေပးၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္၊ ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ဘာသာေရးက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွာ ရွိေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မေလးရွားႏိုင္ငံ ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ စတင္ျပဌာန္းခ်ိန္မွစတင္၍ ဤတခုတည္းသာ တည္ျမဲလာခဲ့သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ တည္ၿငိမ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟု ဆိုႏိုင္ပါၿပီေလာ။ သူတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ မေလးမ်ားႏွင့္ ဆာဘားျပည္နယ္၊ ဆာရဝတ္ျပည္နယ္သားမ်ားကို အေလးေပးထားသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ လူမ်ဳိးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေသး သည္။ ထိုမွ်မက အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ဘာသာေရးက်င့္သံုးမႈမ်ားကို အေလးေပးၿပီး၊ အျခား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ပ်ံ႔ပြား ေရးကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ မေလးႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျချပဳသည္ဆိုေသာ္ လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေကာင္စီမ်ားကို အသားေပးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပန္ၾကည့္ပါကလည္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို ေဖာ္က်ဴး ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုဘဝ၊ ကေလးဖ်က္ခ်မႈႏွင့္ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ သည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ထူးထူးျခားျခား ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ ဖိလစ္ပိုင္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သမိုင္းကို တနည္းတဖံု ထင္ဟပ္ေနသည္ဟုလည္း ယူဆစရာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အမ်ားအျပားတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလာျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရစနစ္ (good governance) ကိစၥမ်ား ထည့္သြင္းလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ဤအခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ စဥ္းစားရၿခိမ့္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၃-ခု ရွိခဲ့ဘူးသည္။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ယခု ၂၀၀၈ ဥပေဒတို႔ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား စဥ္းစားေလ့ရွိၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ား (our great great gandfathers) က မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္ ဟု ကိုးကားေျပာေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းသည့္အခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျမာ္မွန္းခ်က္ အိပ္မက္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ "ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း" ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တို႔ကို ၾကည့္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ "ငါတို႔သည္ တစ္မ်ဳိး ဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား။ ေက်ာသား ရင္သား သူကား ငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ။... ငါတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တစ္သင္း၏ အေမြအႏွစ္ မဟုတ္။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိက အပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ အတိတ္ကာလကလည္းေကာင္း၊ ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာလတၱံ႔ေသာ အနာဂတ္ကာလ၌လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႀကီး ငယ္ေ၀းနီး က်ား-မ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏုိင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔၏ အေမြအႏွစ္ အပိုင္ပစၥည္း အက်ိဳးခံစားရာ ျဖစ္သည္ဟူ ေသာ လူ႔ဘာသာ၊ လူ႔တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလ လူတို႔၏ စည္း႐ံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအဝန္း၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္အံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္းမၿငိ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔၀ါဒႏွင့္ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား၊ တူညီေသာ အခြင့္အေရး၊ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူ အေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ၊ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္ လက္ကုိင္ ငါတို႔ အပိုင္ရၿပီ" ဟု ေဖာ္က်ဴးထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာ ထက္ တစ္ျပည္ေထာင္သေဘာ ပိုကဲေနသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုရွယ္လစ္ေရးဖက္သို႔ တိမ္းလာခဲ့သည္။ "ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ ယံုၾကည္ခ်က္" အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ "ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္-- ဤကမၻာ၌ လူသားတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္၍ မသိနားမလည္ေသာ လူမ်ားစုအေပၚတြင္ စာနာမႈ၊ ညႇာတာေထာက္ထားမႈ၊ စသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မတရားသျဖင့္ ျခယ္လွယ္ၾက ေသာ ဝိသမေလာဘသမားမ်ား၏ ဝိသမစီးပြားေရးစနစ္ဆိုးမ်ား တည္ရွိေနသေရြ႔ ကာလပတ္လံုး လူသားအေပါင္းသည္၊ လူမႈဒုကၡမ်ားမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္သည္" ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဝိသမေလာဘတရားမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤသီအိုရီမ်ားက ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ထင္ဟပ္ေနေပလိမ့္မည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္မူ ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ မည္သည့္အခါမွ် မရွိခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ဟု အခန္းက႑ဟူ၍ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုမွ်မက၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ (၆) ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပရာ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္" ဟု အခ်က္ ၆-တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အျမင္တြင္ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္တည္လာရာ လမ္းေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ထို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္း ျပည္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူ ဗိသုကာမ်ား၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ၎ႏိုင္ငံ၏ "ကိုယ္တိုင္ေရးသမိုင္းရုပ္ပံု" (autobiography) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ပင္ အေက်အလည္ ညိွႏိႈင္းၾကရန္ ရွိေနသည္ ဆိုၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို မည္သို႔မည္ပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသနည္း၊ အာဏာရယူေရးကိစၥမ်ားကို အစိုးရသာမက၊ က်န္ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကလည္း ယခု မူေဘာင္အတြင္း၊ ေပးထားခ်က္အတြင္းမွသာ စဥ္းစားၾကသည္ေလာ... ဆက္၍ စဥ္းစားရန္ ရွိေနပါသည္။

ေနာက္တပတ္တြင္ ႏိုင္ငံအမ်ား၌ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ရာ လိႈင္း ၄-ခုကို ဆက္၍ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ဆက္ေရးပါမည္။ မဇၥ်ိမသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္သူၿငိမ္း (စက္ ၃၀၊ ၂၀၁၃)

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.