ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, November 16, 2013

လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဋိပကၡေတြတည္ရိွေနတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြကို လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ မဟုတ္တဲ့ ပဋိပကၡဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြဟာ လက္နက္မဲ့ ပဋိပကၡအမ်ဳိးအစားလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္းထန္လာၿပီဆိုရင္ လက္နက္ကုိင္ၿပီး စစ္တုိက္တဲ့အဆင့္ ဗံုးခြဲတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္လာ တတ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ စစ္တုိက္တဲ့ အဆင့္ကို မေရာက္ရင္ေတာင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အခ်င္းခ်င္း အၾကမ္းဖက္တဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္ရိွသြားတတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ စစ္တုိက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမဲ့ တုတ္၊ ဓား ရရာ လက္နက္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္တာ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးတာမ်ဳိးေတြကို ႀကံဳရႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု မီွတင္းေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ၊ ေလးစားမႈေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ တိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိုမွ မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနရင္၊ မယံုသကၤာမႈေတြ တည္ရိွေနရင္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ဆိုတာကလည္း ကပ္ပါလာေလ့ ရိွတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈရိွဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒါရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း မလြယ္ကူပါဘူး။ ၿခံဳၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အလြန္ပဲ အေရးႀကီး ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားလို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ကယား၊ ပအို႔ဝ္၊ ပေလာင္၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ ဝ အစရိွတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားသာ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္အႏြယ္ဝင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဖြား အိႏိၵယအႏြယ္ေတြလည္း ဒီအထဲမွာ အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တခုတင္ျပလိုပါတယ္။ အာရွုတိုက္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ဂ်ပန္တို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ တို႔ဟာ လူမ်ဳိးကြဲ တုိင္းရင္း သား မရိွသေလာက္ နည္းပါးပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္စကားေျပာတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးအမ်ားစုသာ ရိွသလို ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံမွာလည္း ကိုရီးယား ဘာသာစကားေျပာတဲ့ ကိုရီးယားလူမ်ဳိး အမ်ားစုသာ ရိွပါတယ္။ အဲသလို ႏုိင္ငံေတြကို အဂၤလိပ္ လိုေတာ့ Homogeneous society လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကြဲဆိုတာ ရိွရင္ေတာင္ အေတာ့္ကို အေရအတြက္ နည္းပါးတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့ ပဋိပကၡဆိုုတာ မရိွသေလာက္ပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံကေတာ့ ဂ်ပန္တို႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔နဲ႔ မတူပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဟာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစကားေျပာတဲ့ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား တမ်ဳိးထဲသာ ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္မဟုတ္ပါဖူး။ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ မိခင္ဘာသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးကို Heterogenous society လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေပါင္းစုေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါအတြက္ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အၾကားမွာ လူဦးေရနည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ တဦးနဲ႔တဦးအၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈနဲ႔ နားလည္မႈဆိုတာ မရိွမျဖစ္ အရင္ဆံုး လိုအပ္တဲ့ အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိုမွ မဟုတ္ဘဲ လူဦးေရမ်ားတဲ့ အုပ္စုက လူဦးေရနည္းပါးတဲ့ အုပ္စုေတြကို ဗိုလ္က်မယ္၊ ဖိႏိွပ္မယ္၊ အသာစီး ယူထားမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈတရပ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဖူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လူဦးေရမ်ားတဲ့ အုပ္စုက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမွာလည္း စိုးမိုးထားမယ္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း ေတြကိုလည္း ေနရာတုိင္းမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ အဲသလို လုပ္ရပ္ေတြဟာလည္း ဗိုလ္က်ဖိႏွိပ္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တခါ လူမ်ဳိးေရး အရလည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုဝင္ေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဘာသာစကားေတြကိုလည္း တိမ္ျမဳတ္ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားရေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ လုိပါေသးတယ္။ ေနာက္တခ်က္ ကေတာ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးနဲ႔တမ်ဳိး အၾကားမွာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း ေရွာင္ရွားဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

အခု လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ ေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ့ တပ္မ်ားအၾကား လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ကာစမွာ မွတ္မိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခုကို ျပန္ေျပာလိုပါတယ္။ အဲတာက ဘာတုန္းဆိုေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲဆိုသလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ တဖက္ကမ္း သံလွ်င္မွာ ေနထုိင္ၿပီး ပညာသင္ယူေနတဲ့ ကခ်င္လူမ်ဳိး ေက်ာင္းသား ၂ဝ ေက်ာ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျပန္ဖို႔ အာဏာပုိင္ေတြက ေမာင္းထုတ္တဲ့ ကိစၥဟာ အလြန္ပဲ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္တယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ ျဖစ္လာတာက အကယ္၍ အစိုးရနဲ႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြ၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ အၾကားမွာ အလားတူ ျပႆနာေတြ ေပၚလာမယ္ ဆိုရင္ ၿမိဳ႔ႀကီးေတြမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ဦးမလား ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္တာက ႏုိင္ငံေရးအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လုိပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားတယ္ ဆိုတာကလည္း ႏုိင္ငံေရး မေျပလည္မႈေတြရဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေန ျမစ္ဖ်ားခံေလ့ ရိွတာေၾကာင့္ပါ။

ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစု ေနထုိင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႔ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြကို ေမာင္းထုတ္ တယ္ ဆိုတာ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡကို ဖန္တီးတာနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါဟာ အုပ္စုအင္အား မ်ားတဲ့ လူမ်ဳိးက လူဦးေရအရ အုပ္စုေသးတဲ့ လူမ်ဳိးအေပၚမွာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္သလို ႏုိင္ငံေရးအရလည္း ဉာဏ္နည္းတဲ့ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခုအစိုးရမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုဟာ လူဦးေရအရ အမ်ားစုလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခုလက္ရိွ အစိုးရဟာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ အခ်ဳိးညီညီ စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအမ်ားစုက အုပ္စီး ထားတဲ့ အစိုးရလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အဲသလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သံလွ်င္မွာ ေက်ာင္းလာတက္ေနတဲ့ ကခ်င္ေက်ာင္းသား မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ျပန္ဖို႔ အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးတယ္ဆိုေတာ့ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားဖက္မွာ ခံစားခ်က္ေကာင္းပါ့ မလား။ ကုိယ္ျခင္းစာၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ျမင္သာေအာင္ ဥပမာေပးေျပာတာပါ။ ေနာက္ထပ္လည္း မ်ားေျမာင္လွတဲ့ ကိစၥေတြ ရိွပါေသးတယ္။

တဖက္မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရဟာ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြအေပၚမွာ ကိုလိုနီ အရွင္သခင္ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ဆံေနတာလား ဆိုတာကလည္း ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ လူဦးေရအရမ်ားတဲ့ အုပ္စုက လူဦးေရအရ နည္းပါးတဲ့ အုပ္စုေတြကို လက္ေအာက္ခံေတြလို သေဘာထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဟာ ကေန႔လိုေခတ္ႀကီးမွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ဒီေဒသအတြင္း တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ တရုပ္ႏုိင္ငံက သူတို႔လူဦးေရအရ၊ အင္အားအရ ျမန္မာျပည္ကို သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ တရုတ္ရဲ့ လက္ေအာက္ခံလို သေဘာထားၿပီး ဆက္ဆံလာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတို႔ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊးတဲ့ ကိစၥပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္က အစျပဳခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းက ျပႆနာဟာ ေနာက္ဆံုးလမ္းဆုိက္ေတာ့ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ႏိွပ္ကြပ္ေရးျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုဟာ ဗုဒၾၶြဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္လာလို႔ အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္တာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အႏုိင္ရ အသာစီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလိုသာ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဒီျပႆနာဟာ ျမန္မာျပည္တခုထဲမွာပဲ ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ပါ။ က်န္တဲ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရဲ့ ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်မႈကို ခံရလိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း သတိခ်ပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေရွးတရုတ္ စစ္ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာ ပညာရွင္ ဆြန္ဇူးရဲ့ အဆိုအမိန္႔ တခုကို ဒီေနရာမွ တင္ျပလိုပါတယ္။ သူေထာက္ျပတာက ဒီလိုပါ။ အၾကမ္းဖက္ စစ္တုိက္တယ္ဆိုတာ ေအာင္ပြဲကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရယူလိုတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္စစ္တုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ေရရွည္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္ တျပည္အတြက္ အျမတ္မထြက္ဘဲ အရံႈးေတြကိုသာ သယ္ေဆာင္ လာတယ္လို႔ ဆိုထားျခင္းပါပဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တရုတ္လို၊ အိႏိၵယလို လူဦးေရအရ သန္းေပါင္း တေထာင္ေက်ာ္တဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုအၾကားမွာ တည္ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏုိင္ငံဟာလည္း ႏုိင္ငံေသးေပမယ့္ လူဦးေရအရ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ သံုးဆေက်ာ္ လူဦးေရမ်ားတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း တၿပိဳင္ထဲမွာ ေမ့မထားသင့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေသးငယ္တဲ့အျပင္ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးအုပ္စုဝင္မ်ား မီတင္းေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာမွ စည္းစည္း လံုးလံုး မရိွဘူးဆိုရင္ ေရွ႔ေရးရင္ေလးစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ စစ္စစ္မွန္မွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လိုတယ္ဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ ဘယ္လိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမဆို ဉာဏ္ရိွရိွ အသိရိွရိွနဲ႔ ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၁၁ ရက္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.